Лъжеслужителите, облечени в истина (6) – Вършене на волята на Небесния Баща

Лъжеслужителите, облечени в истина (6) - Вършене на волята на Небесния Баща

В предната част от това поучение разгледахме как Писанията описват познаването на Исус. В тази част ще насочим вниманието си върху вършенето на волята на Небесния Баща.

Разбирането ни за волята на Бащата е пряко свързана с разбирането ни относно познаването на Исус и съпътстващите го плодове. Ако вярваме, че познаването на Исус е свързано с вършене на определени дейности или придобиване на знания и духовни умения, тогава съвсем естествено ще мислим, че волята на Бащата е да постигнем тези цели. Но това поставя фокуса ни върху нашето служение към Бога – това, което наричаме наш „призив“ или „съдба“ – а не на това, върху което Писанията ни насърчават да се фокусираме, а именно опознаването на Бога, чието следствие е уподобяването ни с Христос. Тук не казвам, че вярващите нямаме конкретен призив в Бога – едни сме призвани в една сфера, други в друга, в зависимост от дарбите и талантите, които са вложени в нас. Но искам да кажа, че конкретният ни призив е второстепенен – на първо място идва общата Божия воля за нас, както е описана в Писанията. Неглижиране на общата Божия воля и насочване предимно към конкретното място или служение, което Той има за някого, прави човек уязвим за заблудите на врага и го превръща в потенциален лъжеслужител. Нека да разберем защо.

Божията воля за всеки един християнин се съдържа в една дума – ОСВЕЩЕНИЕ (1 Солунци 4:3, 7; Ефесяни 1:4; Римляни 12:1-2; 1 Петрово 1: 14-16). Освещението има две части: 1) отделяне от греха и от духа на света и 2) посвещение към Бога. Постигането на втората част зависи от изпълнението на първата, защото желанията на нашата плът и тези на Божия Дух са противоположни едни на други (Галатяни 5:17), приятелството със света е вражда против Бога (Яков 4:4) и тези, които обичат света, нямат любов към Бащата в сърцата си (1 Йоаново 2:15).

Вършене на Божията воля е обратното на живот според духа на света (1 Йоаново 2:17), затова е важно да знаем какво Писанията наричат „света“. Библията ясно ни казва, че Божията воля не е да бъдем физически отделени от света (Йоан 17:15, 1 Коринтяни 5:10), а да бъдем сол и светлина в него (Матей 5:13-16). „Светът“, който е обратен на Божията воля, е описан в 1 Йоаново 2:16 като „желанията на плътта, похотта на очите и надмеността в живота“. Тези три категории са най-точното описание за широката порта, за която Господ ни предупреждава, и ако човек не се е посветил, първо, да изкорени света от сърцето си, тогава неговото служение или изпълнението на неговия призив в Бога ще е просто платформа, на която той ще угажда на плътта си, бидейки воден от духа на света. Разбира се, колкото по-голямо е едно служение, толкова по-опасно е то за човек, който не е преборил света в себе си. Тук важи поговорката: „Ако дяволът не може да спре някого, той го засилва.“

Отново е важно да поясним, че лъжеслужителите не знаят, че са заблудени. Те, както и техните последователи, са убедени, че са в Божия път, най-често защото вярват, че служението им принася нужните плодове – откровения, духовни дарби, проявления на сила, видим растеж на тяхното влияние и пр. – но, както видяхме, това не са плодовете, за които Писанията говорят. Когато духовността се превърне в инструмент за угаждане на плътта, човек се превръща в лъжеслужител, който използва своите дарби и познанията си за духовния свят повече за постигане на светски цели, отколкото за вършене на Божията воля. Проповядване от Писанията и вършене на чудеса и знамения в името на Исус са овчите кожи, за които Господ ни предупреждава, а светските мотиви в сърцето и угаждането на плътта е онова „отвътре“, което прави тези служители „вълци грабители“. Както казахме, освен чрез дарба разпознаване на духове, която да ни даде прозрение относно мотивите на даден служител и дали той е воден от Божия Дух, единственият начин, по който можем да разпознаем един лъжеслужител е, ако доловим, че той или тя тълкува и проповядва от Писанията според духа на света. Ще разгледаме някои от тези начини, по които лъжеслужителите използват Писанията, в следващата част на нашето поучение.


Екипът на Пророчески Глас иска да ви напомни думите на апостол Яков: „Бъдете и изпълнители на словото, а не само слушатели, да лъжете себе си.“ (Яков 1:22) Насърчаваме ви да изберете поне една истина от посланието, което прочетохте, и да я приложите във вашия живот. Можете да споделите вашите мисли, въпроси, и начинът, по който сте приложили наученото, на нашата фейсбук страница.

Сподели в