Същността на християнското спасение (9) – Спасението на душата – първият и най-важен способ

Същността на християнското спасение (9) - Спасението на душата – първият и най-важен способ

В предната част от нашата поредица посочихме, че една от големите пречки пред спасението на душата след новорождението са лъжеученията. В тази част ще научим кое е най-важното пособие за нас в пътя на спасение за душата ни.

Когато четем Новия завет, виждаме, че по-голямата част от наставленията към вярващите са насочени предимно към насърчаване на тяхното освещение – процеса на спасение на душата. Това е защото освещението е единствената част от нашето спасение, която изисква от нас да бъдем посветени на Бога и да постоянстваме в търсене на лицето Му, чрез които даваме достъп на Божия Дух да извърши Своето спасително (освещаващо) дело в душите ни. Така чрез молитва, обновяване на ума ни чрез словото на Бога и покорство към Неговите заповеди, наставления и поръчения, душата ни – нашите ум, чувства и воля – претърпява трансформация чрез процеса на освещение, чиято цел е да станем подобни на Господ Исус Христос:

„Защото които предузна, тях и предопредели да бъдат съобразни с образа на Неговия Син, за да бъде Той първороден между много братя; а които предопредели, тях и призова; а които призова, тях и оправда; а които оправда, тях и прослави.“ (Римляни 8:29-30)

За да придобием Христоподобието, към което сме призовани, апостол Павел ни казва да обновяваме ума си:

 „И така, моля ви, братя, поради Божиите милости да представите телата си в жертва жива, свята, благоугодна на Бога, като ваше духовно служение. И недейте се съобразява с този век*, но се преобразявайте чрез обновяването на ума си, за да познаете от опит какво е Божията воля – това, което е добро, благоугодно на Него и съвършено.“ (Римляни 12:1-2) *или: свят

да бъдем водени от Духа:

„Понеже които се управляват от Божия Дух, те са Божии синове.“ (Римляни 8:14)

„Ако по Духа живеем, по Духа и да ходим.“ (Галатяни 5:25)

и да сеем за Духа:

Недейте се лъга; Бог не е за подиграване: понеже каквото посее човек, това и ще пожъне. Защото който сее за плътта си, от плътта си ще пожъне тление, а който сее за Духа, от Духа ще пожъне вечен живот. Да не ни дотяга да вършим добро; защото ако не се уморяваме, своевременно ще пожънем.“ (Галатяни 6:7-9)

Апостол Петър посочва същия път за спасение на душата, като насочва вниманието ни към важността да копнеем за „чистото духовно мляко“:

„И така, като отхвърлите всяка злоба, всяко лукавство, лицемерие, завист и всяко одумване, пожелавайте като новородени младенци чистото духовно мляко, за да пораснете чрез него към спасение…“ (1 Петрово 2:1-2)

Петър, също както Павел, ни предупреждава за опасността, която плътските страсти представляват за душата:

„Възлюбени, умолявам ви, като пришълци и чужденци на света, да се въздържате от плътски страсти, които воюват против душата…“ (1 Петрово 2:11)

Начинът, по който можем да придобием освещение на душата (преобразяване), описан от Павел като обнобяване на ума (Римляни 12:2), а от Петър като копнеж за „чистото духовно мляко“ (1 Петрово 2:2), се назовава в прав текст от апостол Яков:

„…като отхвърлите всяка нечистота и преливаща се злоба, приемайте с кротост всаденото слово, което може да спаси душите ви. Бъдете и изпълнители на словото, а не само слушатели, да лъжете себе си.“ (Яков 1:21-22)

От тези пасажи виждаме, че първият и най-важен способ за спасението на душата е Божието слово, което съвременната Църква е облагодетелствана да има в писмен вид, в съвършения завършен канон, събран в Библията. В статията „Библията“, както и в поучението „Обичаш ли Бога“ в детайли изследваме важността на това да четем и да пребъдваме в Писанията, затова тук ще посочим само тези пасажи, които посочват връзката между Библията и спасението на душата.

Божието слово способства за спасението на душата ни по няколко начина. От думите на апостол Павел към неговия ученик Тимотей виждаме, че Божието слово ни прави мъдри, като ни поучава, изобличава, поправя и наставлява:

„А ти постоянствай в това, което си научил и за което си бил убеден, като знаеш от кого си се научил и че от детинство знаеш свещените Писания, които могат да те направят мъдър за спасение чрез вяра в Христос Исус. Цялото Писание е боговдъхновено и полезно за поука, за изобличение, за поправление, за наставление в правдата, за да бъде Божият човек усъвършенстван, съвършено подготвен за всяко добро дело.“ (2 Тимотей 3:14-16)

От книгата Евреи научаваме, че:

„Божието слово е живо, действено, по-остро от всеки меч, остър и от двете страни, пронизва до разделяне душата и духа, ставите и мозъка и издирва помислите и намеренията на сърцето.“ (Евреи 4:12)

Четейки за тези конкретни свойства на Писанията да разкриват скритите неща в човешките сърца и да ни насочват към Божия праведен път, се удивляваме на духовното прозрение, което Давид е имал още в Стария завет, когато възхвалява Божието слово в своя 119-ти Псалм:

„Как ще очисти младежът пътя си? –

Като му отдава внимание според Твоето слово.“ (Псалм 119:9)

„Чрез Твоите заповеди станах разумен;

затова мразя всеки лъжлив път.“ (Псалм 119:104)

„Направлявай стъпките ми в словото Си

и не оставяй да ме завладее никое беззаконие;“ (Псалм 119:133)

„Много мир имат онези, които обичат Твоя закон,

и за тях няма препятствия, за да се препъват.“ (Псалм 119:165)

В предстоящите няколко части ще насочим вниманието си към спасението на третия компонент от човешката същност – тялото. В следващата част ще разгледаме темата за възкресението на тялото в контекста на наследството ни в Идния век.


Екипът на Пророчески Глас иска да ви напомни думите на апостол Яков: „Бъдете и изпълнители на словото, а не само слушатели, да лъжете себе си.“ (Яков 1:22) Насърчаваме ви да изберете поне една истина от посланието, което прочетохте и да я приложите във вашия живот. Можете да споделите вашите мисли, въпроси, и начинът, по който сте приложили наученото, на нашата фейсбук страница.

Сподели в