Израстване в Бога и истинската победа над врага (3) – Заблуда #2 относно духовния растеж

Израстване в Бога и истинската победа над врага (3) – Заблуда #2 относно духовния растеж

В предната статия от настоящата поредица разгледахме първата основна заблуда по темата за духовния растеж. Ето коя е втората:

Заблуда #2: „Познаването на Бога и духовният растеж са отговорност на самия Бог – Той решава на кого и до каква степен да се разкрие.“

Това вярване звучи правдоподобно поради две главни причини.

Първо, то най-често се провъзгласява с такава категоричност от страна на неговите проповедници, че техните слушатели често приемат тази информация като самите думи на Бога, без да знаят, че нито привидният авторитет зад това учение, нито благоговеенето, които то произвежда, имат нещо общо с Божия авторитет и с истинското страхопочитание към Бога. Божият авторитет и истинският страх от Бога винаги ни водят към, а не далеч от Него.

Второ, това вярване е плод на фалшивото смирение, а не на истинското такова. Истинското смирение винаги приема Божието слово за върховен авторитет, дори то да казва неща за нас, които не звучат „смирено“, като например че вярващите сме Божии деца, че Бог ни обича с безкрайна любов… Това вярване издига своята доктрина над Божието слово и всячески се опитва да нагоди Библията така, че да пасне на учението, като стиховете, които не пасват, биват игнорирани. Няма да отделям много време да оборвам това вярване тук, защото стиховете, които показват това вярване като небиблейско, са многобройни. Ще дам само няколко примера.

Факт е, че ние не бихме могли да познаем Бога, ако Той Самият не реши да ни Се разкрие, но Той вече го е решил! Бог до такава степен иска да Го познаваме, че дори ни разкрива Своето триединство – Негова характеристика, която ние не можем да схванем със своя човешки ум. Небесният Баща разкри Своя Син и ни инструктира:

„Този е Моят възлюбен Син, в Когото е Моето благоволение, Него слушайте.“ (Матей 17:5)

Синът, от Своя страна, разкрива Бащата:

„Никой никога не е видял Бога; Единородният Син, Който е в лоното на Отца, Той Го изяви.“ (Йоан 1:18)

А Духът разкрива Сина, насочва ни към Неговите пътища и ни разкрива Неговото учение:

„А когато дойде Утешителят, когото Аз ще ви изпратя от Отца, Духът на истината, Който изхожда от Отца, Той ще свидетелства за Мене.“ (Йоан 15:26)

 „Той Мене ще прослави, защото от Моето ще взема и ще ви известява.“ (Йоан 16:14)

Така виждаме, че Бог не само иска да ни се разкрие (такава е Неговата същност), но и самата динамика между личностите на Троицата в действието Си спрямо хората е фокусирано върху това Бог да бъде познат от нас. Затова призивът на Исус „Елате при Мене…“ (Матей 11:28) и Неговото обещание „който дойде при Мене, никак няма да го изгоня“ (Йоан 6:37) са думи, на чиято база можем да направим смели крачки към Бога и да направим изповедта на апостол Павел своя собствена:

„…всичко смятам като загуба заради това превъзходно нещо – познаването на моя Господ Христос Исус…“ (Филипяни 3:8)

В следващата част на поредицата ще изследваме човешката същност и начинът, по който взаимодействаме с Бога.


Екипът на Пророчески Глас иска да ви напомни думите на апостол Яков: „Бъдете и изпълнители на словото, а не само слушатели, да лъжете себе си.“ (Яков 1:22) Насърчаваме ви да изберете поне една истина от посланието, което прочетохте, и да я приложите във вашия живот. Можете да споделите вашите мисли, въпроси, и начинът, по който сте приложили наученото, на нашата фейсбук страница

Сподели в