Лъжеслужителите, облечени в истина (4) – Белезите на лъжепророците

Лъжеслужителите, облечени в истина (4) - Белезите на лъжепророците

В предната част научихме по кои белези не можем да разпознаем лъжеслужителите. В тази част ще разгледаме белезите на лъжепророческия дух, които са разкрити в Писанията.

Библията, непогрешимото писано Божие слово, е винаги актуална, затова белезите и предупрежденията относно лъжепророците към ранната църква са валидни и за църквата днес. Колкото и да сме модерни, културни, образовани, имащи достъп до високи технологии днес, сравнено с църквата в първи век, ние по нищо не се различаваме от тях що се отнася до реалностите на живота като греха, плътта, пътя за спасение, влиянието и взаимодействието с духовния свят и пр. В Библията Господ Исус, апостол Павел, апостол Петър и апостол Йоан обрисуват един доста подробен и, разбира се, последователен образ на лъжепророците, който е от жизненоважно значение за всеки християнин.

Първата характеристика на лъжеслужителите се намира в Матей 7 глава. Двата стиха, предхождащи предупреждението на Исус да се пазим от лъжливите пророци, гласят:

„Влезте през тясната порта, защото широка е портата и пространен е пътят, който води към погибел, и мнозина са онези, които минават през тях. Понеже тясна е портата и стеснен е пътят, който води към живот, и малцина са онези, които ги намират.“ (Матей 7:13-14)

От тези стихове научаваме, че лъжепророците са свързани с влизане през „широка порта“ и ходене по „пространен път“, които водят до унищожение. В Йоан 10:9 Исус нарича Себе Си „портата“, а в Йоан 14:6 – „пътят“. От горните стихове следва, че лъжепророците са хора, които представят един много „широк“ образ за личността на Исус и за нашето ходене с Господа. „Широкият“ образ прикрива факта, че Исус не е само име, а жива Личност. Като личност Той има конкретно мнение по дадени въпроси – има неща, които са Му угодни, и неща, които не са Му угодни. За разлика от нас, хората, и света, в който живеем, Исус не се променя – Неговите предпочитания винаги са били едни и същи – преди въплъщението Му, когато е на земята в първи век, така и днес. Лъжепророците представят един едностранен образ на Христос, като най-често игнорират стандарта на поведение, който Господ изисква, и цената на това да бъдеш Негов последовател. Те не само представят един фалшив образ за Христос, но самите те дават „лоши плодове“ (Матей 7:16-20), като вършат „беззаконие“ (Матей 7:23) и „неправда“ (Лука 13:27).

Това, което отличава лъжепророците, не са явни грехове – как би могъл един лъжепророк да заблуди някого, че е Христов служител, ако е пияница или открит прелюбодеец? Затова самият Исус ни предупреждава, че лъжеслужителите са облечени в „овчи дрехи“ – външно по всичко приличат на Божиите служители, но „отвътре са вълци грабители“ (Матей 7:15). Именно това „отвътре“ разграничава лъжеслужителя от Христовия служител, но за съжаление когато хората категоризираме дадено служение, ние често говорим за неговите външните прояви. Когато казваме, че някой има „много плод“ или принася „добри плодове“, имаме предвид, че чрез него или нея хора се спасяват, изцеляват, освобождават, че той или тя е добър проповедник, че познава Библията, че провежда големи събрания, че е направил това или онова за Бога. Но ако това всъщност е плодът, за който Исус говори в този пасаж, тогава защо Той отпраща от Себе Си хора, които са вършили всички тези неща в Негово име? Пасажът в Лука, който говори за лъжеслужителите, завършва с думите „има последни, които ще бъдат първи, и има първи, които ще бъдат последни“ (Лука 13:30). Нима тук не се говори за хора, които са били „първи“ в очите на другите, които са постигали големи и видими „резултати“ за Бога? Те самите подсещат Исус за делата си (Матей 7:22), а всъщност се оказват последни, когато застанат пред Онзи, Който не гледа на лице, а на сърце (1 Царе 16:7). Разбира се, това не означава, че всеки, който има голямо служение, е лъжеслужител – това отново е опит да дефинираме лъжеслужителите чрез гледане на явното – Исус не казва „всички първи ще са последни“, а че „има първи, които ще бъдат последни“. Важното е да разберем, че плодът, за който Исус говори тук е „отвътре“, а не е в явните проявления на свръхестественото, нито в размера на дадено служение, дори всичко това да се върши в Негово име.

В следващата част ще разгледаме по какъв начин погрешното тълкувание на термините относно лъжепророческия дух пречи на християните да разпознават лъжеслужителите.


Екипът на Пророчески Глас иска да ви напомни думите на апостол Яков: „Бъдете и изпълнители на словото, а не само слушатели, да лъжете себе си.“ (Яков 1:22) Насърчаваме ви да изберете поне една истина от посланието, което прочетохте, и да я приложите във вашия живот. Можете да споделите вашите мисли, въпроси, и начинът, по който сте приложили наученото, на нашата фейсбук страница.

Сподели в