Плодът на Духа (4) – Дълготърпение

Плодът на Духа (4) – Дълготърпение

За разлика от т.нар. „дарби на Духа”, които се проявяват чрез вярващите по усмотрение на Святия Дух и които се изразяват във ВРЕМЕННА, концентрирана и експлозивна помощ предимно за другите, плодът на Духа е ВЕЧЕН продукт, който ние имаме задължението да развием в живота си от семето на Божието Слово, чрез което сме новородени (1 Петрово 1:23).

Докато дарбите на Духа могат да бъдат мощно проявявани и чрез плътски хора (основаната от апостол Павел църква в Коринт е нагледен пример в това отношение), култивирането на плода на Духа е целенасочен процес, който включва всекидневно умъртвяване на „делата на плътта” (1 Коринтяни 15:31Галатяни 5:19-21). Това умъртвяване не включва физическо посегателство върху нашите тела, а изработване на дисциплина, чрез която да можем да контролираме страстите им и да кажем НЕ на позивите, идващи от необновените области в нашите умове.

Култивирането на този плод започва с приемането на семето на Божието Слово в нашите сърца (духове) и се осъществява чрез трансформирането на мисленето ни съобразно новооткритите истини от това Слово, като се изразява в увеличаващо се предаване на нашите тела (външния човек) на плана на Бог (Римляни 12:1-32 Петрово 1:5-9).

Всяка една съставка на плода на Духа отразява определена черта от характера на Бог и проявлението ѝ в живота ни Го прославя.

Съставките (компонентите) на плода на Духа са изброени от апостол Павел в посланието му до Галатяните:

„А плодът на Духа е: любов, радост, мир, дълготърпение, благост, милосърдие, вярност,  кротост, себеобуздание; против такива неща няма закон.” (Галатяни 5:22-23)

Култивирането на този плод е зрелостта („съвършенството”  в някои преводи), за която редица новозаветни текстове говорят (Евреи 6:1Ефесяни 4:11-13) и която трябва да бъде една от основните цели на християнския живот.

Дълготърпение

„Дълготърпение” не е от думите, които използваме всекидневно в българския език (определено не е и качество, което срещаме постоянно в нашето общество и дори в Църквата). Без да съм езиков специалист, ще отбележа само, че различните българските преводачи на Новия Завет са направили добър избор, спирайки се на този превод на гръцката дума μακροθυμία (макротумия).

Интересно е да се отбележи, че в няколкото английски версии, които проверих, видях три различни превода на тази дума (long-suffering, patience, forebearence). Също така в някои от преводите забелязах припокриване и взаимозаменима употреба с друга гръцка дума – хупомено, която според мен има сходно, но въпреки това различно значение.

За да избегнем евентуалното объркване, което тази езикова многопластовост би могла да причини, вярвам, че можем да сложим следното определение (в контекста на християнската доктрина) на думата/понятието „дълготърпение” като качество на Бог и респективно, като част от плода на Духа:

„(Почти) неограниченото търпение, което Бог упражнява, изработвайки плана Си за спасение на човечеството, включващо (търпението) и готовността Му да страда незаслужено поради човешкото коравовратие”.

Като християни ние сме призовани да упражняваме същото дълготърпение при прогласяването на Божия план за спасение. Единственият начин да го направим е като пребъдваме в Христос; Той е Лозата, а ние сме пръчките!

За по-обстойно изследване на употребата на думата μακροθυμία (макротумия) прилагам списък от новозаветни пасажи:

„Или презираш Неговата богата благост, търпеливост и дълготърпение, без да знаеш, че Божията благост е назначена да те води към покаяние?” (Римляни 2:4)

„А какво ще кажем, ако Бог, при все че е искал да покаже гнева Си и да изяви силата Си, пак е търпял с голямо дълготърпение съдовете, предмети на Своя гняв, приготвени за погибел” (Римляни 9:22)

„ с чистота, с благоразумие, с дълготърпение, с благост, със Святия Дух, с нелицемерна любов” (2 Коринтяни 6:6)

„А плодът на Духа е: любов, радост, мир, дълготърпение, благост, милосърдие, вярност”  (Галатяни 5:22)

„със съвършено смирение и кротост, с дълготърпение, с поносимост един към друг в любов” (Ефесяни 4:2)

„подкрепяни с пълна сила, съобразно с Неговата славна мощ, за да издържите и дълготърпите всичко с радост” (Колосяни 1:11),

„И така, като Божии избрани, святи и възлюбени, облечете се с милосърдие, благост, смирение, кротост, дълготърпение.” (Колосяни  3:12)

Но придобих милост по тази причина, за да покаже Исус Христос в мене, главния грешник, цялото Си дълготърпение, за пример на онези, които щяха да повярват в Него за вечен живот” (1 Тимотей 1:16)

А ти си последвал моето учение, поведение, прицелната точка, вярата ми, дълготърпението, любовта, твърдостта” (2 Тимотей 3:10)

 „да не бъдете лениви, а да подражавате на онези, които чрез вяра и устояване наследяват обещанията”. (Евреи 6:12)

„Братя, вземете за пример на злострадание и на търпение пророците, които говориха за Господнето име” (Яков 5:10)

„които едно време бяха непокорни, когато Божието дълготърпение ги чакаше в дните на Ной, докато се правеше ковчегът, в който малцина, т. е. осем души, се избавиха чрез вода” (1 Петрово 3:20)

И смятайте дълготърпението на нашия Господ като средство за спасение; както възлюбеният ни брат Павел ви е писал, според дадената му мъдрост” (2 Петрово 3:15)


Екипът на Пророчески Глас иска да ви напомни думите на апостол Яков: „Бъдете и изпълнители на словото, а не само слушатели, да лъжете себе си.“ (Яков 1:22) Насърчаваме ви да изберете поне една истина от посланието, което прочетохте и да я приложите във вашия живот. Можете да споделите вашите мисли, въпроси, и начинът, по който сте приложили наученото, на нашата фейсбук страница.

Сподели в