Дарбите на Святия Дух (9) – Дарба вършене на чудеса

Дарбите на Святия Дух (9) – Дарба вършене на чудеса

Библията ни наставлява да не бъдем невежи както към Истината като цяло (Йоан 8:32Осия 4:6), така и в специфични области (1 Коринтяни 12:12 Коринтяни 2:11). Една от тези области и предмет на настоящата серия от статии е това, което Църквата често нарича „9-те дарби („проявления“ би бил по-точният превод от гръцки) на Святия Дух“. Всички  статии ще имат общ увод, последван от дефиниция на разглежданата дарба с примери от Библията и от моя живот (аз вярвам, че всяка една от деветте дарби на Духа се е проявявала по едно или друго време в служението ми). За завършек ще давам кратки инструкции за това как да оперираме в специфичната дарба.

Нека първо да разгледаме някои общи положения относно изследвания предмет:

 1. Можем да кажем, че 9-те духовни проявления/дарби, изброени в 1 Коринтяни 12, са производни от 7-те характеристики на Святия Дух, описани в Исая 11:2.
 2. Те са концентрирани проявления на Божието откровение и сила, разпределяни суверенно от Святия Дух (1 Коринтяни 12:11).
 3. Човешкото взаимодействие е необходима част за това тези проявления да имат пълен ефект.
 4. Поради това че Духът на Бога живее във всеки новороден християнин, вярващият има всичките девет дарби в латентен вид.
 5. Диапазонът на проявленията на Святия Дух покрива всяка нужда, която би възникнала в нечий живот или служение.
 6. Деветте духовни проявления често биват разделени в три групи:
 • дарби на откровение (слово на мъдрост, слово на знание, разпознаване на духове);
 • дарби на сила (специална вяра, дарби на изцеления, дарба на правене на чудеса);
 • дарби на изговор (говорене на непознати езици, тълкуване на непознати езици, пророкуване).
 1. Всяка от тези дарби е за днес. Виждането, че тези проявления са престанали след Ранната Църква, няма сериозна библейска основа.
 2. Библията ни наставлява да копнеем за тези проявления на Духа (1 Коринтяни 14:1).
 3. Проявленията на Духа са дадени за обща полза, тоест за доброто на цялото Христово Тяло (1 Коринтяни 12:7).
 4. Проявлението на дарбите не е доказателство за правилността на нечия доктрина, нито е атестат за светостта на този, чрез когото се проявяват. Църквата в Коринт имаше сериозни морални проблеми, но въпреки това апостол Павел каза, че те не остават назад в никоя духовна дарба (1 Коринтяни 1:7).
 5. Любовта към Бога и към хората е това, което прави дарбите да функционират в пълния си потенциал (1 Коринтяни 13).
 6. Правилата за функциониране на някои определени дарби, посочени в 1 Коринтяни 14, са по-скоро инструкции за достигане на този потенциал, а не безпрекословни заповеди.
 7. Много често дарбите функционират „на гроздове“ – по две, три или дори повече едновременно.

Дарба вършене на чудеса

Дарбата вършене на чудеса (ДВЧ) е проявление на Святия Дух, при което под Негово влияние вярващият извършва физическо действие, водещо до бърза (в много случаи, мигновена), невъзможна за постигане чрез човешки усилия промяна в определени материални обстоятелства.

Важно е да се отбележи, че това проявление е наречено не просто „чудеса”, а „вършене на чудеса”, т.е. човешкото съдействие, изразено по практически начин, е необходим елемент за това чудотворната сила на Святия Дух да бъде освободена в естествения свят. Много често ДВЧ работи заедно с другите дарби на сила.

В предната статия от настоящата серия съпоставихме ДВЧ и дарбата вяра и дадохме пример за съвместното им действие. Макар и често придружаваща дарбите на изцеления (ДИ), ДВЧ може да се прояви буквално във ВСЯКА друга област от нашия живот – снабдяване, протекция, евангелизиране и т.н.

Библейските примери за проявлението на тази дарба са многобройни – Господ Исус Христос, апостолите, Мойсей, Илия и Елисей са само някои от хората, чрез които Святият Дух проявяваше тази Си дарба.

Бог копнее да използва и теб както в тази, така и в останалите дарби, за да бъдеш благословение за човечеството. Едно от условията това да стане е ти също да споделяш този Негов копнеж! И тъй като ревността трябва да бъде подплатена със знание, съветвам те да направиш собствено изследване на всяко проявление на дарбите на Духа от Битие до Откровение и да бъдеш отворен за подобни действия и в твоя живот.

Правейки това, ти ще покажеш на Бог, че намеренията ти са сериозни, а Той е обещал, че ако се приближаваш към Него, то и Той ще се приближава към теб (Яков 4:8)!


Екипът на Пророчески Глас иска да ви напомни думите на апостол Яков: „Бъдете и изпълнители на словото, а не само слушатели, да лъжете себе си.“ (Яков 1:22) Насърчаваме ви да изберете поне една истина от посланието, което прочетохте, и да я приложите във вашия живот. Можете да споделите вашите мисли, въпроси, и начинът, по който сте приложили наученото, на нашата фейсбук страница

Сподели в