Що е „хиперсуверенитет“ и има ли той почва у нас?

Що е „хиперсуверенитет“ и има ли той почва у нас?

Съществуват различни езикови, философски и правни определения за това какво представлява суверенитетът. Всички те гравитират около понятието ВЪРХОВНА ВЛАСТ. Това ще бъде и определението, което аз ще използвам, за да дефинирам предмета на тази статия. „Хипер суверенитет” (ХС) може да бъде наречено богословското виждане, че всичко (включително и всяка форма на злото), което се случва в този свят, е израз на суверенната воля на Бог. Въпросът за тази воля е в основата на теологически войни, които се водят вече векове наред. Аз не живея с илюзията, че моята кратка статия ще ги прекрати; по-скоро целта ми е да предпазя най-вече по-младите християни от опасностите на един такъв мироглед. Вместо да разглеждам всеки от петте „стълбове” на калвинизма (най-разпространеното учение в спектъра на ХС), аз ще се фокусирам върху въпроса за Божията воля, като насоча вниманието върху библейски пасажи, за които ХС няма сериозни отговори.

И така, вярно ли е, че всичко, което се случва в този свят, е Божията воля? Самият Господ Исус Христос оборва верността на едно такова твърдение в инструкциите, които дава по отношение на молитвата:

„А вие се молете така: Отче наш, Който си на небесата, да се свети Твоето име! Да дойде Твоето царство; да бъде Твоята воля както на небето, така и на земята!” (Матей 6:9-10)

Този пасаж показва, че ако вярващите не се молят, Божията воля няма да бъде изпълнена на земята. Бог без съмнение е суверен, но именно в суверенитета Си Той е дал земята на човека и е ограничил намесата Си само до случаите, когато тя е поискана чрез човешка молитва. С други думи, Адам получи своеобразна АВТОНОМИЯ, която е валидна и до днес.

„Бог каза: Да създадем човека по Нашия образ, по Наше подобие; и нека владее над морските риби, над небесните птици, над добитъка, над цялата земя и над всяко животно, което пълзи по земята. И Бог създаде човека по Своя образ; по Божия образ го създаде; мъж и жена ги създаде. И Бог ги благослови. И Бог им каза: Плодете се и се размножавайте, напълнете земята и я покорете, бъдете господари над морските риби, над въздушните птици и над всяко живо същество, което се движи по земята.” (Битие 1:26-28)

„… Какво е човек, за да го помниш? Или човешки син, за да го посещаваш? А Ти си го направил само малко по-нископоставен от ангелите и със слава и чест си го увенчал. Поставил си го господар над делата на ръцете Си; всичко си подчинил под краката му – всичките овце и говеда, още и животните на полето, въздушните птици, морските риби” (Псалм 8:4-8)

Ако сме честни, ще признаем, че не винаги сме се молили правилно, достатъчно и ефективно било за себе си, било за роднини и познати, било за нациите… Това означава, че многократно Божията воля не е била изпълнена във всички тези области. А каква е тя?

Божията воля за ВСЕКИ човек е да бъде спасен от греха и сатанинското робство и да дойде до познанието на единствения истински Бог.

„Защото Бог толкова възлюби света, че даде Своя Единороден Син, за да не погине нито един, който вярва в Него, но да има вечен живот. Понеже Бог не е пратил Сина Си на света, за да съди света, но за да бъде светът спасен чрез Него.” (Йоан 3:16-17)

„Господ не забавя това, което е обещал, както някои смятат това за забавяне, но заради вас търпи дълго време, понеже не иска да погинат някои, а всички да дойдат до покаяние.” (2 Петрово 3:9)

„И така, увещавам преди всичко да отправяте молби, молитви, прошения, благодарения за всички човеци, за царе и за всички, които са високопоставени, за да имаме тих и спокоен живот в пълно благочестие и сериозност. Това е добро и благоприятно пред Бога, нашия Спасител, Който иска да се спасят всички човеци и да достигнат до познание на истината.” (1 Тимотей 2:1-4)

Не всеки обаче ще бъде спасен. Ще има хора, които ще отхвърлят Бог и ще прекарат вечността, отделени от Него. Целта на нашите молитви е не да манипулира хората да влязат в Божието царство, а да освободи умовете им от всякакво сатанинско влияние, за да могат да направят съзнателен избор. В тази връзка е важно да се отбележи, че изпълнението на Божията воля на тази земя не зависи само от молитвите, но и от действията ни.

Божията воля неминуемо ще надделее и Божието царство ще бъде установено на земята, но докато това стане нека не забравяме, че сме в средата на гигантска духовна битка. Ние сме посред бойното поле, където три воли (Божията, човешката и сатанинската) се срещат и се борят за надмощие. Нека съединим нашата с тази на Небесния ни Баща като освобождаваме пленниците и не приемаме фаталистичните твърдения на учението за хиперсуверенитета! Нека направим радостта Му пълна!


Екипът на Пророчески Глас иска да ви напомни думите на апостол Яков: „Бъдете и изпълнители на словото, а не само слушатели, да лъжете себе си.“ (Яков 1:22) Насърчаваме ви да изберете поне една истина от посланието, което прочетохте и да я приложите във вашия живот. Можете да споделите вашите мисли, въпроси, и начинът, по който сте приложили наученото, на нашата фейсбук страница.

Сподели в