Различните лица на милостта

Различните лица на милостта

Ако изследваме библейското значение на различните еврейски и гръцки думи, най-често превеждани на български като „милост”, можем да извлечем следното определение за това качество от Божия характер: тя е склонността на Бог да показва съчувствие, търпение, благоволение и доброта към Своите творения, независимо от това дали го заслужават, или не.

Говорейки за множество „милости”, Библията показва, че тази характеристика на Бог може да се прояви в различни форми.

„че по милост Господня ние не бяхме довършени, понеже не чезнат щедростите Му. Те се подновяват всяка сутрин; голяма е Твоята вярност.” (Плачът на Еремия 3:22-23)

„И така, моля ви, братя, поради Божиите милости да представите телата си в жертва жива, свята, благоугодна на Бога, като ваше духовно служение.” (Римляни 12:1)

Преди да разгледаме някои от формите, чрез които милостта на Бог се проявява, нека направим кратък обзор на нейните характеристики.

1. Тя е вечна.

„Славете Господа, защото е благ, защото милостта Му трае довека” (Псалм 136:1)

„Славете Господа, защото е благ, защото Неговата милост трае довека. Нека каже сега Израил, че Неговата милост трае довека. Нека каже сега Аароновият дом, че Неговата милост трае довека. Нека кажат сега онези, които се боят от Господа, че Неговата милост трае довека.” (Псалм 118:1-4)

2. Бог я предпочита пред жертвите и съда.

Но идете и се научете какво значи писаното: „Милост искам, а не жертви“, защото не съм дошъл да призова праведните, а грешните към покаяние.” (Матей 9:13)

„Защото съдът е немилостив към този, който не е показал милост. Милостта тържествува над съда.” (Яков 2:13)

3. Тя покрива цялото Божие творение.

„Който дава храна на всяка твар, защото милостта Му трае довека” (Псалм 136:25)

„Благ е Господ към всички; и благите Му милости са върху всичките Му творения.” (Псалм 145:9)

4. Тя може да бъде умножена в живота ни чрез закона на сеене и жънене

„Към милостивия, Господи, милостив ще се явиш, към непорочния непорочен ще се явиш.” (Псалм 18:25)

„Блажени милостивите, защото на тях ще се показва милост.” (Матей 5:7)

Милостта на Бог може да се прояви по множество начини. За целите на настоящата статия ще хвърлим бърз поглед само върху някои от тях.

1. Чрез Божията милост нашите грехове са опростени и ние сме новородени в семейството на Бог.

„А бирникът, като стоеше надалеч, не смееше дори очите си да повдигне към небето, но се удряше в гърди и казваше: Боже, бъди милостив към мене, грешника. Казвам ви, че този си отиде у дома оправдан, а не онзи; защото всеки, който въздига себе си, ще се снижи, а който смирява себе си, ще бъде въздигнат.” (Лука 18:13-14)

„Благословен да бъде Бог и Отец на нашия Господ Исус Христос, Който според голямата Си милост ни възроди за жива надежда чрез възкресението на Исус Христос от мъртвите” (1 Петър 1:3)

2. Чрез Божията милост ние имаме постоянен достъп до престола на Бог.

„Затова нека пристъпваме с дръзновение към престола на благодатта, за да придобием милост и да намерим благодат, която да помага в подходящото време.” (Евреи 4:16)

3. Чрез Божията милост ние получаваме изцеление на телата си.

„И като излизаха от Йерихон, голямо множество вървеше след Него. И, ето, двама слепци, които седяха край пътя, като чуха, че Исус минавал, извикаха: Смили се над нас, Господи, Сине Давидов! А народът ги мъмреше, за да млъкнат; но те още по-силно викаха: Смили се над нас, Господи, Сине Давидов! И така, Исус се спря, повика ги и попита: Какво искате да направя за вас? Казаха Му: Господи, да се отворят очите ни. А Исус се смили и се допря до очите им; и те веднага прогледнаха и тръгнаха след Него.” (Матей 20:29-34)

4. Чрез Божията милост нашите нужди са снабдени.

„Който дава храна на всяка твар, защото милостта Му трае довека” (Псалм 136:25)

5. Чрез Божията милост времето работи в наша полза, било чрез удължаването му (допълненителна възможност за покаяние), било чрез съкращаването му.

„И ако не се съкратяха онези дни, не би се избавил нито един човек, но заради избраните онези дни ще се съкратят.” (Матей 24:22).

Като завършек на тази статия искам да те окуража да продължиш да разсъждаваш върху истините в нея и да те приканя да започнеш да сееш семена на милост още по-усърдно. В дните, които идват, ти ще се нуждаеш от огромна жътва в тази област!


Екипът на Пророчески Глас иска да ви напомни думите на апостол Яков: „Бъдете и изпълнители на словото, а не само слушатели, да лъжете себе си.“ (Яков 1:22) Насърчаваме ви да изберете поне една истина от посланието, което прочетохте и да я приложите във вашия живот. Можете да споделите вашите мисли, въпроси, и начинът, по който сте приложили наученото, на нашата фейсбук страница.

Сподели в