Обичаш ли Бога? (9) – Отношението към Христовото учение: доказателство за нашата връзка с Него

Обичаш ли Бога? (9) – Отношението към Христовото учение: доказателство за нашата връзка с Него

В предната статия посочихме, че начинът, по който се отнасяме към Христовото учение изразява нашата любов към Него. В настоящата статия ще покажем връзката между отношението ни към учението на Господа и нашето пребъдване в Него.

Апостол Йоан посочва, че отношението ни към учението на Христос е не само израз на нашата любов към Него, но и доказателство, че сме свързани с Него:

„Но ако някой пази словото Му, неговата любов към Бога е наистина съвършена. По това знаем, че сме в Него.“ (1 Йоаново 2:5)

„…който пази Неговите заповеди, пребъдва в Бога и Бог – в него; и по това познаваме, че Той пребъдва в нас – по Духа, който ни е дал.“ (1 Йоаново 3:24)

Всъщност на онези, които имат и пазят Христовото учение, Господ дава следните обещания:

„Който има Моите заповеди и ги пази, той Ме обича; а който Ме обича, ще бъде възлюбен от Моя Отец и Аз ще го възлюбя, и ще му се явя лично.“ (Йоан 14:21)

„Ако Ме обича някой, ще пази учението Ми; и Отец Ми ще го възлюби и Ние ще дойдем при него, и ще направим обиталище у него.“ (Йоан 14:23)

Исус казва:

„Както Отец възлюби Мене, така и Аз възлюбих вас; пребъдвайте в Моята любов. Ако пазите Моите заповеди, ще пребъдвате в любовта Ми, както и Аз опазих заповедите на Моя Отец и пребъдвам в Неговата любов. Това ви говорих, за да бъде Моята радост във вас и вашата радост да стане пълна.“ (Йоан 15:9-11)

От тези стихове виждаме, че заповедите на Бащата са били носител и изражение на Неговата любов към Исус по време на земния Му живот, а Исус чрез пазене на заповедите на Своя Баща, от Своя страна, е живял живота Си, свързан и черпещ от тази любов. Затова Исус, Който от първа ръка е преживял радостта от блаженството на този живот на близост и черпене от Божията вседостатъчна любов, плод на покорството Му към заповедите на Бащата, кани нас в същия вид взаимоотношение с Него Самия с подобно отношение от наша страна към Неговите заповеди.

В същия този пасаж виждаме, че паралелът между пребъдването ни в Христовата любов и Неговото пребъдване в любовта на Бащата чрез покорство към учението произвежда паралелно проявление на Бащата чрез Христос и на Христос чрез нас. От една страна, е взаимодействието между Христос и Бащата:

„Синът не може да върши от Себе Си нищо…“ (Йоан 5:19)

„Аз не мога да върша нищо от Себе Си…“ (Йоан 5:30)

„Друг е, Който свидетелства за Мен…“ (Йоан 5:32)

„…делата, които Отец Ми е дал да извърша, самите дела, които върша, свидетелстват за Мене, че Отец Ме е пратил. И Отец, Който Ме е пратил, Той свидетелства за Мене.“ (Йоан 5:36-37)

„Не вярваш ли, че Аз съм в Отца и че Отец е в Мене? Думите, които Аз ви казвам, не ги говоря от Себе Си; но Отец, който пребъдва в Мене, върши Своите дела.“ (Йоан 14:10)

Паралелно на това е нашето взаимодействие с Христос:

„Пребъдвайте в Мен и Аз във вас. Както пръчката не може да даде плод от само себе си, ако не остане на лозата, така и вие не можете, ако не пребъдете в Мен. Аз съм лозата, вие сте пръчките; който пребъдва в Мен и Аз в него, той дава много плод; защото, отделени от Мене, не можете да направите нищо.“ (Йоан 15:4-5)

„Ако пребъдете в Мен и думите Ми пребъдат във вас, искайте каквото и да желаете и ще ви се сбъдне. В това се прославя Моят Отец, да принасяте много плод; и така ще бъдете Мои ученици.“ (Йоан 15:7-8)

След като прави паралел между Своето пребъдване в любовта на Бащата и нашето пребъдване в Него, и двете свързани с отношението към заповедите, съставляващи предаденото учение, Исус казва:

„Това е Моята заповед: Да се обичате един друг, както Аз ви възлюбих.“ (Йоан 15:12)

„Това ви заповядвам, да се обичате един друг.“ (Йоан 15:17)

Виждайки, че отношението към учението е ключово както за връзката на любов между Исус и Бащата, така и за тази между нас и Исус, можем да предположим каква е основата на връзката на любов между нас и другите хора. Това е предметът на следващата статия от настоящата поредица.


Екипът на Пророчески Глас иска да ви напомни думите на апостол Яков: „Бъдете и изпълнители на словото, а не само слушатели, да лъжете себе си.“ (Яков 1:22) Насърчаваме ви да изберете поне една истина от посланието, което прочетохте, и да я приложите във вашия живот. Можете да споделите вашите мисли, въпроси, и начинът, по който сте приложили наученото, на нашата фейсбук страница.

Сподели в