Израстване в Бога и истинската победа над врага (9) – Лъжеученията за „света“

Израстване в Бога и истинската победа над врага (9) –  Лъжеученията за „света“

В предишната статия от тази поредица видяхме, че един от начините да бъдем успешни в устояването на светските изкушения е да имаме разбиране относно начините, по които светът ни привлича. В тази част ще насочим вниманието си върху лъжеученията относно „света“.

В статията „Лъжеслужителите, облечени в истина“ показахме, че един от главните белези на лъжеученията е, че те поставят фокуса на вярващите предимно върху живота на Земята. Новозаветните писатели многократно ни наставляват да държим своя фокус върху небесното (Колосяни 3:1-4; 1 Петрово 1:13), като ни предупреждават да внимаваме за онези, които „отдават ума си на земните неща“ (Филипяни 3:19). Казано ни е да помним, че „тук нямаме постоянен град, но търсим бъдещия“ (Евреи 13:14), защото „нашето гражданство е на небесата“ (Филипяни 3:20), където е запазено и нашето „наследство – нетленно, неоскверняемо и което не повяхва“ (1 Петрово 1:4).

Една от мъдростите, до която Църквата достига през вековете, е вярването, че няма нови ереси и че всички нови лъжеучения са всъщност стари ереси под нова форма. Тази мъдрост се доказва като безпогрешна относно лъжеученията, които фокусират вярващите върху земното. Апостол Павел предупреждава Тимотей, че Именей и Филет са се отстранили от истината, защото са казвали, че „възкресението вече е станало“ (2 Тимотей 2:18) и така са събаряли вярата на някои.

Днес може да не чуваме проповедници, които говорят за възкресението на телата ни като за нещо, което вече се е случило, но мнозина проповядват така все едно бъдещото спасение на телата е нещо маловажно. Мнозина проповедници създават впечатление у вярващите, че те могат тук и днес да получат всичко, което Бог има за тях. Но Писанията са категорични, че дори Святият Дух ни е даден като „залог за нашето наследство, докато бъде изкупено притежанието на Бога“ (Ефесяни 1:14; също 2 Коринтяни 1:22). За какво изкупление говори Павел тук? Несъмнено той говори за бъдещото изкупление (спасение) на нашите тела:

„…ние, които имаме първите плодове на Духа, и самите ние въздишаме в себе си и очакваме осиновението си, т.е. изкупването на нашето тяло. Защото с тази надежда ние се спасихме; а надежда, когато се вижда изпълнена, не е вече надежда; защото кой би се надявал за това, което вижда? Но ако се надяваме за онова, което не виждаме, тогава с търпение го чакаме.“ (Римляни 8:23-25)

„Защото нашето гражданство е на небесата, откъдето и очакваме Спасител – Господ Исус Христос, Който ще преобрази нашето унизено тяло, за да стане съобразно с Неговото славно тяло, според действието на силата Си да покори и всичко на Себе Си.“ (Филипяни 3:20-21)

„Бог… ни възроди за жива надежда… за наследство… запазено на небесата за вас, които с Божията сила сте пазени чрез вяра за спасение, готово да се открие в последното време.“ (1 Петрово 1:3-5)

„имайте пълна надежда за благодатта, която ще ви се даде, когато се яви Исус Христос.“ (1 Петрово 1:13)

Тази надежда, това бъдещо спасение, е изкуплението на нашите тела, което предстои да се случи при възкресението на праведните (1 Коринтяни 15: 51-52). Лъжеученията, които пренебрегват бъдещия аспект на нашето спасение, пренебрегват предупреждението, че „плът и кръв не могат да наследят Божието царство, нито тленното наследява нетленното“ (1 Коринтяни 15:50). Тези учения създават едно фалшиво очакване у вярващите за благословения на тази земя, които са запазени за идния век, и така вярващите са подлъгани да гледат на земния живот през изкривена призма.

Най-добрият начин, по който можем да се предпазим от влиянието на лъжеученията, е, ако четем, изучаваме и размишляваме върху Божието слово, Библията, и сравняваме нашите откровения по Писанията с класическото християнско богословие. Също така не трябва да пренебрегваме предупреждението на Павел, че „лошите другари покваряват добрите нрави“ (1 Коринтяни 15:33), което той дава именно в контекста на лъжеученията. Затова е жизненоважно за нас да посещаваме църква, където се проповядва Божието слово според определени богословски стандарти и където се насърчава живот, съобразен с библейските параметри.

В предстоящите няколко статии ще разгледаме темата за плътта и как тя действа като опозиция на нашия духове растеж, като ще започнем първо с дефиниция на този термин в следващата част от тази поредица.


Екипът на Пророчески Глас иска да ви напомни думите на апостол Яков: „Бъдете и изпълнители на словото, а не само слушатели, да лъжете себе си.“ (Яков 1:22) Насърчаваме ви да изберете поне една истина от посланието, което прочетохте, и да я приложите във вашия живот. Можете да споделите вашите мисли, въпроси, и начинът, по който сте приложили наученото, на нашата фейсбук страница

Сподели в