Дарбите на Святия Дух – цялото поучение

Дарбите на Святия Дух - цялото поучение

Библията ни наставлява да не бъдем невежи както към Истината като цяло (Йоан 8:32Осия 4:6), така и в специфични области (1 Коринтяни 12:12 Коринтяни 2:11). Една от тези области и предмет на настоящата серия от статии е това, което Църквата често нарича „9-те дарби („проявления“ би бил по-точният превод от гръцки) на Святия Дух“. Всички  статии ще имат общ увод, последван от дефиниция на разглежданата дарба с примери от Библията и от моя живот (аз вярвам, че всяка една от деветте дарби на Духа се е проявявала по едно или друго време в служението ми). За завършек ще давам кратки инструкции за това как да оперираме в специфичната дарба.

Нека първо да разгледаме някои общи положения относно изследвания предмет:

 1. Можем да кажем, че 9-те духовни проявления/дарби, изброени в 1 Коринтяни 12, са производни от 7-те характеристики на Святия Дух, описани в Исая 11:2.
 2. Те са концентрирани проявления на Божието откровение и сила, разпределяни суверенно от Святия Дух (1 Коринтяни 12:11).
 3. Човешкото взаимодействие е необходима част за това тези проявления да имат пълен ефект.
 4. Поради това че Духът на Бога живее във всеки новороден християнин, вярващият има всичките девет дарби в латентен вид.
 5. Диапазонът на проявленията на Святия Дух покрива всяка нужда, която би възникнала в нечий живот или служение.
 6. Деветте духовни проявления често биват разделени в три групи:
 • дарби на откровение (слово на мъдрост, слово на знание, разпознаване на духове);
 • дарби на сила (специална вяра, дарби на изцеления, дарба на правене на чудеса);
 • дарби на изговор (говорене на непознати езици, тълкуване на непознати езици, пророкуване).
 1. Всяка от тези дарби е за днес. Виждането, че тези проявления са престанали след Ранната Църква, няма сериозна библейска основа.
 2. Библията ни наставлява да копнеем за тези проявления на Духа (1 Коринтяни 14:1).
 3. Проявленията на Духа са дадени за обща полза, тоест за доброто на цялото Христово Тяло (1 Коринтяни 12:7).
 4. Проявлението на дарбите не е доказателство за правилността на нечия доктрина, нито е атестат за светостта на този, чрез когото се проявяват. Църквата в Коринт имаше сериозни морални проблеми, но въпреки това апостол Павел каза, че те не остават назад в никоя духовна дарба (1 Коринтяни 1:7).
 5. Любовта към Бога и към хората е това, което прави дарбите да функционират в пълния си потенциал (1 Коринтяни 13).
 6. Правилата за функциониране на някои определени дарби, посочени в 1 Коринтяни 14, са по-скоро инструкции за достигане на този потенциал, а не безпрекословни заповеди.
 7. Много често дарбите функционират „на гроздове“ – по две, три или дори повече едновременно.

Слово на мъдрост (СНМ)

Това не е просто мъдростта, която можем да намерим в Библията (писаното слово на Бог) и която се предполага да прилагаме всекидневно в живота си. Това проявление ни открива определена информация от ума на Бог относно бъдещето, която ние няма как да знаем с естествения си ум. Тази информация често съдържа и инструкции за това как да постигнем определен резултат или как да избегнем определена опасност.

Най-популярната дефиниция на мъдростта е „умението да прилагаш знанието, което имаш“. Библията многократно подчертава значението и ценността на мъдростта,  описвайки я като крайъгълния камък на човешкото съществуване. Неслучайно тази дарба е посочена първа в списъка от проявления на Духа.

Дарбата СНМ е ограничена информация (определено слово), идваща от ума на Бог, а не неограничена такава. Тя може да се прояви във формата на откровение или видение, което ти получаваш в твоя дух и впоследствие отива до твоя ум.

В двете ми статии за тълкуването на сънища може да откриете различни примери от Библията и от моя живот за някои от начините, по които тази дарба оперира.

АБВ на тълкуването на сънища (част 1-ва)

АБВ на тълкуването на сънища (част 2-ра)

Много често тази дарба се проявява заедно с другите две дарби на откровение, както и с дарбите на изговор.

Слово на знание

Дарбата СЛОВО НА ЗНАНИЕ (СНЗ) наподобява дарбата СЛОВО НА МЪДРОСТ, която разгледахме в предната статия, по това, че представлява свръхестествена информация от ума на Бог.

Разликата е в това, че информацията, която Святият Дух споделя с нас чрез това Си проявление, се отнася до настоящето и дори миналото, докато проявлението СНМ е ориентирано повече към бъдещето. Много често тези две дарби се проявяват едновременно, така че е трудно да се определи къде свършва едната и започва другата.

Моето мнение е, че СНЗ има най-широкия диапазон сред дарбите, защото може буквално да работи в тандем с всяка една от тях.

Проявлението СНЗ беше част от арсенала на всеки един старозаветен пророк. В Новия Завет, поради факта че Святият Дух живее във всеки един християнин, тази дарба е достъпна за всички вярващи. Виждаме свръхестественото знание да се проявява постоянно в земното служение на Господ Исус. Един такъв случай е описан в 4-та глава на Евангелието на Йоан. Свръхестественото знание относно семейното положение на жената при кладенеца, предадено в дух на любов и простителност, доведе до обръщането на множество самаряни към Бога на Израел.

„И много самаряни от този град повярваха в Него поради думите на жената, която свидетелстваше: Той ми каза всичко, което съм правила.“ (Йоан 4:39)

Откриваме също така дарбата СНЗ да действа мощно и в Ранната Църква. Едно такова проявление е описано в 5-та глава на Деяния на Апостолите, когато свръхестественото знание от ума на Бог разобличи лукавството на Анания и Сапфира, докара съд върху тях и пречистващия огън на страха от Бог върху младата Църква.

„А някой си човек на име Анания, с жена си Сапфира, продаде имот и задържа нещо от стойността със знанието на жена си; и донесе една част и я сложи пред краката на постолите. А Петър каза: Анания, защо изпълни Сатана сърцето ти, да излъжеш Святия Дух и да задържиш от стойността на нивата? Докато стоеше непродадена, не беше ли твоя? И след като се продаде, не бяха ли парите в твоя власт? Защо си намислил това нещо в сърцето си? Не си излъгал човеци, но Бога. И Анания, като слушаше тези думи, падна и издъхна; и голям страх обзе всички, които чуха това. И по-младите мъже станаха, обвиха го, изнесоха го и го погребаха. След като се минаха около три часа, влезе и жена му, без да знае за станалото. И Петър я попита: Кажи ми, за толкова ли продадохте нивата? А тя отговори: За толкова. А Петър каза: Защо се наговорихте да изпитате Господния Дух? Ето, краката на тези, които погребаха мъжа ти, са на вратата и ще изнесат и теб. И тя начаса падна до краката му и издъхна; а младежите, като влязоха, намериха я мъртва, изнесоха я и я погребаха до мъжа. И голям страх обзе цялата църква и всички, които чуха това.“ (Деяния 5:1-11)

Дарбата СНЗ се е проявявала нееднократно и в моя живот и служение. Понякога е било под формата на свръхестествена информация, която е трябвало да предам на други хора (да ги мотивира към действие или да ги възпре от такова), понякога е било и стриктно за моя полза. Във втората част на статията АБВ на Тълкуването на Сънища описвам един такъв случай (информацията за номера на колата).

От изключителна важност е, когато Святият Дух избере да прояви тази Си дарба чрез нас, да я освободим с мъдрост, такт и чувствителност към хората, на които служим, а не да правим шоу. Нека винаги да бъдем водени от принципа „да правим на другите това, което искаме те да правят на нас“!

За повече информация относно темата Слово на знание можете да прочетете статията Как работят дарбите пророчество и слово на знание.

Разпознаване на духове (РНД)

За начало нека видим какво тази дарба не е:

1. Тя не е подозрителност към хората и техните мотиви.

2. Тя не е естественото разпознаване (достъпно дори за езичниците) относно наличието на демонична активност. Пример за такова „естествено” разпознаване е записан в Матей 15:21-28, където виждаме, че дори жената от Ханаан, която нямаше завет с Бог, знаеше, че състоянието на дъщеря ѝ беше причинено от демон.

3. Тази дарба дори не е духовното разпознаване, достъпно за вярващите и развивано чрез практикуване, за което Евреи 5:14 говори.

4. РНД дори не е постоянното свидетелство на Святия Дух в нашите сърца по отношение на истината (1 Йоан 2:27), макар и да е в пълен унисон с него.

5. РНД не е проявлението „слово на знание” (виж предната статия за дарбите), макар и двете дарби да работят много често заедно.

РНД е проявление на Святия Дух, чрез което на вярващия се открива фрагмент от духовния свят и той ясно вижда съществата, намиращи се в него (Бог, ангелите в различните им разновидности, демоните).

Какво имам в предвид, когато казвам „вижда Бог”? Не каза ли апостол Йоан, че „никой никога не е видял Бог” освен във въплътения Син (Йоан 1:181 Йоан 4:12)?

Очевидно е, че в тези текстове става въпрос за човешката неспособност да познае Бог чрез физическите сетива. От друга страна, в 4-та глава на Откровение същият този Йоан описва Отец, седящ на славния Си престол. Не си ли противоречи апостолът? Ключът към разбирането на това привидно противоречие може да бъде открит във втория стих от същата глава – „аз бях в Духа”. Очевидно е, че става въпрос за проявлението на дарбата, предмет на настоящата статия – РНД.

Чрез действието ѝ Йоан видя не само подобието на Отец, Сина (5:6) и Святия Дух (4:7), но и разнообразие от други същества – добри и зли. Можем да кажем, че цялата книга на Откровение беше получена чрез дарбата РНД в комбинация с някои от другите проявления – слово на мъдростслово на знание и пророкуване.

Същата тази дарба (РНД) се проявяваше в служението на всеки един старозаветен пророк. Чрез нея Мойсей говореше с Бог лице в лице (Числа 12:8). Чрез нея Бог отвори духовните очи на слугата на пророк Елисей, за да види множеството от ангели, които ги ограждаха (4 Царе 6:17). Примерите са многобройни.

Тази дарба действаше постоянно в земното служение на Господ Исус. В Марк 5:1-13 е записано проявлението ѝ в един тежък случай на екзорсизъм.

„И така минаха отвъд езерото в Гадаринската страна. И като слезе от лодката, в същия миг от гробищата излезе насреща Му един човек с нечист дух. Той живееше в гробищата и никой вече не можеше да го върже дори с верига; защото много пъти го бяха вързвали в окови и с вериги, но той беше разкъсвал веригите и счупвал оковите; и никой нямаше сила да го укроти. И всякога, нощем и денем, в гробищата и по хълмовете той викаше и се изпонарязваше с камъни. А като видя Исус отдалеч, завтече се и Му се поклони; и изкрещя със силен глас: Какво общо имаш Ти с мен, Исусе, Сине на Всевишния Бог? Заклевам Те в Бога, недей ме мъчи. (Защото Исус му казваше: Излез от човека, душе нечисти!) А Исус го попита: Как ти е името? А той Му каза: Легион ми е името; защото сме мнозина. И много Му се молеше да не ги изпраща вън от страната. А там, на хълма, пасеше голямо стадо свине. И бесовете Му се молиха: Прати ни в свинете, за да влезем в тях. Исус им позволи. И нечистите духове излязоха и влязоха в свинете; и стадото, на брой около две хиляди, се спусна по стръмнината в езерото и се издавиха в езерото.”

Виждаме подобно проявление на тази дарба и в служението на апостол Павел.

„И един ден, като отивахме на молитвеното място, срещна ни една слугиня, която имаше предсказвателен дух и чрез врачуването си носеше голяма печалба на господарите си. Тя вървеше след Павел и нас и викаше: Тези човеци са слуги на Всевишния Бог, които ви проповядват път за спасение. Това тя правеше много дни наред. А понеже твърде дотегна на Павел, той се обърна и каза на духа: Заповядвам ти в името на Исус Христос да излезеш от нея. И излезе в същия час.” (Деяния на апостолите 16:16-18)

Ако Бог позволи, в близко бъдеще възнамерявам да разгледам в отделна статия приложението на тази дарба (РНД) при изгонването на демони.

Братя и сестри, нека копнеем и стоим отворени за проявленията на тази дарба в нашите животи и служения!

Изговор (говорене) на различни (непознати) езици

Това е проявление на Святият Дух, при което вярващият получава и съответно предава послание на непознат за него език.

Тази дарба има следните характеристики:

1. Това е език, непознат за този, който предава посланието.

2. Езикът може да бъде човешки или ангелски (1 Коринтяни 13:1).

3. Това проявление е различно от непознатия език, който получаваме при кръщението в Святия Дух и който често наричаме „молитвен език”. Ние можем да използваме молитвения си език по наше собствено усмотрение, но дарбата говорене на езици се проявява само по усмотрение на Святия Дух (1 Коринтяни 12:11).

4. Тази дарба в комбинация с дарбата на тълкуване на непознати езици постига същия ефект като дарбата пророкуване.

5. Понякога тази дарба може да се прояви в нашето служение като послание към невярващ човек от друга нация, чийто език ние не владеем.

6. Библията включва ясни предписания за упражняването на тази дарба в църквата (1 Коринтяни 14).

Тълкуване на непознати езици

В предишната статия от серията разгледахме дарбата на говорене/изговор на непознати езици, за която подчертахме, че е различна от т.нар. „молитвен език“, който получаваме при кръщението в Святия Дух.

Отбелязахме, че тази дарба, носеща послание на език, непознат за говорещия, се проявява само по усмотрение на Духа, докато „молитвеният език“ бива използван по усмотрение на вярващия.

В идеалния случай дарбата на говорене на езици е придружена от дарбата на тълкуване. Когато дарбата на тълкуване липсва, желаещият да даде публично послание на непознат език е инструктиран от Библията да не го прави, а вместо това да използва своя „молитвен език“ за собствено духовно изграждане чрез комуникация с Бог.

Дарбата тълкуване е свръхестествено разбиране на послание, дадено на непознат език. Тази дарба НЕ е способността да разбираш чужди езици, добита чрез лингвистично образование. Също така тя НЕ е превод на посланието, дадено на непознат език, а негово тълкувание.

Макар и пророкувани в Стария Завет (Исая 28:11), тези две дарби са стриктно новозаветни проявления. За първи път виждаме действието им в деня на Петдесятница (Деяния 2). В 14-та глава на 1 Коринтяни намираме някои основни правила относно употребата на тези две дарби.

В моя живот и служение аз съм виждал тази дарба да се проявява по два основни начина. В някои случаи, докато говорещият е изговарял посланието на непознат за него език, аз съм го чувал на кристално чист български.

По-често обаче Святият Дух ми е давал позната дума или фраза и аз е трябвало да направя крачка на вяра в съответната посока, след което Той ми е давал и тълкуването. Наскоро в продължение на няколко поредни дни дарбата на говорене на езици идваше докато се молех с „молитвения си език“. Един ден Святият Дух ми даде началната фраза на посланието и аз успях да „извадя“ от духа мощна и красива поема на английски. В статията „Предстоящата трансформация 3“ пък описвам случай, когато тези две дарби се проявиха в съня ми.

Както посочих в предната статия, комбинацията от тези две дарби има ефект, сходен с този на дарбата пророкуване.

Дарбата пророкуване

Тази дарба представлява проявление на Святия Дух, при което Той използва вярващия да предаде послание на език, познат за него и за слушащите.

Някои от характеристиките на тази дарба са следните:

1. Тя се дава с цел да донесе „увещание, назидание и утеха” (1 Коринтяни 14:3). Дори когато посланието съдържа корекция, тя е направена в светлината на изкуплението (виж посланията на Исус към седемте църкви, записани във втора и трета глава на книгата Откровение).

2. Сама по себе си тази дарба НЕ съдържа свръхестествено откровение, но поради факта, че много често тя се проявява заедно с някои от т.нар. „дарби на откровение” (слово на мъдрост, слово на знание, разпознаване на духове), тя често носи такова.

3. „Духът” на истинското пророчество винаги е издигането на Исус (Откровение 19:10). Дори когато посланието визира Църквата (и дори демонични атаки и активности), това е винаги в контекста на Христовото изкупление и победа!

4. Всеки вярващ може да пророкува (1 Коринтяни 14:31), но това не прави всеки вярващ пророк. Повече информация относно служението на новозаветния пророк можете да намерите в статията ми „Що е новозаветно пророческо служение и има ли то почва у нас?

5. Тази дарба е от специално значение, защото служи за изграждане на църквата. От контекста на 1 Коринтяни 14 можем да заключим, че тя заедно с комбинацията от дарбите говорене и тълкуване на езици представлява т. нар. „по-добри” проявления (по-добри в сравнение само с дарбата на говорене на езици, без тълкуване).

6. Святият Дух може да използва тази дарба, за да доведе невярващ до покаяние (1 Коринтяни 14: 24-25).

7. Посланието, предадено чрез дарбата пророкуване, трябва да бъде в унисон с писаното Божие слово, с духа на Писанията и със свидетелството на Святия Дух в сърцата на слушателите.

Тази дарба (почти винаги в комбинация с някои от дарбите на откровение) се е проявявала нееднократно в моя живот и служение. В по-голямата част от случаите проявленията НЕ са били драматични, но понякога драматизмът не е липсвал. През 2012 г. по време на молитвено събрание в местната църква, която посещавах, пророкувах божествена корекция по отношение на една от мощните и привидно проспериращи религиозни организации в Атланта – мястото, където живея. Около 12 часа след пророчеството ръководителят на тази организация беше арестуван за домашно насилие.

Подобно нещо се случи и през лятото на настоящата (2019) година. По време на молитвено събрание пророкувах, че много скоро американската църква ще преживее сериозно разтърсване, някои популярни служители ще отстъпят от вярата, но ние не трябва да гледаме на тях, а на Исус. За по-малко от месец след това пророчество две от големите имена в американското християнство заявиха, че повече не вярват в Бог.

Както казах по-горе – драматизмът, придружаващ тази дарба, е по-скоро изключение отколкото правило. Съветът ми е да не го търсиш, а когато и както Бог те води, да служиш на хората с назидание, увещание и утеха.

На долните линкове може да видите някои от пророчествата (почти винаги придружени с проявления на дарби на откровение), които съм публикувал на този сайт:

Пророчески думи за България
Видение за последната битка
Укрепете основите

За по-нататъшно изследване на темата бих препоръчал следните статии:

Що е новозаветно пророческо служение?
Защо някои пророчества не се изпълняват?

Статията „Как работят дарбите пророчество и слово на знание” адресира някои от злоупотребите с дарбата пророчество и как да ги избегнем.

Искам да завърша тази статия с апел, подобен на увещанието, което апостол Павел отправи към църквата в Коринт:

„Братя и сестри, нека копнеем за духовните дарби и преди всичко за дарбата на пророкуване!”

Изцелителни дарби

Тези дарби са суверенни проявления на Святия Дух, чрез които Той инициира, катализира и завършва изцелителния процес в човешките тела и души.

В гръцкия текст на Новия Завет думата „изцеления” е в множествено число, което навежда на мисълта, че най-вероятно има такава дарба за всяка болест, позната на човечеството (и дори за тези, които не познаваме още).

Повече за дарбите на изцеления може да прочетете в главата „Специалисти” на статията ми  „Божествено изцеление – един източник…

Допълнителна информация по темата за божественото изцеление е достъпна на следните линкове:

Как да ускориш изцелението си

Изцеление за наранените, свобода за пленниците

Два важни ключа към божествено изцеление

Изцели ли Исус всички хора, които срещна?

Как да получиш божествено изцеление без чужда помощ?

Библейската „вяра за изцеление“ и как да постъпваме, когато изцелението не идва?

Дарба вяра

Дарбата на вяра (ДВ) е проявление на Святия Дух, при което на вярващия се дава специална вяра, надхвърляща развитата от него до момента. ДВ е различна (не като състав, но като обем и интензивност на проявлението) от вярата за спасение, която човек упражнява, за да влезе в Божието Царство.

Спасителната вяра идва чрез ЧУВАНЕ на Божието Слово (Римляни 10:17) и е във ВСЕКИ християнин (Ефесяни 2:8). ДВ, макар и достъпна за всеки християнин, като правило се проявява само чрез НЯКОИ и идва чрез ПРОЯВЛЕНИЕ НА ДУХА (1 Коринтяни 12).  Повече информация относно естеството на спасителната вяра (получена от християните при новорождението и използвана във всекидневния им живот) може да намерите в следните статии:

ДВ е различна и от вярата като плод на Духа (Галатяни 5:22). Дарбата е краткотрайно проявление на силата на Святия Дух чрез нас, докато плодът е нещо, което изисква всекидневно култивиране. По-точният превод от гръцки на думата, преведена „вяра“ в този текст би бил „вярност“.

Въпреки че през по-голямата част от времето ДВ и дарбата на правене на чудеса (ДПЧ) работят заедно, има известни различия между тях. Основната разлика е, че ДВ най-често се изразява в пасивно („пасивно“ не в негативен смисъл; пример, вярата на пророк Данаил, когато беше в ямата с лъвовете) очакване на положителен резултат и победа, докато ДПЧ изисква извършването на определено действие (например – Моисей трябваше да простре тоягата си, за да раздели морето).

В главата „Изцелението води до съживление“ от статията си „Божествено изцеление – един източник…“ описвам случай, при който вярвам, че и трите дарби на сила се проявиха едновременно.

Искам да завърша тази кратка статия с едно изказване на големия британски евангелизатор Смит Уигълзуърт, който описва един от начините да кооперираме с тази дарба в нашите животи и служения. Брат Уигълзуърт казва, че ако предприемам действие с обикновената си вяра, много често, когато тя стигне до предела си, Бог ще ни срещне там със Своята свръхестествена вяра!

Дарба вършене на чудеса

Дарбата вършене на чудеса (ДВЧ) е проявление на Святия Дух, при което под Негово влияние вярващият извършва физическо действие, водещо до бърза (в много случаи, мигновена), невъзможна за постигане чрез човешки усилия промяна в определени материални обстоятелства.

Важно е да се отбележи, че това проявление е наречено не просто „чудеса”, а „вършене на чудеса”, т.е. човешкото съдействие, изразено по практически начин, е необходим елемент за това чудотворната сила на Святия Дух да бъде освободена в естествения свят. Много често ДВЧ работи заедно с другите дарби на сила.

В предната статия от настоящата серия съпоставихме ДВЧ и дарбата вяра и дадохме пример за съвместното им действие. Макар и често придружаваща дарбите на изцеления (ДИ), ДВЧ може да се прояви буквално във ВСЯКА друга област от нашия живот – снабдяване, протекция, евангелизиране и т.н.

Библейските примери за проявлението на тази дарба са многобройни – Господ Исус Христос, апостолите, Мойсей, Илия и Елисей са само някои от хората, чрез които Святият Дух проявяваше тази Си дарба.

Бог копнее да използва и теб както в тази, така и в останалите дарби, за да бъдеш благословение за човечеството. Едно от условията това да стане е ти също да споделяш този Негов копнеж! И тъй като ревността трябва да бъде подплатена със знание, съветвам те да направиш собствено изследване на всяко проявление на дарбите на Духа от Битие до Откровение и да бъдеш отворен за подобни действия и в твоя живот.

Правейки това, ти ще покажеш на Бог, че намеренията ти са сериозни, а Той е обещал, че ако се приближаваш към Него, то и Той ще се приближава към теб (Яков 4:8)!


Екипът на Пророчески Глас иска да ви напомни думите на апостол Яков: „Бъдете и изпълнители на словото, а не само слушатели, да лъжете себе си.“ (Яков 1:22) Насърчаваме ви да изберете поне една истина от посланието, което прочетохте, и да я приложите във вашия живот. Можете да споделите вашите мисли, въпроси, и начинът, по който сте приложили наученото, на нашата фейсбук страница

Сподели в