Дарбите на Святия Дух (8) – Дарба вяра

Дарбите на Святия Дух (8) - Дарба вяра

Библията ни наставлява да не бъдем невежи както към Истината като цяло (Йоан 8:32Осия 4:6), така и в специфични области (1 Коринтяни 12:12 Коринтяни 2:11). Една от тези области и предмет на настоящата серия от статии е това, което Църквата често нарича „9-те дарби („проявления“ би бил по-точният превод от гръцки) на Святия Дух“. Всички  статии ще имат общ увод, последван от дефиниция на разглежданата дарба с примери от Библията и от моя живот (аз вярвам, че всяка една от деветте дарби на Духа се е проявявала по едно или друго време в служението ми). За завършек ще давам кратки инструкции за това как да оперираме в специфичната дарба.

Нека първо да разгледаме някои общи положения относно изследвания предмет:

 1. Можем да кажем, че 9-те духовни проявления/дарби, изброени в 1 Коринтяни 12, са производни от 7-те характеристики на Святия Дух, описани в Исая 11:2.
 2. Те са концентрирани проявления на Божието откровение и сила, разпределяни суверенно от Святия Дух (1 Коринтяни 12:11).
 3. Човешкото взаимодействие е необходима част за това тези проявления да имат пълен ефект.
 4. Поради това че Духът на Бога живее във всеки новороден християнин, вярващият има всичките девет дарби в латентен вид.
 5. Диапазонът на проявленията на Святия Дух покрива всяка нужда, която би възникнала в нечий живот или служение.
 6. Деветте духовни проявления често биват разделени в три групи:
 • дарби на откровение (слово на мъдрост, слово на знание, разпознаване на духове);
 • дарби на сила (специална вяра, дарби на изцеления, дарба на правене на чудеса);
 • дарби на изговор (говорене на непознати езици, тълкуване на непознати езици, пророкуване).
 1. Всяка от тези дарби е за днес. Виждането, че тези проявления са престанали след Ранната Църква, няма сериозна библейска основа.
 2. Библията ни наставлява да копнеем за тези проявления на Духа (1 Коринтяни 14:1).
 3. Проявленията на Духа са дадени за обща полза, тоест за доброто на цялото Христово Тяло (1 Коринтяни 12:7).
 4. Проявлението на дарбите не е доказателство за правилността на нечия доктрина, нито е атестат за светостта на този, чрез когото се проявяват. Църквата в Коринт имаше сериозни морални проблеми, но въпреки това апостол Павел каза, че те не остават назад в никоя духовна дарба (1 Коринтяни 1:7).
 5. Любовта към Бога и към хората е това, което прави дарбите да функционират в пълния си потенциал (1 Коринтяни 13).
 6. Правилата за функциониране на някои определени дарби, посочени в 1 Коринтяни 14, са по-скоро инструкции за достигане на този потенциал, а не безпрекословни заповеди.
 7. Много често дарбите функционират „на гроздове“ – по две, три или дори повече едновременно.

Дарба вяра

Дарбата на вяра (ДВ) е проявление на Святия Дух, при което на вярващия се дава специална вяра, надхвърляща развитата от него до момента. ДВ е различна (не като състав, но като обем и интензивност на проявлението) от вярата за спасение, която човек упражнява, за да влезе в Божието Царство.

Спасителната вяра идва чрез ЧУВАНЕ на Божието Слово (Римляни 10:17) и е във ВСЕКИ християнин (Ефесяни 2:8). ДВ, макар и достъпна за всеки християнин, като правило се проявява само чрез НЯКОИ и идва чрез ПРОЯВЛЕНИЕ НА ДУХА (1 Коринтяни 12).  Повече информация относно естеството на спасителната вяра (получена от християните при новорождението и използвана във всекидневния им живот) може да намерите в следните статии:

ДВ е различна и от вярата като плод на Духа (Галатяни 5:22). Дарбата е краткотрайно проявление на силата на Святия Дух чрез нас, докато плодът е нещо, което изисква всекидневно култивиране. По-точният превод от гръцки на думата, преведена „вяра“ в този текст би бил „вярност“.

Въпреки че през по-голямата част от времето ДВ и дарбата на правене на чудеса (ДПЧ) работят заедно, има известни различия между тях. Основната разлика е, че ДВ най-често се изразява в пасивно („пасивно“ не в негативен смисъл; пример, вярата на пророк Данаил, когато беше в ямата с лъвовете) очакване на положителен резултат и победа, докато ДПЧ изисква извършването на определено действие (например – Моисей трябваше да простре тоягата си, за да раздели морето).

В главата „Изцелението води до съживление“ от статията си „Божествено изцеление – един източник…“ описвам случай, при който вярвам, че и трите дарби на сила се проявиха едновременно.

Искам да завърша тази кратка статия с едно изказване на големия британски евангелизатор Смит Уигълзуърт, който описва един от начините да кооперираме с тази дарба в нашите животи и служения. Брат Уигълзуърт казва, че ако предприемам действие с обикновената си вяра, много често, когато тя стигне до предела си, Бог ще ни срещне там със Своята свръхестествена вяра!


Екипът на Пророчески Глас иска да ви напомни думите на апостол Яков: „Бъдете и изпълнители на словото, а не само слушатели, да лъжете себе си.“ (Яков 1:22) Насърчаваме ви да изберете поне една истина от посланието, което прочетохте, и да я приложите във вашия живот. Можете да споделите вашите мисли, въпроси, и начинът, по който сте приложили наученото, на нашата фейсбук страница

Сподели в