Плодът на Духа (5) – Благост и милосърдие

Плодът на Духа (5) – Благост и милосърдие

За разлика от т.нар. „дарби на Духа”, които се проявяват чрез вярващите по усмотрение на Святия Дух и които се изразяват във ВРЕМЕННА, концентрирана и експлозивна помощ предимно за другите, плодът на Духа е ВЕЧЕН продукт, който ние имаме задължението да развием в живота си от семето на Божието Слово, чрез което сме новородени (1 Петрово 1:23).

Докато дарбите на Духа могат да бъдат мощно проявявани и чрез плътски хора (основаната от апостол Павел църква в Коринт е нагледен пример в това отношение), култивирането на плода на Духа е целенасочен процес, който включва всекидневно умъртвяване на „делата на плътта” (1 Коринтяни 15:31Галатяни 5:19-21). Това умъртвяване не включва физическо посегателство върху нашите тела, а изработване на дисциплина, чрез която да можем да контролираме страстите им и да кажем НЕ на позивите, идващи от необновените области в нашите умове.

Култивирането на този плод започва с приемането на семето на Божието Слово в нашите сърца (духове) и се осъществява чрез трансформирането на мисленето ни съобразно новооткритите истини от това Слово, като се изразява в увеличаващо се предаване на нашите тела (външния човек) на плана на Бог (Римляни 12:1-32 Петрово 1:5-9).

Всяка една съставка на плода на Духа отразява определена черта от характера на Бог и проявлението ѝ в живота ни Го прославя.

Съставките (компонентите) на плода на Духа са изброени от апостол Павел в посланието му до Галатяните:

„А плодът на Духа е: любов, радост, мир, дълготърпение, благост, милосърдие, вярност,  кротост, себеобуздание; против такива неща няма закон.” (Галатяни 5:22-23)

Култивирането на този плод е зрелостта („съвършенството”  в някои преводи), за която редица новозаветни текстове говорят (Евреи 6:1Ефесяни 4:11-13) и която трябва да бъде една от основните цели на християнския живот.

Благост и Милосърдие

Понякога разделителната линия между две категории поради преливането им една в друга и взаимодействието между тях е почти неуловима. Определено такъв е случаят с четвъртата и петата от съставките на плода на Духа, изброени в Галатяни 5:22-23. Различни авторитетни библейски версии и речници предлагат преводи и определения, еднакво приложими и за двете думи/категории. Това обаче не променя факта, че Святият Дух целенасочено е водел апостол Павел да употреби две сходни, но все пак различни понятия.

Ние сме изправени пред избор. Единият вариант е да последваме „легендарния” опит на наш сънародник да опише хипопотама (или каквото й животно да беше) на своите приятели: „Едно такова животно същото като слона, ама съвсем различно!”

Другата възможност е да дадем определения, които макар и непълни, все пак са отправни точки за откривателското ни пътешествие в дълбинните на Божието Слово. Спирайки се на този вариант, аз ще дам базисни дефиниции на тези две съставки на плода на Духа и ще представя списък с местата в Новия Завет, където тези думи са употребени и така ще улесня вашето собствено изследване по темата.

Благост – χρηστότης (хрестотес).

Определение: Нежна грижа към някого, произлизаща от характера на личност, на която може да се разчита (без елемента на сладникавост, който българската дума навява).

„Или презираш Неговата богата благост, търпеливост и дълготърпение, без да знаеш, че Божията благост е назначена да те води към покаяние?” (Римляни 2:4)

„Всички се отклониха, заедно се развратиха; няма кой да прави добро, няма нито един.” (Римляни 3:12)

„Виж тогава благостта и строгостта на Бога: строгост към падналите, а божествена благост към теб, ако останеш в тази благост; иначе и ти ще бъдеш отсечен.” (Римляни 11:22)

„с чистота, с благоразумие, с дълготърпение, с благост, със Святия Дух, с нелицемерна любов” (2 Коринтяни 6:6)

„А плодът на Духа е: любов, радост, мир, дълготърпение, благост, милосърдие, вярност”  (Галатяни 5:22)

„за да показва през вековете, които ще дойдат, изобилното богатство на Своята благодат чрез добрината Си към нас в Христос Исус.” (Ефесяни 2:7)

„И така, като Божии избрани, святи и възлюбени, облечете се с милосърдие, благост, смирение, кротост, дълготърпение” (Колосяни 3:12)

„Но когато се яви благостта на Бога, нашия Спасител, и Неговата любов към човеците” (Тит 3:4)

Милосърдие – ἀγαθωσύνη (агатосуне).

Определение: Устойчива и непроменима морална доброта (аз осьзнавам, че такова определение е по-различно от това, което ще намерите в тълковния речник, но смятам, че то отразява по-точно оригиналния текст).

„И самият аз съм уверен във вас, братя мои, че самите вие сте пълни с благост, изпълнени с всяко знание, и че можете да се наставлявате един друг”. (Римляни 15:14)

„А плодът на Духа е: любов, радост, мир, дълготърпение, благост, милосърдие, вярност” (Галатяни 5:22)

„защото плодът на светлината се състои във всичко, което е добро, право и истинно”. (Ефесяни 5:9)

„Затова и винаги се молим за вас, дано нашият Бог ви има за достойни за призванието ви и усъвършенства мощно във вас всяко добро желание и всяко дело на вярата” (2 Солунци 1:11)

Вярвам, че ако отделим време да изследваме тези текстове, Святият Дух ще отвори очите ни да видим всички необходими нюанси и практическото приложение на тези истини в нашия живот.


Екипът на Пророчески Глас иска да ви напомни думите на апостол Яков: „Бъдете и изпълнители на словото, а не само слушатели, да лъжете себе си.“ (Яков 1:22) Насърчаваме ви да изберете поне една истина от посланието, което прочетохте и да я приложите във вашия живот. Можете да споделите вашите мисли, въпроси, и начинът, по който сте приложили наученото, на нашата фейсбук страница.

Сподели в