Дарбите на Святия Дух (2) – Слово на знание

Дарбите на Святия Дух (2) – Слово на знание

Библията ни наставлява да не бъдем невежи както към Истината като цяло (Йоан 8:32Осия 4:6), така и в специфични области (1 Коринтяни 12:12 Коринтяни 2:11). Една от тези области и предмет на настоящата серия от статии е това, което Църквата често нарича „9-те дарби („проявления“ би бил по-точният превод от гръцки) на Святия Дух“. Всички  статии ще имат общ увод, последван от дефиниция на разглежданата дарба с примери от Библията и от моя живот (аз вярвам, че всяка една от деветте дарби на Духа се е проявявала по едно или друго време в служението ми). За завършек ще давам кратки инструкции за това как да оперираме в специфичната дарба.

Нека първо да разгледаме някои общи положения относно изследвания предмет:

 1. Можем да кажем, че 9-те духовни проявления/дарби, изброени в 1 Коринтяни 12, са производни от 7-те характеристики на Святия Дух, описани в Исая 11:2.
 2. Те са концентрирани проявления на Божието откровение и сила, разпределяни суверенно от Святия Дух (1 Коринтяни 12:11).
 3. Човешкото взаимодействие е необходима част за това тези проявления да имат пълен ефект.
 4. Поради това че Духът на Бога живее във всеки новороден християнин, вярващият има всичките девет дарби в латентен вид.
 5. Диапазонът на проявленията на Святия Дух покрива всяка нужда, която би възникнала в нечий живот или служение.
 6. Деветте духовни проявления често биват разделени в три групи:
 • дарби на откровение (слово на мъдрост, слово на знание, разпознаване на духове);
 • дарби на сила (специална вяра, дарби на изцеления, дарба на правене на чудеса);
 • дарби на изговор (говорене на непознати езици, тълкуване на непознати езици, пророкуване).
 1. Всяка от тези дарби е за днес. Виждането, че тези проявления са престанали след Ранната Църква, няма сериозна библейска основа.
 2. Библията ни наставлява да копнеем за тези проявления на Духа (1 Коринтяни 14:1).
 3. Проявленията на Духа са дадени за обща полза, тоест за доброто на цялото Христово Тяло (1 Коринтяни 12:7).
 4. Проявлението на дарбите не е доказателство за правилността на нечия доктрина, нито е атестат за светостта на този, чрез когото се проявяват. Църквата в Коринт имаше сериозни морални проблеми, но въпреки това апостол Павел каза, че те не остават назад в никоя духовна дарба (1 Коринтяни 1:7).
 5. Любовта към Бога и към хората е това, което прави дарбите да функционират в пълния си потенциал (1 Коринтяни 13).
 6. Правилата за функциониране на някои определени дарби, посочени в 1 Коринтяни 14, са по-скоро инструкции за достигане на този потенциал, а не безпрекословни заповеди.
 7. Много често дарбите функционират „на гроздове“ – по две, три или дори повече едновременно.

Слово на знание

Дарбата СЛОВО НА ЗНАНИЕ (СНЗ) наподобява дарбата СЛОВО НА МЪДРОСТ, която разгледахме в предната статия, по това, че представлява свръхестествена информация от ума на Бог.

Разликата е в това, че информацията, която Святият Дух споделя с нас чрез това Си проявление, се отнася до настоящето и дори миналото, докато проявлението СНМ е ориентирано повече към бъдещето. Много често тези две дарби се проявяват едновременно, така че е трудно да се определи къде свършва едната и започва другата.

Моето мнение е, че СНЗ има най-широкия диапазон сред дарбите, защото може буквално да работи в тандем с всяка една от тях.

Проявлението СНЗ беше част от арсенала на всеки един старозаветен пророк. В Новия Завет, поради факта че Святият Дух живее във всеки един християнин, тази дарба е достъпна за всички вярващи. Виждаме свръхестественото знание да се проявява постоянно в земното служение на Господ Исус. Един такъв случай е описан в 4-та глава на Евангелието на Йоан. Свръхестественото знание относно семейното положение на жената при кладенеца, предадено в дух на любов и простителност, доведе до обръщането на множество самаряни към Бога на Израел.

„И много самаряни от този град повярваха в Него поради думите на жената, която свидетелстваше: Той ми каза всичко, което съм правила.“ (Йоан 4:39)

Откриваме също така дарбата СНЗ да действа мощно и в Ранната Църква. Едно такова проявление е описано в 5-та глава на Деяния на Апостолите, когато свръхестественото знание от ума на Бог разобличи лукавството на Анания и Сапфира, докара съд върху тях и пречистващия огън на страха от Бог върху младата Църква.

„А някой си човек на име Анания, с жена си Сапфира, продаде имот и задържа нещо от стойността със знанието на жена си; и донесе една част и я сложи пред краката на постолите. А Петър каза: Анания, защо изпълни Сатана сърцето ти, да излъжеш Святия Дух и да задържиш от стойността на нивата? Докато стоеше непродадена, не беше ли твоя? И след като се продаде, не бяха ли парите в твоя власт? Защо си намислил това нещо в сърцето си? Не си излъгал човеци, но Бога. И Анания, като слушаше тези думи, падна и издъхна; и голям страх обзе всички, които чуха това. И по-младите мъже станаха, обвиха го, изнесоха го и го погребаха. След като се минаха около три часа, влезе и жена му, без да знае за станалото. И Петър я попита: Кажи ми, за толкова ли продадохте нивата? А тя отговори: За толкова. А Петър каза: Защо се наговорихте да изпитате Господния Дух? Ето, краката на тези, които погребаха мъжа ти, са на вратата и ще изнесат и теб. И тя начаса падна до краката му и издъхна; а младежите, като влязоха, намериха я мъртва, изнесоха я и я погребаха до мъжа. И голям страх обзе цялата църква и всички, които чуха това.“ (Деяния 5:1-11)

Дарбата СНЗ се е проявявала нееднократно и в моя живот и служение. Понякога е било под формата на свръхестествена информация, която е трябвало да предам на други хора (да ги мотивира към действие или да ги възпре от такова), понякога е било и стриктно за моя полза. Във втората част на статията АБВ на Тълкуването на Сънища описвам един такъв случай (информацията за номера на колата).

От изключителна важност е, когато Святият Дух избере да прояви тази Си дарба чрез нас, да я освободим с мъдрост, такт и чувствителност към хората, на които служим, а не да правим шоу. Нека винаги да бъдем водени от принципа „да правим на другите това, което искаме те да правят на нас“!

За повече информация относно темата Слово на знание можете да прочетете статията Как работят дарбите пророчество и слово на знание.


Екипът на Пророчески Глас иска да ви напомни думите на апостол Яков: „Бъдете и изпълнители на словото, а не само слушатели, да лъжете себе си.“ (Яков 1:22) Насърчаваме ви да изберете поне една истина от посланието, което прочетохте, и да я приложите във вашия живот. Можете да споделите вашите мисли, въпроси, и начинът, по който сте приложили наученото, на нашата фейсбук страница

Сподели в