Христос в нас – надеждата за славата

Христос в нас - надеждата за славата

„И сега се радвам в страданията си за вас и допълвам в плътта си това, което още не достига на скърбите на Христос за Неговото тяло, което е църквата, на която станах служител според Божието настойничество, което ми беше възложено за вас, за да изпълня словото на Бога, тоест тайната, която е била скрита от векове и от поколения, а сега беше открита на Неговите светии, на които Бог пожела да изяви какви са богатствата на славата на тази тайна между езичниците, която е Христос във вас, надеждата на славата.” (Колосяни 1:24-27)

Тайната на вековете! Свещеното Писание говори за нея като за тайна, скрита за нас (а не от нас), вярващите в Христос, отпреди създаването на света и изявена сега чрез Евангелието. Добрите новини (за надеждата за спасение) са, че лошите новини (на отчаяние и безнадеждност) не са истина! Приелите това послание са родени отново:

„Благословен да бъде Бог и Отец на нашия Господ Исус Христос, Който според голямата Си милост ни възроди за жива надежда чрез възкресението на Исус Христос от мъртвите, за наследство – нетленно, неоскверняемо и което не повяхва, запазено на небесата за вас, които с Божията сила сте пазени чрез вяра за спасение, готово да се открие в последното време.” (1 Петър 1:3-5)

Коя е тази тайна?

Тя е, че възкръсналият Христос живее чрез Святия Си Дух в сърцето на всеки вярващ! Чрез въплъщението Си в човешка форма Той стана БОГ С НАС (Исая 7:14, Матей 1:23). Чрез смъртта, възкресението, възнесението, прославянето и изливането на Духа Си в сърцата на вярващите в Него, Той стана БОГ В НАС!

Какво точно означава „надеждата за славата”?

На първо място, това е трепетното очакване на вярващите за завръщането на Господ Исус в „славата на Своя Баща и със Своите ангели”.

„Защото Човешкият Син ще дойде в славата на Своя Отец със Своите ангели; и тогава ще въздаде на всеки според делата му.” (Матей 16:27)

На второ място, това е пълното изкупване/прославянето на нашите смъртни тела.

„И не само то, но и ние, които имаме първите плодове на Духа, и самите ние въздишаме в себе си и очакваме осиновението си, т. е. изкупването на нашето тяло.” (Римляни 8:23)

Третото значение до голяма степен се припокрива с първите две. Това е страстното очакване да влезем в пълнотата на нашето „нетленно наследство”.

„за наследство – нетленно, неоскверняемо и което не повяхва, запазено на небесата за вас, които с Божията сила сте пазени чрез вяра за спасение, готово да се открие в последното време.” (1 Петър 1:4-5)

„и да просветли очите на сърцето ви, за да познаете каква е надеждата, към която ви призовава, какво е богатството между светиите на славното Негово наследство” (Ефесяни 1:18)

„С вяра Авраам послуша, когато бе повикан, да излезе и да отиде на едно място, което щеше да получи в наследство, и излезе, без да знае къде отива. С вяра се засели в обещаната земя като в чужда и живееше в шатри, както и Исаак, и Яков, наследниците заедно с него на същото обещание. Защото очакваше града, който има вечни основи, на който архитект и строител е Бог.” (Евреи 11:8-10)

Как да приложим тези истини в живота си?

Първо, както Авраам в горепосочения текст, трябва да се фокусираме върху нашето небесно наследство, а не върху преминаващите прелести на този свят. Нашият фокус трябва да е върху Господ Исус, Който Самият е нашият дял/наследство.

„Следователно и ние, като сме обиколени от такъв голям облак свидетели, нека отхвърлим всяко бреме и греха, който лесно ни оплита, и с търпение нека тичаме на очертаното пред нас поприще, като насочваме своя взор към Исус, Начинателя и Завършителя на нашата вяра, Който заради предстоящата Нему радост издържа кръст, като презря срама, и седна отдясно на Божия престол. Защото размислете за Този, Който издържа от грешните такова противоборство срещу Себе Си, за да не ви дотяга и да не ставате малодушни. Не сте се още съпротивили до кръв в борбата си против греха.” (Евреи 12:1-4)

Посланието до Колосяните съдържа подобно увещание:

„И така, ако сте били възкресени заедно с Христос, търсете това, което е горе, където седи Христос отдясно на Бога. Мислете за горното, а не за земното; защото умряхте и животът ви е скрит с Христос в Бога. Когато Христос, нашият живот, се яви, тогава и вие ще се явите с Него в слава. Затова умъртвете природните си части, които действат за земята: блудство, нечистота, страст, пагубни похоти и сребролюбие, което е идолопоклонство” (Колосяни 3:1-5)

Второ, трябва постоянно чрез Божието Слово да обновяваме ума си в тази област, правейки го непробиваем за лъжите и изкушения на дявола.

„а ние, като сме от деня, нека бъдем трезвени и нека облечем за бронен нагръдник вярата и любовта и да сложим за шлем надеждата за спасение.” (1 Солунци 5:8)

„И така, моля ви, братя, поради Божиите милости да представите телата си в жертва жива, свята, благоугодна на Бога, като ваше духовно служение. И недейте се съобразява с този век, но се преобразявайте чрез обновяването на ума си, за да познаете от опит какво е Божията воля – това, което е добро, благоугодно на Него и съвършено.” (Римляни 12:1-2)

„Защото: „Кой е познал ума на Господа, зада може да Го научи?А ние имаме ум Христов.” (1 Коринтяни 2:16)

„Защото всичко, което е било писано отпреди, е било писано за наше поучение и чрез твърдостта и утехата от Писанията да имаме надежда.” (Римляни 15:4)

Трето, независимо от ситуацията, в която се намираме, никога не трябва „да хвърляме кърпата”. Докато дишаме, има надежда!

„И не само това, но нека се хвалим и в скърбите си, като знаем, че скръбта произвежда твърдост, а твърдостта – изпитана правда, а изпитаната правда – надежда. А надеждата не посрамва, защото Божията любов е изляна в сърцата ни чрез дадения ни Свят Дух.” (Римляни 5:3-5)

Четвърто, Святият Дух чрез Апостол Павел ни представя модел на молитва, която би ни била полезна в тази насока.

„непрестанно благодаря на Бога за вас и ви споменавам в молитвите си, дано Бог на нашия Господ Исус Христос, славният Отец, ви даде дух на мъдрост и откровение, за да Го познаете, и да просветли очите на сърцето ви, за да познаете каква е надеждата, към която ви призовава, какво е богатството между светиите на славното Негово наследство и колко превъзходно велика е силата Му към нас, вярващите – сила, която е според действието на Неговата могъща сила, с която подейства в Христос, когато Го възкреси от мъртвите и Го сложи да седне от дясната Си страна на небесата, далече над всяко началство и власт, сила и господство, и всяко име, с което се наричат, не само в този свят, но и в бъдещия.” (Ефесяни 1:16-21)

Нека завърша тази статия с една друга молитва на Павел, която е и моето прошение за всеки читател:

„А Бог на надеждата да ви изпълни с пълна радост и мир във вярата, така че чрез силата на Святия Дух да се преумножава надеждата ви”. (Римляни 15:13)


Екипът на Пророчески Глас иска да ви напомни думите на апостол Яков: „Бъдете и изпълнители на словото, а не само слушатели, да лъжете себе си.“ (Яков 1:22) Насърчаваме ви да изберете поне една истина от посланието, което прочетохте и да я приложите във вашия живот. Можете да споделите вашите мисли, въпроси, и начинът, по който сте приложили наученото, на нашата фейсбук страница.

Сподели в