Как да получиш божествено изцеление без чужда помощ?

Как да получиш божествено изцеление без чужда помощ?

Изцелението за нашите тела е част от наследството, което Бог Отец ни е дал в Христос. То дори не е обещание, а ИСТОРИЧЕСКИ ФАКТ, който приет с вяра, освобождава Божията сила да премахне болестите и болките от телата ни.

„Който сам понесе в тялото Си нашите грехове на дървото, така че като сме умрели за греховете, да живеем за правдата; с Чиито рани БЯХТЕ ИЗЦЕЛЕНИ.“ (1 Петър 2:24)

Библията също сравнява физическото изцеление с „хляба на децата“ (Матей 15:22-29), т.е. то е нещо базисно и достъпно, а не нещо „луксозно“ и екзотично.

Начинът, по който приемаме изцеление за телата си, е същият начин, по който приемаме спасението или което и да е друго благословение от Бог – чрез ВЯРА.

„… САМО ВЯРВАЙ!“ (Марк 5:36)

„Праведният ще живее чрез ВЯРА.“ (Римляни 1:17)

„Всичко е възможно за този, който ВЯРВА.“ (Марк 9:23)

Неверието, от друга страна, ограничава силата на Бог да се прояви в живота ни. В 6-та глава на Евангелието от Марк е записано, че Исус НЕ МОЖА да извърши никакви по-значими чудеса в Назарет поради НЕВЕРИЕТО на хората там (Марк 6:5).

В друг случай Той трябваше да изведе „пациента“ извън населеното място, явно за да избегне атмосферата на неверие, царяща там (Марк 8:22-26).

През годините, когато е трябвало да вярвам за изцеление в моето тяло, около мен не винаги е имало хора с непоколебима вяра в тази област, които да ме подкрепят съобразно предписаното в Яков 5:14-16. В такива моменти е трябвало сам да освобождавам изцелителната сила на Бог в тялото ми и да отстоявам вярата си.

Може би ти в момента си в подобна ситуация. С тази кратка статия искам да те окуража и да ти помогна, като споделя някои от принципите от Божието Слово, които съм изпитал в тези битки и за повече от 26 години служение. Отговорността да приложиш тези принципи обаче е твоя.

1. Установи веднъж и завинаги в сърцето си, че Бог те иска здрав и че болестите не идват от Него. Размишлявай върху пасажи от Божието Слово, които утвърждават тази истина. Ето някои от тях:

„Ако внимателно слушаш гласа на Господа, своя Бог, и вършиш онова, което Му е угодно, и слушаш заповедите Му, и пазиш всичките Му наредби, няма да те поразя с нито една от болестите, с които поразих египтяните; защото Аз съм Господ, Който те изцелявам.“ (Изход 15:26)

„А да служиш на Господа, вашия Бог, и Той ще благославя хляба ти и водата ти; и Аз ще премахвам всяка болест помежду ви.“ (Изход 23:25)

„Той е, Който прощава всичките ти беззакония, изцелява всичките ти болести; Който изкупва от рова живота ти, венчава те с милосърдие и благи милости;“ (Псалми 103:3-4)

„Изпраща словото Си и ги изцелява, ги отървава от ямите, в които лежат.“ (Псалми 107:20)

„Сине мой, внимавай в думите ми, приклони ухото си към беседите ми. Да не се отдалечат от очите ти. Пази ги дълбоко в сърцето си, защото те са живот за тези, които ги намират,и здраве за цялото им тяло.“ (Притчи 4:20-22)

„Той наистина понесе печалта ни и със скърбите ни се натовари; а ние Го счетохме за ударен, поразен от Бога и наскърбен. Но Той беше наранен поради нашите престъпления, беше бит поради нашите беззакония; върху Него дойде наказанието, донасящо нашия мир, и с Неговите рани ние се изцелихме.“ (Исая 53:4-5)

„Защото ще ти възстановя здравето и ще те изцеля от раните ти, казва Господ. Понеже те нарекоха отхвърлен и казаха: Това е Сион, за когото никой не го е грижа“ (Еремия 30:17)

„Болен ли е някой от вас, нека повика църковните презвитери и нека се помолят над него и го помажат с елей в Господнето име. И молитвата, която е с вяра, ще избави страдалеца, Господ ще го привдигне и ако е извършил грехове, ще му се простят.“ (Яков 5:14-15)

„Който сам понесе в тялото Си нашите грехове на дървото, така че като сме умрели за греховете, да живеем за правдата; с Чиито рани вие оздравяхте.“ (1 Петър 2:24)

2. Не се моли преди да си изградил гореспоменатата увереност. В противен случай молитвата ти ще бъде на неверие и няма да получиш отговор. Затова е от изключителна важност да разсъждаваме постоянно върху Словото, за да не сме неподготвени, когато сме атакувани от болест.

3. След като си установил без съмнение в сърцето си, че изцелението е това, което Бог желае за теб, време е да говориш на „планината“ (болестта) и да й заповядаш да се махне от пътя ти.

„Истина ви казвам: Който каже на тази планина: Вдигни се и се хвърли в морето, и не се усъмни в сърцето си, а повярва, че онова, което казва, се сбъдва – ще му стане.“ (Марк 11:23)

4. След като си издал заповедта на вяра, помоли Бог за изцелителната Му сила да бъде освободена в тялото ти. Дори и да не видиш незабавен резултат, не преставай да Му благодариш за тази сила, която работи в тялото ти.

„Затова ви казвам: Всичко, каквото поискате в молитва, вярвайте, че сте го получили, и ще ви се сбъдне.“ (Марк 11:24)

5. Провери сърцето си за непростителност към хора, защото вярата работи единствено чрез любов.

„И когато се изправите на молитва, прощавайте, ако имате нещо против някого, за да прости и вашият Отец, Който е на небесата, вашите прегрешения.“  (Марк 11:25)

„Понеже в Христос Исус нито обрязването има някаква сила, нито необрязването, но вярата, която действа чрез любов.“ (Галатяни 5:6)

Ако отговорът на молитвата се бави, може да се наложи да провериш сърцето си по-обстойно (виж статията 10 причини за неотговорени молитви).

6. Докато чакаш проявлението на изцелението, което вече си приел в молитва, не преставай да хвалиш Бог. Хвалението по време на битката показва, че вярата ти е силна.

„Авраам, надявайки се, без да има причина за надежда, повярва, за да стане отец на много народи, според казаното: „Толкова ще бъде твоето потомство.“ Без да отслабне във вяра, той вземаше предвид, че тялото му е вече замъртвяло, тъй като беше на около сто години, вземаше предвид и мъртвостта на Сарината утроба, обаче не се усъмни относно Божието обещание чрез неверие, а се закрепи във вяра и отдаде слава на Бога, уверен, че това, което е обещал Бог, Той е силен да го изпълни. Затова му се вмени за правда.“ (Римляни 4:18-22)

7. „Впрегни“ търпението (способността да не се поддаваш на външна преса и да останеш фокусиран върху предмета на вярата ти) докато чакаш.

да не бъдете лениви, а да подражавате на онези, които чрез вяра и устояване наследяват обещанията.“ (Евреи 6:12)

„Смятайте го за голяма радост, братя мои, когато попадате в разни изпитания, като знаете, че изпитанието на вашата вяра поражда търпение. А твърдостта нека извърши делото си съвършено, за да бъдете съвършени и цялостни, без никакъв недостатък.“ (Яков 1:2-4)

8. Един от начините да ускориш изцелението си е да се молиш за други хора, които минават през подобни битки (виж статията „Как да ускориш изцелението си?“).

9. Когато изцелението се прояви, свидетелствай за него, така че и други да бъдат окуражени (Марк 5:33)!

10. Често след като си бил изцелен, дяволът ще се опита да се върне със същите симптоми и да открадне пак здравето ти. Не допускай това да стане и му се съпротиви във вяра!

„Съпротивете му се, като стоите твърди във вярата, като знаете, че същите страдания се понасят и от братята ви по целия свят.“ (1 Петър 5:9)

„И така, покорявайте се на Бога, но се противете на дявола и той ще бяга от вас.“ (Яков 4:7)

За допълнително изследване на настоящата тема може да прочетете статиите „Божествено изцеление – един източник, няколко метода, множество свидетелства“, „Два важни ключа към божествено изцеление“, „Изцели ли Исус всички хора, които срещна?“, „Изцеление за наранените, свобода за пленниците“.

Сподели в