Плодът на Духа (7) – Кротост

Плодът на Духа (7) - Кротост

За разлика от т.нар. „дарби на Духа”, които се проявяват чрез вярващите по усмотрение на Святия Дух и които се изразяват във ВРЕМЕННА, концентрирана и експлозивна помощ предимно за другите, плодът на Духа е ВЕЧЕН продукт, който ние имаме задължението да развием в живота си от семето на Божието Слово, чрез което сме новородени (1 Петрово 1:23).

Докато дарбите на Духа могат да бъдат мощно проявявани и чрез плътски хора (основаната от апостол Павел църква в Коринт е нагледен пример в това отношение), култивирането на плода на Духа е целенасочен процес, който включва всекидневно умъртвяване на „делата на плътта” (1 Коринтяни 15:31Галатяни 5:19-21). Това умъртвяване не включва физическо посегателство върху нашите тела, а изработване на дисциплина, чрез която да можем да контролираме страстите им и да кажем НЕ на позивите, идващи от необновените области в нашите умове.

Култивирането на този плод започва с приемането на семето на Божието Слово в нашите сърца (духове) и се осъществява чрез трансформирането на мисленето ни съобразно новооткритите истини от това Слово, като се изразява в увеличаващо се предаване на нашите тела (външния човек) на плана на Бог (Римляни 12:1-32 Петрово 1:5-9).

Всяка една съставка на плода на Духа отразява определена черта от характера на Бог и проявлението ѝ в живота ни Го прославя.

Съставките (компонентите) на плода на Духа са изброени от апостол Павел в посланието му до Галатяните:

„А плодът на Духа е: любов, радост, мир, дълготърпение, благост, милосърдие, вярност,  кротост, себеобуздание; против такива неща няма закон.” (Галатяни 5:22-23)

Култивирането на този плод е зрелостта („съвършенството”  в някои преводи), за която редица новозаветни текстове говорят (Евреи 6:1Ефесяни 4:11-13) и която трябва да бъде една от основните цели на християнския живот.

Кротост

Хората често асоциират понятието „кротост” със слабост. Нищо не може да бъде по-далеч от истината! Ако изследваме внимателно гръцката дума в Галатяни 5:23, преведена като „кротост” – πρᾳΰτης (prautes), ще видим, че става дума за точно обратното. Подобно на себеобузданието (неслучайно при групирането апостол Павел е поставил тези две съставки на плода на Духа една до друга), кротостта до голяма степен се отнася до способността да упражняваш пълен контрол върху значима сила дори в средата на неблагоприятни за теб обстоятелства.

Тази гръцка дума е описателна за контрола, упражняван върху волята на диво животно, което е било подчинено и опитомено. По подобен начин се изисква от нас като християни да подчиним волята си на Бог, да станем „безопасни” за хората около нас и да използваме силата на Духа Му само за Негова слава! Вярвам, че именно такова опитомяване/укротяване Господ Исус има предвид, когато ни увещава да се съвпрегнем с Него:

„Вземете Моето иго върху себе си и се научете от Мене; защото съм кротък и смирен по сърце; и ще намерите покой на душите си.” (Матей 11:29)

В Стария Завет е записано, че Моисей беше „най-кроткият човек на земята” (Числа 12:3). Той беше всичко друго, но не и слаб! Чудесата, които той извърши чрез Божията сила, поставиха на колене най-мощната империя на неговото време. За съжаление веднъж той излезе от тази кротост, като използва силата на Бог в себичност и гняв, което му костваше влизането в Обещаната Земя (Числа 20:8-12).

Не мисля, че е случайност, че едно от първите изявления, които Исус направи в поученията Си за Божието Царство, бе именно: „Благословени са кротките, защото те ще наследят земята” (Матей 5:5). Аз не мога да го докажа, но вярвам, че за слушателите Му аналогията с Моисей, който поради моментна липса на кротост пропусна „да наследи земята”, беше ясна.

Молитвата ми е Святият Дух да ни помогне при изучаването и прилагането на Неговото слово в тази област, така че да можем успешно да влезем в нашето наследство!


Екипът на Пророчески Глас иска да ви напомни думите на апостол Яков: „Бъдете и изпълнители на словото, а не само слушатели, да лъжете себе си.“ (Яков 1:22) Насърчаваме ви да изберете поне една истина от посланието, което прочетохте и да я приложите във вашия живот. Можете да споделите вашите мисли, въпроси, и начинът, по който сте приложили наученото, на нашата фейсбук страница.

Сподели в