Съпротивата

Съпротивата

„Чакай Господа! Бъди силна! Нека се укрепи сърцето ти! Да! Чакай Господа!
(Псалми 27:14)

Довери Му се!

„И така, дете Мое, бъди силна! Укрепвай се в благодатта, която е в Христос Исус (в Словото)!“
(2 Тимотей 2:1)

„Заяквай в Господа и в силата на Неговото могъщество!“
(Ефесяни 6:10)

„Бог до ревност копнее (силно желае, жадува) за Духа, Който е вселил (вдъхнал) в нас, както казва Писанието… а на смирените дава благодат. И така, покорете се на Бога! Съпротивете се на дявола и той ще побегне от вас.“
(Яков 4:5-7, перифразирано)

Да се покорявам на Бога е заповед! Да се съпротивлявам на дявола също е заповед! Как да се съпротивлявам? Исус е моят пример. В пустинята Той каза на дявола: „Махни се, сатана, защото е писано… (Матей 4:10). Исус размаха меча на Духа – Божието слово. Това беше Неговата битка. Ние, новородените в Христос, сме воини и участваме в битки, съпротивлявайки се на дявола.

Съпротивлявам се (тълковен речник) – оказвам противодействие, съпротива, противопоставям се.
Съпротива (тълковен речник) – движа се против окупационна войска.

Противникът ни иска да окупира, да владее области от живота ми, от личността ми. Целта му е не само области, но целият ми живот и цялата ми личност. Ако му позволя… Ако го допусна… Врагът навлиза и се настанява в области, които не са пазени, където няма съпротива. Да се съпротивляваш означава да се биеш, да действаш, да противодействаш.

В битката се използва оръжие. Лудост е да се биеш без оръжие срещу въоръжен противник. А неговите оръжия са духовни – лъжа, заблуда, страх… Неговата тактика е хитрост, лицемерие, манипулация. Нашето оръжие е Божието. Той ни е снабдил с оръжие за защита: пояс, нагръдник, шлем, обувки, щит. За нападение използваме двуострия меч на Духа – Словото Божие! С него ние нападаме и гоним: „Махни се, сатана, защото е писано…“

Това е законова обосновка. Ние се позоваваме на Закона. Правото е наше, защото сме законни. Сключен е договор – Завет между нас и Бог. Законите се спазват, те са задължителни, установени от Върховната власт. Бог е Върховният владетел, Който е постановил Закона! Няма по-висша власт, няма по-висша инстанция! Той е Праведният съдия! Ако някой не спазва Закона, понася последствията – осъждение и наказание.

Противникът знае това и се бие ожесточено. Обаче ние, християните, осъзнаваме ли го в пълнота? Мнозина от нас са се поддали на тактиката на врага, не разпознават оръжията, с които той ги напада, и страдат наранени, обезсилени, паднали… Противникът е спечелил много битки, защото не е срещнал съпротива. Срещнал е войници без оръжие или необучени да си служат с него.

„Покорявайте се на Господа, вашия Бог (условието) и съпротивете се на дявола и той ще се впусне да бяга от вас!“
(Яков 4:7)

Нека да изпълняваме тази Божия заповед, за да ни бъде добре. Да се съпротивим на дявола означава да бъдем облечени в Божието всеоръжие и да размахваме меча на Духа – Словото.

  • Словото е живо и действа!
  • То пронизва до разделяне духа от душата, ставите от мозъка!
  • То съди помисли и желанията на сърцето! (Евреи 4:12)
  • То излиза от сърцето и устата на Бог!
  • То не се връща празно обратно при Него!
  • То извършва волята Му!
  • То благоуспява в това, за което Бог го изпраща от небето на земята! (Исая 55:11)

Божието слово! То се отнася за всички и за всичко – за мен, за нас, за дявола и за неговите слуги: началства, власти, управители и духовете на злото!

Господи, благодаря Ти за Словото Ти!

Сподели в