10 причини за неотговорени молитви

10 причини за неотговорени молитви

Тази кратка статия не претендира за изчерпателност по отношение на причините, поради които молитвите ни понякога не работят. Целта й по-скоро е да даде отправни точки за едно по-задълбочено изследване на темата от страна на читателите, както и да служи за проверка на нашите сърца, когато принасяме дневните си молитви.

1. Липса на знание за волята на Бог по отношение на предмета на молитватa

Твоята вяра никога не надхвърля твоето знание на Словото на Бог, което покрива дадената ситуация. Ти не можеш да вярваш за спасение, ако не си сигурен, че Той иска да те спаси. Ти не можеш да Му вярваш за изцеление, ако подозираш, че Той те прави болен.

Народът Ми загина от липса на знание; понеже ти отхвърли знанието, то и Аз отхвърлих тебе да не Ми свещенодействаш; понеже ти забрави закона на твоя Бог, то и Аз ще забравя твоите деца.“ (Осия 4:6)

„и ако знаем, че ни слуша, за каквото и да попросим, знаем, че получаваме това, което сме просили от Него.“ (1 Йоаново 5:15)

2. Липса на святост в живота ни

Ушите на Господ са отворени за нашите молитви, но грехът ни би ги затворил.

„Защото очите на Господа са върху праведните и ушите Му – към тяхната молитва; но лицето на Господа е против онези, които вършат зло.“ (1 Петър 3:12)

„Защото очите на Господа се обръщат насам-натам през целия свят, за да се показва Той мощен в помощ на онези, чиито сърца са съвършено разположени към Него. В това ти си постъпил безумно, затова отсега нататък ще те сполетят войни.“  (2 Летописи 16:9)

„Каза още: Което излиза от човека, то осквернява човека. Защото отвътре, от сърцето на човеците, излизат зли помисли, блудства, кражби, убийства, прелюбодейства, користолюбие, нечестие, коварство, сладострастие, лукаво око, хулене, гордост, безумство. Всички тези зли неща излизат отвътре и оскверняват човека.“ (Марк 7:20-23)

„Кой съзнава своите прегрешения? Очисти ме от тайните прегрешения. Още и от гордост предпази слугата Си: да не ме завладее; тогава ще бъда непорочен“ (Псалми 19:12-13)

Ако открием грях в сърцето си, нека се приближим към Бог вместо да бягаме от Него, нека изповядаме нечестието си и го оставим (1 Йоан 1:9).

3. Непростителност

Защото ако вие простите на човеците прегрешенията им, то и небесният ви Отец ще прости на вас. Но ако вие не простите на човеците прегрешенията им, то и вашият Отец няма да прости вашите прегрешения.“ (Матей 6:14-15)

„Тогава Петър се приближи и Му каза: Господи, до колко пъти, като съгреши брат ми спрямо мене, да му прощавам? До седем пъти ли? Исус му каза: Не ти казвам до седем пъти, а до седемдесет пъти по седем. Затова небесното царство прилича на един цар, който поиска да прегледа сметките на слугите си. И когато започна да ги преглежда, докараха при него един, който му дължеше десет хиляди таланта. И понеже нямаше с какво да заплати, господарят му заповяда да продадат него, жена му и децата му и всичко, което имаше, и дългът да бъде платен. Затова слугата падна, кланяше му се и каза: Господарю, имай търпение към мен и ще ти платя всичко. И господарят на този слуга, понеже го съжали, пусна го и му опрости заема. Но този слуга, като излезе, намери един от съслужителите си, който му дължеше сто динария; хвана го и го душеше, и каза: Плати това, което ми дължиш. Затова служителят му падна, молеше му се и каза: Имай търпение към мен и ще ти платя. Но той не искаше, а отиде и го хвърли в тъмница – да лежи, докато изплати дълга. А съслужителите му, като видяха станалото, дълбоко се огорчиха; дойдоха и казаха на господаря си всичко, което беше станало. Тогава господарят му го повика и му каза: Лукав слуга! Аз ти опростих целия онзи дълг, понеже ми се примоли. Не трябваше ли и ти да се смилиш над съслужителя си, както и аз се смилих над теб? И господарят му се разгневи и го предаде на мъчителите да го изтезават, докато изплати целия дълг. Така и Моят небесен Отец ще постъпи с вас, ако не простите от сърце всеки на брат си.“ (Матей 18:21-35)

„И когато се изправите на молитва, прощавайте, ако имате нещо против някого, за да прости и вашият Отец, Който е на небесата, вашите прегрешения. Но ако вие не прощавате, то и вашият Отец, Който е на небесата, няма да прости вашите прегрешения.“ (Марк 11:25-26)

4. Липса на извинение и/или възстановяване на щета при извършено зло от наша страна

Защото ако вие простите на човеците прегрешенията им, то и небесният ви Отец ще прости на вас. Но ако вие не простите на човеците прегрешенията им, то и вашият Отец няма да прости вашите прегрешения.“ (Матей 6:14-15)

След това Исус влезе в Йерихон и минаваше през града. И, ето, един човек на име Закхей, който беше началник на бирниците и беше богат, искаше да види Кой е Исус, но не можеше поради навалицата, защото беше нисък на ръст. И се завтече напред и се покачи на една дива смокиня, за да Го види; понеже щеше да мине през онзи път. Исус, като дойде на това място, погледна нагоре и му каза: Закхей, слез бързо, защото днес трябва да отседна в дома ти. И той побърза да слезе и Го прие с радост. И като видяха това, всички роптаеха и казваха: Отби се при грешен човек. А Закхей стана и каза на Господа: Господи, ето, отсега давам половината от имота си на сиромасите; и ако някак съм ограбил някого, връщам му четворно. И Исус му каза: Днес стана спасение на този дом; защото и този е Авраамов син. Понеже Човешкият Син дойде да потърси и да спаси погиналото.“ (Лука 19:1-10)

6. Липса на плод (най-вече на плода на Духа) в живота ни

Аз съм лозата, вие сте пръчките; който пребъдва в Мен и Аз в него, той дава много плод; защото, отделени от Мене, не можете да направите нищо. Ако някой не пребъде в Мене, той бива изхвърлен навън като пръчка и изсъхва; и ги събират и ги хвърлят в огъня, и те изгарят. Ако пребъдете в Мен и думите Ми пребъдат във вас, искайте каквото и да желаете и ще ви се сбъдне. В това се прославя Моят Отец, да принасяте много плод; и така ще бъдете Мои ученици.“ (Йоан 15:5-8)

Каза и тази притча: Някой си имаше в лозето си посадена смокиня; и дойде да търси плод на нея, но не намери. И каза на лозаря: Ето, три години вече идвам да търся плод на тази смокиня, но не намирам. Отсечи я, защо да изтощава земята? А той му отговори: Господарю, остави я и това лято, докато разкопая около нея и насипя тор; и ако след това даде плод, добре, но ако не даде, ще я отсечеш.“ (Лука 13:6-9)

„А плодът на Духа е: любов, радост, мир, дълготърпение, благост, милосърдие, вярност, кротост, себеобуздание; против такива неща няма закон.“ (Галатяни 5:22-23)

7. Неправилни мотиви

„Просите и не получавате, защото зле просите, за да пилеете във вашите сладострастия.” (Яков 4:3)

8. Липса на вяра (също така и вяра без дела)

„Но да проси с вяра, без да се съмнява ни най-малко; защото който се съмнява, прилича на морски вълни, които се тласкат и блъскат от ветровете. Такъв човек да не мисли, че ще получи нещо от Господа, понеже е колеблив, непостоянен във всичките си пътища.“  (Яков 1:6-8)

Така и вярата, ако няма дела, сама по себе си е мъртва.“ (Яков 2:17)

(Повече за вярата можете да прочетете в статиите Как да предпазим вярата си от провал“, „Органична вяра“ и „Страстта – пренебрегнатото дете на поученията за вярата)

9. Липсата на усърдие

(вижте статиите Усърдие и решимост – две от забравените съставки на вярата“ и „Два важни ключа за Божествено изцеление)

10. Предметът на молитвата е в пряко противоречие с Божието Слово

В заключение искам да кажа, че понякога малки корекции в молитвения ни живот могат да произведат големи резултати!

Сподели в