Дарбите на Святия Дух (3) – Разпознаване на духове

Дарбите на Святия Дух (3) – Разпознаване на духове

Библията ни наставлява да не бъдем невежи както към Истината като цяло (Йоан 8:32Осия 4:6), така и в специфични области (1 Коринтяни 12:12 Коринтяни 2:11). Една от тези области и предмет на настоящата серия от статии е това, което Църквата често нарича „9-те дарби („проявления“ би бил по-точният превод от гръцки) на Святия Дух“. Всички  статии ще имат общ увод, последван от дефиниция на разглежданата дарба с примери от Библията и от моя живот (аз вярвам, че всяка една от деветте дарби на Духа се е проявявала по едно или друго време в служението ми). За завършек ще давам кратки инструкции за това как да оперираме в специфичната дарба.

Нека първо да разгледаме някои общи положения относно изследвания предмет:

 1. Можем да кажем, че 9-те духовни проявления/дарби, изброени в 1 Коринтяни 12, са производни от 7-те характеристики на Святия Дух, описани в Исая 11:2.
 2. Те са концентрирани проявления на Божието откровение и сила, разпределяни суверенно от Святия Дух (1 Коринтяни 12:11).
 3. Човешкото взаимодействие е необходима част за това тези проявления да имат пълен ефект.
 4. Поради това че Духът на Бога живее във всеки новороден християнин, вярващият има всичките девет дарби в латентен вид.
 5. Диапазонът на проявленията на Святия Дух покрива всяка нужда, която би възникнала в нечий живот или служение.
 6. Деветте духовни проявления често биват разделени в три групи:
 • дарби на откровение (слово на мъдрост, слово на знание, разпознаване на духове);
 • дарби на сила (специална вяра, дарби на изцеления, дарба на правене на чудеса);
 • дарби на изговор (говорене на непознати езици, тълкуване на непознати езици, пророкуване).
 1. Всяка от тези дарби е за днес. Виждането, че тези проявления са престанали след Ранната Църква, няма сериозна библейска основа.
 2. Библията ни наставлява да копнеем за тези проявления на Духа (1 Коринтяни 14:1).
 3. Проявленията на Духа са дадени за обща полза, тоест за доброто на цялото Христово Тяло (1 Коринтяни 12:7).
 4. Проявлението на дарбите не е доказателство за правилността на нечия доктрина, нито е атестат за светостта на този, чрез когото се проявяват. Църквата в Коринт имаше сериозни морални проблеми, но въпреки това апостол Павел каза, че те не остават назад в никоя духовна дарба (1 Коринтяни 1:7).
 5. Любовта към Бога и към хората е това, което прави дарбите да функционират в пълния си потенциал (1 Коринтяни 13).
 6. Правилата за функциониране на някои определени дарби, посочени в 1 Коринтяни 14, са по-скоро инструкции за достигане на този потенциал, а не безпрекословни заповеди.
 7. Много често дарбите функционират „на гроздове“ – по две, три или дори повече едновременно.

Разпознаване на духове (РНД)

За начало нека видим какво тази дарба не е:

 1. Тя не е подозрителност към хората и техните мотиви.
 2. Тя не е естественото разпознаване (достъпно дори за езичниците) относно наличието на демонична активност. Пример за такова „естествено” разпознаване е записан в Матей 15:21-28, където виждаме, че дори жената от Ханаан, която нямаше завет с Бог, знаеше, че състоянието на дъщеря ѝ беше причинено от демон.
 3. Тази дарба дори не е духовното разпознаване, достъпно за вярващите и развивано чрез практикуване, за което Евреи 5:14 говори.
 4. РНД дори не е постоянното свидетелство на Святия Дух в нашите сърца по отношение на истината (1 Йоан 2:27), макар и да е в пълен унисон с него.
 5. РНД не е проявлението „слово на знание” (виж предната статия за дарбите), макар и двете дарби да работят много често заедно.

РНД е проявление на Святия Дух, чрез което на вярващия се открива фрагмент от духовния свят и той ясно вижда съществата, намиращи се в него (Бог, ангелите в различните им разновидности, демоните).

Какво имам в предвид, когато казвам „вижда Бог”? Не каза ли апостол Йоан, че „никой никога не е видял Бог” освен във въплътения Син (Йоан 1:18, 1 Йоан 4:12)?

Очевидно е, че в тези текстове става въпрос за човешката неспособност да познае Бог чрез физическите сетива. От друга страна, в 4-та глава на Откровение същият този Йоан описва Отец, седящ на славния Си престол. Не си ли противоречи апостолът? Ключът към разбирането на това привидно противоречие може да бъде открит във втория стих от същата глава – „аз бях в Духа”. Очевидно е, че става въпрос за проявлението на дарбата, предмет на настоящата статия – РНД.

Чрез действието ѝ Йоан видя не само подобието на Отец, Сина (5:6) и Святия Дух (4:7), но и разнообразие от други същества – добри и зли. Можем да кажем, че цялата книга на Откровение беше получена чрез дарбата РНД в комбинация с някои от другите проявления – слово на мъдрост, слово на знание и пророкуване.

Същата тази дарба (РНД) се проявяваше в служението на всеки един старозаветен пророк. Чрез нея Мойсей говореше с Бог лице в лице (Числа 12:8). Чрез нея Бог отвори духовните очи на слугата на пророк Елисей, за да види множеството от ангели, които ги ограждаха (4 Царе 6:17). Примерите са многобройни.

Тази дарба действаше постоянно в земното служение на Господ Исус. В Марк 5:1-13 е записано проявлението ѝ в един тежък случай на екзорсизъм.

„И така минаха отвъд езерото в Гадаринската страна. И като слезе от лодката, в същия миг от гробищата излезе насреща Му един човек с нечист дух. Той живееше в гробищата и никой вече не можеше да го върже дори с верига; защото много пъти го бяха вързвали в окови и с вериги, но той беше разкъсвал веригите и счупвал оковите; и никой нямаше сила да го укроти. И всякога, нощем и денем, в гробищата и по хълмовете той викаше и се изпонарязваше с камъни. А като видя Исус отдалеч, завтече се и Му се поклони; и изкрещя със силен глас: Какво общо имаш Ти с мен, Исусе, Сине на Всевишния Бог? Заклевам Те в Бога, недей ме мъчи. (Защото Исус му казваше: Излез от човека, душе нечисти!) А Исус го попита: Как ти е името? А той Му каза: Легион ми е името; защото сме мнозина. И много Му се молеше да не ги изпраща вън от страната. А там, на хълма, пасеше голямо стадо свине. И бесовете Му се молиха: Прати ни в свинете, за да влезем в тях. Исус им позволи. И нечистите духове излязоха и влязоха в свинете; и стадото, на брой около две хиляди, се спусна по стръмнината в езерото и се издавиха в езерото.”

Виждаме подобно проявление на тази дарба и в служението на апостол Павел.

„И един ден, като отивахме на молитвеното място, срещна ни една слугиня, която имаше предсказвателен дух и чрез врачуването си носеше голяма печалба на господарите си. Тя вървеше след Павел и нас и викаше: Тези човеци са слуги на Всевишния Бог, които ви проповядват път за спасение. Това тя правеше много дни наред. А понеже твърде дотегна на Павел, той се обърна и каза на духа: Заповядвам ти в името на Исус Христос да излезеш от нея. И излезе в същия час.” (Деяния на апостолите 16:16-18)

Ако Бог позволи, в близко бъдеще възнамерявам да разгледам в отделна статия приложението на тази дарба (РНД) при изгонването на демони.

Братя и сестри, нека копнеем и стоим отворени за проявленията на тази дарба в нашите животи и служения!


Екипът на Пророчески Глас иска да ви напомни думите на апостол Яков: „Бъдете и изпълнители на словото, а не само слушатели, да лъжете себе си.“ (Яков 1:22) Насърчаваме ви да изберете поне една истина от посланието, което прочетохте, и да я приложите във вашия живот. Можете да споделите вашите мисли, въпроси, и начинът, по който сте приложили наученото, на нашата фейсбук страница

Сподели в