Прощение и наследство – двете съставки на изкуплението

Прощение и наследство - двете съставки на изкуплението

„да им отвориш очите, за да се обърнат от тъмнината към светлината и от властта на Сатана към Бога и да приемат прощение на греховете си и наследство между осветените чрез вяра в Мене.” (Деяния 26:18)

Когато предадем живота си на Бог, кръвта на Агнето омива греховете ни и ние сме осиновени в семейството Му! Как обаче откриваме нашите права и привилегии като деца на Всемогъщия и Негови сънаследници с Христос?

Отговорът е прост – Святия Дух открива за нас словото на Отец, което е и Неговата воля за живота ни.

„И сега ви препоръчвам на Бога и на словото на Неговата благодат, което може да ви назидава и да ви даде наследство между всички осветени.” (Деяния 20:32)

„чрез които се подариха скъпоценните ни и твърде големи обещания, за да станете чрез тях участници в божественото естество, като сте избягали от произлязлото от похотта разложение в света;” (2 Петър 1:4)

Изучавай старателно Библията, като същевременно се молиш с молитвата, която апостол Павел използва в първата глава на Посланието до Ефесяните:

„дано Бог на нашия Господ Исус Христос, славният Отец, ви даде дух на мъдрост и откровение, за да Го познаете, и да просветли очите на сърцето ви, за да познаете каква е надеждата, към която ви призовава, какво е богатството между светиите на славното Негово наследство и колко превъзходно велика е силата Му към нас, вярващите – сила, която е според действието на Неговата могъща сила, с която подейства в Христос, когато Го възкреси от мъртвите и Го сложи да седне от дясната Си страна на небесата, далече над всяко началство и власт, сила и господство, и всяко име, с което се наричат, не само в този свят, но и в бъдещия. И всичко покори под нозете Му и Го постави да бъде глава над всичко за църквата, която е Негово тяло, изпълнено с пълнотата на Този, Който изпълва всичко във всички.” (Ефесяни 1:17-23)

Ако си постоянен, ти неминуемо ще започнеш да виждаш „неизследимите богатства на Христос” (Ефесяни 3:8)!


Екипът на Пророчески Глас иска да ви напомни думите на апостол Яков: „Бъдете и изпълнители на словото, а не само слушатели, да лъжете себе си.“ (Яков 1:22) Насърчаваме ви да изберете поне една истина от посланието, което прочетохте и да я приложите във вашия живот. Можете да споделите вашите мисли, въпроси, и начинът, по който сте приложили наученото, на нашата фейсбук страница.

Сподели в