Седемте кръщения в Библията

Седемте кръщения в Библията

„Поради това нека оставим първоначалното учение за Христос и нека се стремим към съвършенство, без да полагаме отново за основа покаяние от мъртви дела, вяра в Бога, учение за кръщения, за ръкополагане, за възкресяване на мъртви и за вечен съд.“ (Евреи 6:1-2)

Забележете, че в гореспоменатия текст, съдържащ описание на основните християнски доктрини, думата „кръщения“ е в множествено число. Това е така, защото има поне седем различни видове кръщение, открити в Писанието. Не всяко от тях е приложимо за християните днес, но Словото ни увещава да разсъждаваме върху моделите и явленията, записани в него (1 Коринтяни 10:11).

Преди да идентифицираме отделните видове, нека си опресним дефиницията на „кръщение“. Гръцката дума, произнасяна „баптизо“, има значение, идентично или поне сходно, на „потапяне“. Сама по себе си думата не носи религиозно значение; когато обаче е използвана от новозаветните автори, тя комуникира наличието на смърт, последвана от нов живот.

Първият вид кръщение, което ще погледнем, е това, което Йоан Кръстител и учениците му извършваха. То бе насочено директно към евреите и имаше двояка цел. Първо, то беше за прощаване на греховете им (Марк 1:4) и по този начин за подготовката им за идващия Месия. Второ, това кръщение беше нужно, „за да бъде Той изявен на Израел“ (Йоан 1:31).

Това кръщение е различно от водното кръщение за новоповярвалите християни, което бе установено от другата страна на Голгота (Деяния 19:1-7).

Вторият вид кръщение е това, което Исус и учениците Му се посветиха да правят за известен период, след като Йоан Кръстител свидетелства за Него, че е Божието Агне (Йоан 3:22, 4:1-2). То бе логичното продължение на Йоановото кръщение и също като него изграждаше мост за преминаването от Стария към Новия Завет.

Естеството на третото кръщение е отразено в Лука 12:50: „Но имам кръщение, с което трябва да се кръстя; и под какво напрежение съм, докато се извърши!”

То е кръщение в страданието, през което Исус трябваше да мине, за да ни изкупи от греха (Псалм 22, Исая 50:4-7, Исая 53, Данаил 9:26).

На тези, които следват Агнето, също е обещано страдание (Марк 10:39, Колосяни 1:24, 2 Тимотей 3:12, Деяния 14:22).
Четвъртият вид е кръщението на вярващите в Тялото на Христос в момента на новорождението им (ако не си бил новороден, виж статията „Спасение“).

„Защото всички ние, било юдеи или гърци, било роби или свободни, се кръстихме в един Дух да съставляваме едно тяло и всички с един Дух се напоихме.“ (1 Коринтяни 12:13)

Понеже всички вие, които сте се кръстили в Христос, с Христос сте се облекли.“ (Галатяни 3:27)

Петият вид е кръщението на вече новородения християнин във вода (виж статията за „Водното кръщение“).
Шестият вид е кръщението в Святия Дух (виж статията за „Кръщението в СД“).
В 1 Коринтяни 10:1-2 Апостол Павел говори за още едно кръщение – това на Израел в Облака, Огъня и Червено море: „Защото, братя, желая да знаете, че макар да са били бащите ни всички под облака и всички да са минали през морето, и в облака, и в морето всички да са били кръстени в Моисей“

Въпреки че това кръщение не се отнася директно за християните (както и първите две, споменатите в настоящата статия), изследването на типологията, съдържаща се в него, само би обогатило разбирането ни за тази фундаментална християнска доктрина.

Сподели в