Коя е „правата вяра“? (18) – „Учението, което е според благочестието“

Коя е „правата вяра“? (18) - „Учението, което е според благочестието“

В предната статия завършихме поредицата от няколко части, в които разгледахме втория елемент на правата вяра – „Здравите думи на нашия Господ Исус Христос“ – като обърнахме внимание на практическите наставления на Господа в Неговата Проповед на планината. В тази част ще разгледаме третия елемент на правата вяра – „учението, което е според благочестието“ (1 Тимотей 6:3).

Думата преведена като „благочестие“ е старогръцката дума εὐσέβεια [еусебейа/евсевиа], която също може да бъде преведена като „набожност, благоговение, почит към Бога“ (2150 в Старогръцко-български речник на Новия Завет, 2010 г.) Освен в 1 Тимотей 3:6, другите две места в Новия Завет, в които се прави пряк паралел между правата вяра и благочестието, са Тит 1:1 и 2 Тимотей 3:1-8.

В Тит апостол Павел казва, че е избран за апостол „за подпомагане вярата на Божиите избрани и познаване на истината, която е по благочестието“ (Тит 1:1), а в своето второ послание към Тимотей той предупреждава своя ученик да избягва хора, които имат „вид на благочестие“ (2 Тимотей 3:5), но са „чужди на вярата“ (2 Тимотей 3:8), защото са „себелюбиви, сребролюбиви, надменни, горделиви, хулители, непокорни на родителите, неблагодарни, нечестиви, безсърдечни, непримирими, клеветници, невъздържани, свирепи, неприятели на доброто, предатели, буйни, надути, повече обзети от сладострастие, отколкото от страст към Бога“ (2 Тимотей 3:2-4). И на други места съм посочвала, че е неправилно да се приема, че този пасаж се отнася за невярващите хора в последните времена, защото невярващите нямат „вид на благочестие“, нито пък някой би очаквал от тях да имат „страст към Бога“. Този пасаж ясно описва именно хора, които наричат себе си „християни“, които участват в определени религиозни дейности, придаващи им „вид на благочестие“, но които със своето поведение и начин на живот игнорират наставленията на Господ Исус в Проповедта на планината.

Вместо „нисши по дух“ (Матей 5:3), хората, за които апостол Павел ни предупреждава, са „себелюбиви“ и „надменни“, „горделиви“ и „надути“; вместо „милостиви“ (Матей 5:7) те са „хулители“, „безсърдечни“ и „клеветници“; вместо „кротки“ (Матей 5:5), те са „буйни“ и „невъздържани“; вместо да обичат враговете си (Матей 5:43-48) и да не съдят другите (Матей 7:2-5), те са „непримирими“ и „предатели“; като „сребролюбиви“ те слугуват на мамона (Матей 7:24); бидейки „неблагодарни“, те се безпокоят за живота си и за утрешния ден (Матей 6:25); вместо да имат страст към Бога и преди всичко да търсят Неговото царство и праведност (Матей 5:25-34), те са „обзети от сладострастие“; вместо да бъдат сол и светлина за света (Матей 5:13-16), те са „неприятели на доброто“ и „непокорни на родителите“.

Живот, несъобразен с „учението, което е според благочестието“, е живот, ръководен от плътските страсти и мислене за земното:

„Защото мнозина, за които много пъти съм ви казвал, а сега и с плач ви казвам, живеят като врагове на Христовия кръст; чиято сетнина е погибел, чийто бог е коремът и чието хвалене е в това, което е срамно, които отдават ума си на земните неща.“ (Филипяни 3:18-19)

„… търсете това, което е горе, където седи Христос отдясно на Бога. Мислете за горното, а не за земното; защото умряхте и животът ви е скрит с Христос в Бога. Когато Христос, нашият живот, се яви, тогава и вие ще се явите с Него в слава. Затова умъртвете природните си части, които действат за земята: блудствонечистотастрастпагубни похоти и сребролюбие, което е идолопоклонство“ (Колосяни 3:1-5)

Единствените места в Новия Завет, където не се споменават плътските страсти в контекста на отстъпване от вярата, са пасажите, които касаят предаване на „ненужно учение“ – т.нар. „басни“, които споменахме по-горе (1 Тимотей 4:1-36:20-21Тит 1:13-14). Всички останали пасажи, които говорят за правата вяра, говорят за отвръщане от нечестието и живот в благочестие:

„…за блудниците, мъжеложниците, търгуващите с хора, лъжците, кълнящите се в лъжа и за всичко друго, което е противно на здравото учение (1 Тимотей 1:10)

„Но ако някой не се грижи за своите, а най-вече за домашните си, той се е отрекъл от вярата и от безверник е по-лош.“ (1 Тимотей 5:8)

 „…дръж образеца на здравите думи, които си чул от мене, във вяра и любов, която е в Христос Исус.“ (2 Тимотей 1:13)

„…епископът трябва да бъде непорочен като Божий настойник, не своеволен, нито гневлив, не пристрастен към виното, нито побойник, нито да е лаком за гнусна печалба, а гостолюбив, да обича доброторазбранправеденблагочестивсамообладан; който да държи вярното слово, според както е било научено, за да може и да увещава със здравото учение…“ (Тит 1:7-9)

„Но ти говори това, което приляга на здравото учение, именно: Старите мъже да бъдат трезвипочтениблагоразумнитвърди във вярата, в любовта, в търпението; също и старите жени да имат благоговейно поведение, да не са клеветници, нито предадени много на винопийство, да поучават това, което е добро; за да учат младите жени да обичат мъжете си и децата си, да са разбраницеломъдрени, да се грижат за своя дом, да са благиподчинени на мъжете си, за да не се хули Божието учение.“ (Тит 2:1-5)

От тези пасажи виждаме, че „учението, което е според благочестието“, е учение, което надгражда „здравите думи на нашия Господ Исус Христос“. Господ полага основата за правата вяра в Своята Проповед на планината, а апостолите градят върху тази основа, като наставляват християните да следват Неговото учение и спомагат тяхното израстване във вярата, като им разясняват Неговите думи. Проповедниците на Божието слово днес са призвани да следват примера на апостолите – да предават Христовото учение такова, каквото е в Писанията – нито повече, нито по-малко.

След като завършихме изучаванета на трите основни елемента на правата вяра, преди за пристъпим към заключението на нашата поредица, ще обърнем внимание на един от важните белези на правата вяра в следващата статия.


Екипът на Пророчески Глас иска да ви напомни думите на апостол Яков: „Бъдете и изпълнители на словото, а не само слушатели, да лъжете себе си.“ (Яков 1:22) Насърчаваме ви да изберете поне една истина от посланието, което прочетохте, и да я приложите във вашия живот. Можете да споделите вашите мисли, въпроси, и начинът, по който сте приложили наученото, на нашата фейсбук страница.

Сподели в