Кой е изкустителят на Земята

Кой е изкустителят на Земята
от

В статията Никой да не казва „Бог ме изкушава“ разгледахме Яков1:1-17 и видяхме, че думата, употребената в гръцкия текст, е πειρασμοις и означава както изпитание, така и изкушение! Лошото е, че много хора не си дават сметка, че българската Библията е всъщност превод от оригиналните езици. За съжаление преводачите са превели тази дума, както са вярвали, че е добре, но всъщност е трябвало със звездичка да отбележат, че тя има две значения, за да не се промени смисълът на посланието. Казахме още, че Бог е добър, никога не се променя и от Него идва само добро! Тук искам да ви покажа ясно от Словото кой в действителност изкушава и изпитва!

Да отворим на Лука, 4 глава. Стих 2 казва, че Господ Исус беше ИЗКУШАВАН от дявола! Думата е πειραζομενοσ и означава както изкушаван, така и изпитван! Господ Исус премина през три вида изпитания:

  • Да постави земното над духовното.
  • Да започне да жадува за власт и слава.
  • Да изпита Господа, Своя Бог.

Той отговаряше на противника си със Словото на Своя Небесен Баща! Така го победи и на дявола не му оставаше нищо друго, освен да Го остави. Стих 13 казва, че Сатана изчерпа ВСЯКО (всичко, изцяло) изкушение и изпитание (πειρασμος) – той не Го подмина с нищо, но накрая се оттегли за известно време с подвита опашка!

Виждаме, че всяко изпитание и изкушение идва от него! Знаете, че четирите Евангелия се допълват взаимно. Вижте какво пише в Матей 4:3 – „И тъй ИЗКУСИТЕЛЯТ дойде и Му рече…“ Ясно и точно Сатана е наречен πειραζων – този, който изкушава и изпитва! Така го нарича и апостол Павел в 1 Солунци 3:5 „… да не би да ви е ИЗКУШИЛ ИЗКУСИТЕЛЯТ…“ (επειρασεν υμας ο πειραζων) – дори и да не знаете гръцки можете ясно да видите, че думите са с един и същи корен. Апостол Павел казва също: „… да не би да ви е изпитал този, който изпитва…“

И така, имаме двама свидетели, които наричат дявола „изкусител“ и „изпитател“, а Господ Исус казва, че от устата на двама и трима свидетели ще се потвърди всяка истина! Коренът на думите е πειρα и освен „изпитване“ означава също „коварно или неприятелско нападение“! Разбирате ли, че изкушението и изпитанието са нападение от „неприятеля“, от „врага“, когото Библията нарича дявол и Сатана?

Какво трябва да бъде отношението ни към това, което идва от дявола? В Йоан 10:10 Господ Исус е категоричен в разграничението Си от него: „Крадецът идва само да открадне, да заколи и да погуби; Аз дойдох, за да имате живот и да го имате изобилно!“ Спасителят казва, че Той и Отец са едно (Йоан10:30)! Това, което Господ Исус показа в Евангелията, това е Отец, твоят Бог!

Думата πειραω пък означава „претърпявам нещастие“! Знайте, че всяко зло идва от Сатана с цел да ви ПОГУБИ, ДА ВИ СПРЕ И ДА ПРЕТЪРПИТЕ ЗАГУБА! Нищо добро няма да получите от него, защото „още от началото той беше човекоубиец“ (Йоан 8:44)! Затова Яков ни съветва, да не кажа „заповядва“: „… И така, покорявайте се на Бога, но съпротивете се на дявола и той ще побегне от вас“ (Яков 4:7)! Отношението ти към противника трябва винаги да е съпротива! Библията ни съветва да не му даваме никакво място в живота си (Ефесяни 4:27). Ако Адам беше спазил това правило и го беше изгонил от градината, преди да излъже жената, нещата щяха да са различни! Да вземем пример от Спасителя – Той беше взел предварително решение да получава неща единствено и само от Своя Баща на Небесата! Независимо какво ти предлага врагът, не го вземай – той иска да те убие с него! Ала Бог винаги има нещо по-добро от това и иска да ти го даде, защото в Римляни 8:32 се казва, че Бог, Който не пожали Своя Син, но Го предаде за всички ни, как не ще ни подари заедно с Него и всичко останало!“

В заключение искам да кажа, че се моля за вас тази статия да отвори духовните ви очи, за да прозрете истината и да вкарате живота си в ред – библейския ред, който ще ви изведе на зелени пасбища и при бистри води! Никога няма да обвините повече своя Небесен Баща, че прави лошите неща в живота ви, но ще Го молите да ви изведе от изпитанията и изкушенията, защото Той има изходен път от всяка ситуация (1 Коринтяни 10:13). Апостол Павел казва: „Господ ще ме избави от всяко дело на лукавия, ще ме спаси (изцери и освободи) и ще ме въведе в Небесното Царство! На Него да бъде слава да вечни векове! Амин!“

 

Сподели в