Израстване в Бога и истинската победа над врага (15) – Христовият път към Божията слава

Израстване в Бога и истинската победа над врага (15) – Христовият път към Божията слава

В предната статия разгледахме втората дефиниция на понятието „плът“, като видяхме, че успешното надделяване над нейните страсти не само влияе на нашето израстване в Бога, но и е неразделна част от спасението на душата ни. В тази статия ще научим повече за борбата с плътските страсти, като първо насочим погледа си към Този, поради Когото ние можем да имаме победа над плътта.

Въпреки че е бил безгрешен Господ Исус Христос, Самият Той минава през процеса на духовен растеж:

„А Исус напредваше в мъдрост, в ръст и в благоволение пред Бога и човеците.“ (Лука 2:52)

и през процеса на освещение:

„…и заради тях Аз освещавам Себе Си…“ (Йоан 17:19)

Поради факта че е бил в тяло като нашето, в Матей 4:1-10 Исус бива изкушаван от дявола да се поддаде на „това, което е в света“ – на „желанията на плътта“, на „похотта на очите“ и на „надменността в живота“ (1 Йоаново 2:16). Той устоява на тези изкушения, не само през този епизод на изпитание, но през целия Си земен живот и затова Той насърчава Своите ученици:

„В света имате скръб; но дерзайте: Аз победих света.“ (Йоан 16:33)

Скръбта за нас християните е свързана с изкушенията, които идват към нас по време на земния ни път, с цел изпитване на нашата вяра (Яков 1:2 – 3; 1 Петрово 4:12 – 19). Именно в устояването на изкушенията преживяваме духовен растеж и освещение, защото всеки път, когато казваме „не“ на светското и „да“ на Бога, ние се уподобяваме все повече на нашия Господ Исус Христос. Апостол Павел пише:

„…но се радвайте, че с това вие имате общение в страданията на Христос, за да се зарадвате много и когато се яви Неговата слава.“ (1 Петрово 4:13)

От този стих виждаме, че проявлението на Господната слава в нас е следствие на нашето „общение в страданията на Христос“. От контекста на този пасаж става ясно, че когато праведните претърпяваме страданията на Господа, като успешно устояваме на изкушенията, това всъщност изработва спасението на душата ни (1 Петрово 4:18), което, както посочихме в четвъртата част от тази поредица, е в процес на изпълнение. Силата и съответно славата за този процес на спасение на душата ни е само и единствено на Бога, както четем и във Филипяни 2:12 – 13:

„…изработвайте спасението си със страх и трепет. Защото Бог е, Който, според благоволението Си, действа във вас и да желаете това, и да го изработвате.“

Фокусирайки се на Исус и приемайки благодатта, която Той ни подарява, ние можем също да „побеждаваме“ света, като, както пояснява статията „Над какво „царуваме“ като християни?“, това е победа над греха и над изкушенията на врага. Именно това ни съветва и апостол Павел:

„Следователно и ние, като сме обиколени от такъв голям облак свидетели, нека отхвърлим всяко бреме и греха, който лесно ни оплита, и с търпение нека тичаме на очертаното пред нас поприще, като насочваме своя взор към Исус, Начинателя и Завършителя на нашата вяра, Който заради предстоящата Нему радост издържа кръст, като презря срама, и седна отдясно на Божия престол. Защото размислете за Този, Който издържа от грешните такова противоборство срещу Себе Си, за да не ви дотяга и да не ставате малодушни. “ (Евреи 12:1-3)

Този пасаж често бива цитиран без следващия стих, който пояснява за какво „малодушие“ ни предупреждава апостолът:

„Не сте се още съпротивили до кръв в борбата си против греха.“ (Евреи 12:4)

Когато вървим в пътя на освещението и взимаме превес над плътските изкушения в живота ни, можем заедно с апостол Павел да кажем:

„…нашата кратковременна лека скръб произвежда все повече и повече една изобилна вечна слава за нас“ (2 Коринтяни 4:17)

Разбира се винаги трябва да живеем със съзнанието, че този победоносен живот е възможен за нас само чрез благодатта на Господ Исус и силата на Святия Дух, които се увеличават в живота ни, когато изграждането на близко взаимоотношение с Бога е приоритет за нас:

„А Господ е Духът; и където е Господният Дух, там е свобода. А всички ние, гледайки Господната слава с открито лице, като в огледало, се преобразяваме в същия образ от слава в слава чрез Господния Дух.“ (2 Коринтяни 3:17-18)

Проявлението на истинската Божия благодат (1 Пет. 5:12), както я описва апостол Павел, е именно в следното обещание в контекста на претърпяване на страданията, свързани с устояването на плътските изкушения:

„Бог на всяка благодат, Който ви е призовал в Своята вечна слава чрез Христос Исус, ще ви усъвършенства, утвърди, укрепи и направи непоколебими, след като пострадате малко.“ (1 Пет. 5:10)

В предходните стихове от този пасаж апостолът предупреждава вярващите за „противникът“ ни, който „обикаля като ревящ лъв, като търси кого да погълне“ (1 Пет. 5:8). Следващите части от нашата поредица са посветени именно на изучаване дявола, третия враг на нашия духовен растеж. В следващата статия ще разгледаме неговата личност, характерът на неговото действие и стратегията, която той има за различните християни.


Екипът на Пророчески Глас иска да ви напомни думите на апостол Яков: „Бъдете и изпълнители на словото, а не само слушатели, да лъжете себе си.“ (Яков 1:22) Насърчаваме ви да изберете поне една истина от посланието, което прочетохте, и да я приложите във вашия живот. Можете да споделите вашите мисли, въпроси, и начинът, по който сте приложили наученото, на нашата фейсбук страница.

Сподели в