Обичаш ли Бога? (10) – Христовото учение – проявление на Неговата любов към нас

Обичаш ли Бога? (10) - Христовото учение – проявление на Неговата любов към нас

В предишната статия посочихме отношението ни към Христовото учение като доказателство за нашата връзка с Господа. В тази част ще разгледаме учението на Христос в контекста на Неговата любов към Църквата.

Христовата любов към Църквата е описана от апостол Павел така:

„…Христос възлюби църквата и предаде Себе Си за нея, за да я освети, след като я е очистил с водно умиване чрез словото, за да я представи на Себе Си църква славна, без петно или бръчка, или друго такова нещо, но да бъде свята и непорочна.“ (Ефесяни 5:25-27)

Виждаме, че Христовото дело на кръста действа заедно с Неговото учение в процеса на нашето изкупление. Затова, както се посочва в четвъртата част на поучението „Израстване в Бога и истинската победа над врага“, ние се спасихме чрез вяра в Христовата жертва, но се и спасяваме чрез процеса на освещение, за който нашият отклик към Христовото учение е от първостепенно значение.

Виждаме действието на Христовото учение в очистването и освещението на Неговите последователи още по време на земното Му служение. В Йоан 15 Исус казва на учениците Си:

„Вие сте вече чисти чрез учението, което ви говорих.“ (Йоан 15:3)

В Своята първосвещеническа молитва Исус моли Небесния Баща:

„Освети ги чрез истината; Твоето слово е истина.“ (Йоан 17:17)

Съответно това, че Христос ни предава Своето учение, е проявление на Неговата любов към нас наравно с Неговата жертва за нас на кръста, защото Неговото слово и Неговата жертва са отделни, но неделими части от един и същи изкупителен процес. Затова живот, съобразен с Христовото учение, е живот, който черпи от Неговата любов:

„Ако пазите Моите заповеди, ще пребъдвате в любовта Ми…“ (Йоан 15:10)

В следващата статия ще насочим вниманието си към начина, по който животът, посветен на учението на Христос е израз на нашата любов към другите вярващи.


Екипът на Пророчески Глас иска да ви напомни думите на апостол Яков: „Бъдете и изпълнители на словото, а не само слушатели, да лъжете себе си.“ (Яков 1:22) Насърчаваме ви да изберете поне една истина от посланието, което прочетохте, и да я приложите във вашия живот. Можете да споделите вашите мисли, въпроси, и начинът, по който сте приложили наученото, на нашата фейсбук страница.

Сподели в