Защо някои пророчества не се изпълняват (или поне изглежда така)

Защо някои пророчества не се изпълняват (или поне изглежда така)

Предметът на тази статия не са душевните, „призрачни“ и фалшиви пророчества, които изобилстват в нашите църкви. Желанието ми е да се фокусирам върху ситуации, в които изглежда сякаш автентични думи от Бог (както в миналото, така и днес) не се изпълняват. Искрено се надявам това експозе да отговори на въпроси, които може би имате, и да разсее всяко объркване в тази област.

Първо, почти всяко обещание, което Бог ни дава, е УСЛОВНО. Ако не изпълним Неговите условия, ние самите абортираме очаквания резултат.

Второ, може би ние не познаваме цялостната „пророческа картина“ и в частност наличието и на други пророчества, покриващи дадената ситуация. Нека погледнем в Евангелието от Матей 19:28:

„А Исус им каза: Истина ви казвам, че във време на обновлението на всичко, когато Човешкият Син ще седне на славния Си престол, вие, които Ме последвахте, също ще седнете на дванадесет престола да съдите дванадесетте Израилеви племена.“

Нека не забравяме, че Юда Искариотски беше един от групата апостоли, които получиха това обещание. Поради извършеното от него предателство, сякаш тези думи на Исус „паднаха на земята“. Такова впечатление обаче е само повърхностно, защото игнорира наличието на друго пророчество за Юда: „… нека друг да поеме служението му“ (Псалми 109:8).

Трето, невинаги, но в много случаи ПОКАЯНИЕ може да предотврати обещания съд от Бог, дори да изглежда, че пророчеството не съдържа такава „опция на милост“. Посланието на Йона за идващото разрушение на Ниневия привидно не съдържаше изходен път, но покаянието на населението временно спря съда. В исторически план градът Ниневия беше разрушен, но това се случи много години по-късно.

Четвърто, очевидно е, че в някои ситуации има определено пространство за маневриране дори в рамките на Божията воля за нашия живот. В Исая 38:1 е записана Божията инструкция към цар Езекия: „Сложи в ред дома си, защото ще умреш.“ Царят се обърна към Бог в смирение и искреност и Бог прибави още 15 години към живота му. За съжаление плодът от тези години беше печален за Езекия: синът, който му се роди – Манасия, стана един от най-злите владетели в историята на Юдея. Също така сърцето на царя се надигна в гордост, когато показваше богатствата си на вавилонските посланици (и бъдещи поробители на страната му).

Пето, понякога дори и „доказани“ пророци може да изтълкуват неправилно истинско, идващо от Бог послание – Деяния 21:10-11:

„И след като бяхме прекарали там много дни, един пророк на име Агав слезе от Юдея. И като дойде при нас, взе пояса на Павел и си върза краката и ръцете, и каза: Ето какво каза Святият Дух: Така юдеите в Ерусалим ще вържат човека, на когото е този пояс, и ще го предадат в ръцете на езичниците.“

Агав (Библията го нарича пророк) направи грешка в тълкуването на това, което Бог му показа. Не юдейските лидери арестуваха Павел; самите римляни го направиха.

Шесто, за да получиш обещанието, трябва да приемеш пророческите думи с ВЯРА (Евреи 4:2). В противен случай то ще умре неродено.

Сподели в