Трите мерила на последното време (6) – Заключителни мисли

Трите мерила на последното време (6) – Заключителни мисли

В предната част посочихме, че третото мерило за вярността на Църквата към Господ Исус при свършека на века ще бъде практическото ни проявление на любов към другите вярващи.

Вярвам, че трите мерила – богопознанието и съпътстващото го освещение, вярност в ресурсите и практическото проявление на любов към братята – са тест, на който всеки вярващ човек ще бъде подложен. Когато водим живот, покорен на Божието слово под водителството на Святия Дух, Духът ще ни направи способни да издържим този изпит. Обещано е: „…Онзи, Който е започнал добро дело във вас, ще го усъвършенства до деня на Исус Христос“ (Филипяни 1:6). От нас се изисква само покорство, когато Той ни води, и поемане на отговорност там, където Той изисква да покажем зрялост.

Както казахме, между мерилата има градация – второто зависи от първото, третото зависи от първото и второто. Затова най-важното от тях е богопознанието – когато познаем Бога, Той Самият ще ни направи способни да изживеем живота си на тази земя по най-добрия начин в Неговите очи, като използваме с вярност ресурсите, които са ни поверени, и изявяваме Неговата същност на земята чрез Христовата любов към братята.


Екипът на Пророчески Глас иска да ви напомни думите на апостол Яков: „Бъдете и изпълнители на словото, а не само слушатели, да лъжете себе си.“ (Яков 1:22) Насърчаваме ви да изберете поне една истина от посланието, което прочетохте и да я приложите във вашия живот. Можете да споделите вашите мисли, въпроси, и начинът, по който сте приложили наученото, на нашата фейсбук страница.

Сподели в