Дарбите на Святия Дух (5) – Тълкуване на непознати езици

Дарбите на Святия Дух (5) - Тълкуване на непознати езици

Библията ни наставлява да не бъдем невежи както към Истината като цяло (Йоан 8:32Осия 4:6), така и в специфични области (1 Коринтяни 12:12 Коринтяни 2:11). Една от тези области и предмет на настоящата серия от статии е това, което Църквата често нарича „9-те дарби („проявления“ би бил по-точният превод от гръцки) на Святия Дух“. Всички  статии ще имат общ увод, последван от дефиниция на разглежданата дарба с примери от Библията и от моя живот (аз вярвам, че всяка една от деветте дарби на Духа се е проявявала по едно или друго време в служението ми). За завършек ще давам кратки инструкции за това как да оперираме в специфичната дарба.

Нека първо да разгледаме някои общи положения относно изследвания предмет:

 1. Можем да кажем, че 9-те духовни проявления/дарби, изброени в 1 Коринтяни 12, са производни от 7-те характеристики на Святия Дух, описани в Исая 11:2.
 2. Те са концентрирани проявления на Божието откровение и сила, разпределяни суверенно от Святия Дух (1 Коринтяни 12:11).
 3. Човешкото взаимодействие е необходима част за това тези проявления да имат пълен ефект.
 4. Поради това че Духът на Бога живее във всеки новороден християнин, вярващият има всичките девет дарби в латентен вид.
 5. Диапазонът на проявленията на Святия Дух покрива всяка нужда, която би възникнала в нечий живот или служение.
 6. Деветте духовни проявления често биват разделени в три групи:
 • дарби на откровение (слово на мъдрост, слово на знание, разпознаване на духове);
 • дарби на сила (специална вяра, дарби на изцеления, дарба на правене на чудеса);
 • дарби на изговор (говорене на непознати езици, тълкуване на непознати езици, пророкуване).
 1. Всяка от тези дарби е за днес. Виждането, че тези проявления са престанали след Ранната Църква, няма сериозна библейска основа.
 2. Библията ни наставлява да копнеем за тези проявления на Духа (1 Коринтяни 14:1).
 3. Проявленията на Духа са дадени за обща полза, тоест за доброто на цялото Христово Тяло (1 Коринтяни 12:7).
 4. Проявлението на дарбите не е доказателство за правилността на нечия доктрина, нито е атестат за светостта на този, чрез когото се проявяват. Църквата в Коринт имаше сериозни морални проблеми, но въпреки това апостол Павел каза, че те не остават назад в никоя духовна дарба (1 Коринтяни 1:7).
 5. Любовта към Бога и към хората е това, което прави дарбите да функционират в пълния си потенциал (1 Коринтяни 13).
 6. Правилата за функциониране на някои определени дарби, посочени в 1 Коринтяни 14, са по-скоро инструкции за достигане на този потенциал, а не безпрекословни заповеди.
 7. Много често дарбите функционират „на гроздове“ – по две, три или дори повече едновременно.

Тълкуване на непознати езици

В предишната статия от серията разгледахме дарбата на говорене/изговор на непознати езици, за която подчертахме, че е различна от т.нар. „молитвен език“, който получаваме при кръщението в Святия Дух.

Отбелязахме, че тази дарба, носеща послание на език, непознат за говорещия, се проявява само по усмотрение на Духа, докато „молитвеният език“ бива използван по усмотрение на вярващия.

В идеалния случай дарбата на говорене на езици е придружена от дарбата на тълкуване. Когато дарбата на тълкуване липсва, желаещият да даде публично послание на непознат език е инструктиран от Библията да не го прави, а вместо това да използва своя „молитвен език“ за собствено духовно изграждане чрез комуникация с Бог.

Дарбата тълкуване е свръхестествено разбиране на послание, дадено на непознат език. Тази дарба НЕ е способността да разбираш чужди езици, добита чрез лингвистично образование. Също така тя НЕ е превод на посланието, дадено на непознат език, а негово тълкувание.

Макар и пророкувани в Стария Завет (Исая 28:11), тези две дарби са стриктно новозаветни проявления. За първи път виждаме действието им в деня на Петдесятница (Деяния 2). В 14-та глава на 1 Коринтяни намираме някои основни правила относно употребата на тези две дарби.

В моя живот и служение аз съм виждал тази дарба да се проявява по два основни начина. В някои случаи, докато говорещият е изговарял посланието на непознат за него език, аз съм го чувал на кристално чист български.

По-често обаче Святият Дух ми е давал позната дума или фраза и аз е трябвало да направя крачка на вяра в съответната посока, след което Той ми е давал и тълкуването. Наскоро в продължение на няколко поредни дни дарбата на говорене на езици идваше докато се молех с „молитвения си език“. Един ден Святият Дух ми даде началната фраза на посланието и аз успях да „извадя“ от духа мощна и красива поема на английски. В статията „Предстоящата трансформация 3“ пък описвам случай, когато тези две дарби се проявиха в съня ми.

Както посочих в предната статия, комбинацията от тези две дарби има ефект, сходен с този на дарбата пророкуване.


Екипът на Пророчески Глас иска да ви напомни думите на апостол Яков: „Бъдете и изпълнители на словото, а не само слушатели, да лъжете себе си.“ (Яков 1:22) Насърчаваме ви да изберете поне една истина от посланието, което прочетохте, и да я приложите във вашия живот. Можете да споделите вашите мисли, въпроси, и начинът, по който сте приложили наученото, на нашата фейсбук страница

Сподели в