Два аспекта на освещението

Два аспекта на освещението

Въпреки известни различия между Стария и Новия Завет по отношение на критериите за освещение, вярвам, че може да приемем следната дефиниция за точна: библейското освещение е процесът (включващ и крайния резултат) на отделянето на някой или нещо за употреба само от Бог.

Освещението и святостта са сходни термини и за целите на настоящата статия ще ги използвам като взаимозаменяеми. В нея ще се опитам да отговоря съвсем накратко на един от въпросите, причинявал малки войни в Тялото на Христос през годините, а именно: Процес ли е освещението или, както оправданието, и то е завършен продукт, който получаваме, когато чрез вяра и покаяние ставаме част от Божието семейство? Факт е, че и двете страни в споровете са имали както валидни аргументи, така и слаби позиции.

Първо, важно е да установим правилната основа, а именно, че сам Господ Исус Христос е Източникът на нашето освещение.

„А от Него сте вие в Христос Исус, Който стана за нас мъдрост от Бога и правда, и освещение, и изкупление“ (1 Коринтяни 1:30)

По същия начин, по който делата, целящи да доведат до нечие оправдание, са наречени от Библията „мъртви“, така и делата, целящи да увеличат нечия святост, ако не са инициирани от Духа на благодат, също са обречени на безплодие.

Библейската истина е, че има два вида освещение. Първият е освещението, което НИ Е ДАДЕНО със спасението.  

„Освети ги чрез истината; Твоето слово е истина. Както Ти прати Мене в света, така и Аз пратих тях в света; и заради тях Аз освещавам Себе Си, за да бъдат и те осветени чрез истината.“ (Йоан 17:17-19)

„да им отвориш очите, за да се обърнат от тъмнината към светлината и от властта на Сатана към Бога и да приемат прощение на греховете си и наследство между осветените чрез вяра в Мене.“  Деяния (26:18)

„да бъда служител на Исус Христос между езичниците и да свещенослужа в Божието благовестие, за да бъдат езичниците благоприятен принос, осветен от Святия Дух.“ (Римляни 15:16)

„И такива бяха някои от вас; но вие измихте себе си от такива неща, но се осветихте, но се оправдахте в името на Господ Исус Христос и в Духа на нашия Бог.“ (1 Коринтяни 6:11)

Вторият вид освещение е процес. То представлява постоянния растеж в живота на вяра и включва както премахването от нашия живот на нещата, които оскърбяват Отец, така и изграждането на Христоподобен характер. Всички новозаветни стихове, изискващи определено поведение от вярващите, дефинират този вид освещение, но за краткост аз ще посоча само два:

„И така, братя, молим и ви увещаваме в Господ Исус, така както сте научили от нас как трябва да постъпвате и да угаждате на Бога (както и живеете), така да преуспявате повече и повече. Защото знаете какви заръки ви дадохме от името на Господ Исус. Понеже това е Божията воля – вашето освещение: да се въздържате от блудство; да знае всеки от вас как да държи своя съсъд със святост и почест“ (1 Солунци 4:1-4)

„но както е свят Този, Който ви е призовал, така бъдете святи и вие в цялото си поведение; защото е писано: „Бъдете святи, понеже Аз съм свят.“ (1 Петрово 1:15-16)

Крайната цел и на двата вида освещение е формулирана както следва:

А сам Бог на мира да ви освети напълно; и дано се запазят непокътнати духът, душата и тялото ви без порок до пришествието на нашия Господ Исус Христос.“ (1 Солунци 5:23)

Сподели в