Духовен растеж

Духовен растеж

Има хора, които неправилно предполагат, че по време на земния си път Исус получи духовната Си зрялост като дар. Библията обаче свидетелства за противното. Исус трябваше да премине през процес на развитие както всяко друго човешко същество. Библията изрично отбелязва някои от тези области на растеж.

Исус се разви в МЪДРОСТ.

„А Исус напредваше в мъдрост, в ръст и в благоволение пред Бога и човеците.“ (Лука 2:52)

Отбелязвайки, че „…Той (Исус) ги ОБИКНА (учениците Си) ДОКРАЙ“, (Йоан 13:1), Святият Дух ни дава ясна индикация, че Исусовата ЛЮБОВ също подлежеше на развитие.

Можем също така да открием интересна градация в начина, по който Господ се конфронтираше с физическата смърт. Първите два случая на възкресение в служението Му включваха хора, които бяха мъртви за кратък период от време (синът на вдовицата – Лука 7:11-17, и дъщерята на Яир – Марк 5:21-43). След това дойде възкресението на Лазар, който беше в гроба за четири дни (Йоан 11). Без съмнение тази градация показва развитието на ВЯРАТА на Исус до точката, необходима за преминаването през Неговото собствено възкресение.

Смъртта Му представляваше също кулминацията в развитието и на Неговото ПОКОРСТВО към Отец.

„и като се намери в човешки образ, смири Себе Си и стана послушен до смърт, даже смърт на кръст.“ (Филипяни 2:8)

Исус е не само нашият Изкупител, но и примерът, който сме призовани да следваме. И ако Той Самият трябваше да се развива по време на земното Си пребиваване, колко повече ние! Изследвай внимателно живота на Господ и приложи наученото в твоя собствен живот!

Сподели в