Безусловна любов?

Безусловна любов?

В англоезичния свят съществува изразът „дяволът е в детайлите“. Въпреки че не съм изследвал произхода му, не мога да не се съглася, че истината в него е приложима за множество ситуации. Представяйки офертата си на Адам и Ева в Едемската градина, дяволът удобно пропусна „ситния шрифт“ с детайлите. Оттогава и досега една от основните му стратегии срещу човечеството е да заличава граници, детайли и нюанси (настоящата криза на половата идентичност е пресен пример за това).

Големият английски проповедник Чарлз Спърджън е казал, че разпознаване е не да знаеш разликата между правилно и грешно, а между правилно и „почти правилно“. Тези негови думи са отражение на увещанието на апостол Павел към Тимотей:

„Старай се да се представиш одобрен пред Бога работник, който няма от какво да се срамува, като излагаш право словото на истината.“
(2 Тимотей 2:15)

За съжаление много проповедници не проявяват необходимата прилежност при изучаването, съответно при проповядването на Божието слово, което води до размиване на граници, смесване на понятия и в крайна сметка до объркване. Целта на тази кратка статия е да разграничи определени детайли/нюанси и ако не да елиминира, то поне да намали объркването по отношение на БОЖИЯТА ЛЮБОВ.

Много хора тръгват от правилната отправна точка (истината, че Бог е любов) само за да пристигнат в неправилната дестинация (презумпцията, че Той безусловно приема грешника). Въпреки че има различни вариации на тази заблуда, всички те произхождат от гореспоменатата измама, представена в Едем – „Бог те обича и те приема независимо какво правиш!“ Поддръжниците на тази позиция дори отказват да се замислят върху стихове като:

„Нито ще устоят горделивите пред Твоите очи. Ти мразиш всички, които вършат беззаконие…“
(
Псалми 5:5)

„Господ изпитва праведния; а душата Му мрази нечестивия и онзи, който обича насилие.“
(Псалми 11:5)

Исус, от друга страна, очертава характеристиките на Божията любов. На различни места, и в частност в Йоан 14:23, Той посочва, че трябва да бъдат изпълнени определени УСЛОВИЯ, преди Божията любов да бъде приета:

„Исус му отговори: „Ако Ме обича някой, ще пази учението Ми; и Отец Ми ще го възлюби, и Ние ще дойдем при него и ще направим обиталище у него.“
(Йоан 14:23)

В Своята справедливост Бог трябваше да убие грешника (ние умряхме с Христос на кръста). В Своята милост Той ни даде избора да участваме във възкресението на Сина Му (да бъдем трансформирани в ЧИСТО НОВИ създания, част от раса, която НЕ Е ЕДНО с греха, който Той мрази). В Своята любов Бог ни снабди с УСЛОВЕН начин на избавление!

Интересно е да отбележим, че в Библията няма записан НИТО ЕДИН случай (освен ако не извадим Йоан 3:16 от контекста), Исус да се обръща към някой грешник с думите „Бог те обича“. Да, Той говореше за любовта на Отец, но го правеше, когато беше със своите последователи. Исус, въплътената Мъдрост на Бога, знаеше, че първата стъпка към познаването на Отец трябва да бъде благоговеен страх от Него (Притчи 9:10). Той знаеше, че любовта ще последва.

В съвременната Църква ние често поставяме каруцата пред коня, като се опитваме да достигнем грешника със сладникавата версия на посланието „Бог те обича“. Не е чудно, че резултатите са толкова нищожни. Статистиката показва, че по-малко от 4% от новоповярвалите чрез днешните популярни евангелизатори остават във вярата. Защо е така? Главната причина е, че страхът от Господа е липсващият елемент в основата на тези обръщенци. За сравнение: при Чарлз Фини, големия американски евангелизатор от XIX век, този процент е над 80. Каква е тайната? Силно застъпване на темата за страха от Бога.

Да се върнем към „безусловната любов на Бог“… Мантрата (казвам „мантра“, защото това твърдение няма библейско основание), че Бог те приема такъв, какъвто си (дори с природата на сатана в теб), цели да заглуши обвинението на Святия Дух към света за „грях, за праведност и за съдба“ (Йоан 16:8). Невежи служители учат, че Исус проповядваше ПРИЕМАНЕ (истината е, че Той проповядваше ПОКАЯНИЕ). Зашеметени от мантрата „Бог те приема такъв, какъвто си!“, множество християни отказват да напуснат „детските ясли“, да пораснат и да се развият в характера на Христос и в святост! Един от лидерите на „хиперблагодатта“ дори твърди, че „каквото и да правиш, не можеш да разочароваш Бог!“ (лесно оборимо твърдение – достатъчно е само да погледнем Ефесяни 4:30).

Апостол Йоан записа за нас, че Бог е любов (1 Йоан 4:8). Гръцката дума за любов, която той използва (агапе), описва любов, лишена от всякаква себичност, която ние често наричаме „безусловна“. Забележителното е, че чрез водителството на Святия Дух същият този Йоан записа и редица УСЛОВИЯ за приемането и пребъдването в тази любов, най-базисното от които е вяра (Йоан 3:16).

Като завършек на настоящата статия искам да отправя следното предизвикателство към теб: Прочети отново от 13-та до 15-та глава на Евангелието от Йоан, като си отбелязваш употребата на думата АКО (показваща условността на Божиите обещания). АКО и това не те убеди в правилността на изложената теза, не знам какво друго ще го направи!

Сподели в