Застъпници в пролома (5) – Ходатаите могат да променят хода на събитията

Застъпници в пролома (5) - Ходатаите могат да променят хода на събитията
от

Искам да видим как в Словото ни се разкриват в дъл­бочина тези думи. В Числа 14:11-20 се казва така: „И Господ рече на Мойсей: „Докога ще Ме презира този народ? И докога няма да Ми вярва, въпреки всич­ките знамения, които съм извършил сред него? Ще го поразя с мор и ще го изтребя; а тебе ще направя народ по-голям и по-силен от него. Но Мойсей каза на Господа: Тогава египтяните ще чуят; защото Ти със силата Си си извел тия люде изсред тях; и ще кажат това на жителите на тази земя, които са чули, че Ти, Господи, си между тия люде, – че Ти, Госпо­ди, се явяваш лице с лице, и че облакът Ти стои над тях, и че Ти вървиш пред тях денем в облачен стълб, а нощем в огнен стълб. И ако изтребиш тия люде, като един човек, тогава народите, които са чули за Тебе, ще говорят казвайки: Понеже не можа Еова да въведе тия люде в земята, за която им се кле, затова ги погуби в пустинята. И сега, моля Ти се, нека се възвеличи силата на Господа мой, как­то си говорил, казвайки: Господ е дълготърпелив и многомилостив, прощава беззаконие и престъп­ление, и никак не обезвинява виновния, и въздава беззаконието на бащите върху чадата до третия и четвъртия род. Прости, моля Ти се, беззаконието на тия люде, и според Твоята голяма милост, и според както си прощавал на тия люде от Египет до тук. И рече Господ: Прощавам им, според както си казал.”

Тези думи, изговорени от допреди малко разгневилия се Бог, са носели толкова голяма сила и заряд, че са покрили с милост израелтяните. Бог казва на Мойсей: „Прощавам им според както си казал“. Той е разгне­вен твърде много поради непослушанието и непокор­ството на израелтяните. Въпреки че ги е извел с големи знамения и чудеса от Египет, те продължават да безчин­стват в пустинята, да ходят упорито в своите пътища на невежество, да не се покоряват и да не обичат доста­тъчно Бога в сърцата си. Създават смут сред общество­то и се бунтуват постоянно. Това подбужда ревността на Бога и Той решава да ги погуби, да ги заличи от лице­то на земята. И какво поражда това намерение? Каква е причината? Те Го раздразнят с неуважението си – не зачитат мощните Му дела по време на извеждането им от египетското робство. Дръзко се надигат и срещу слу­жителя Му Мойсей и така Го предизвикват да прибегне към наказание, което този път ще коства животите им, тъй като неведнъж им е прощавал. Може ли някой да спре Божието решение, решение, взето от Върховния Авторитет? Абсолютно не! Въз основата на своя суве­ренитет Бог решава как да постъпи според собствената Си воля. Но вижте само как един добър застъпник, един посредник, който отразява Божието свято намерение, се застъпва за разбунтувалите се израелтяни и успява да промени емоцията, решението и сърцето на разгне­вилия се Бог. Да промени обстоятелствата.

„И рече Господ: Прощавам им, според както си ка­зал.” Това е толкова великодушен акт от страна на Бог! Акт в резултат на застъпничеството на Мойсей! Израел­тяните са се намирали в лошо положение и в пустинята са щели да измрат от мор, те и домочадията им. Не са признавали Господството на Бога, не са оценявали ве­ликите Му дела, нито са зачитали защитата, която им е осигурявал. Роптаели са в сърцата си, мърморели са и са желаели да се върнат назад. Искали са да отидат там, откъдето Той Ги е извел. Какво жалко поведение показват Божиите избрани, докато странстват! Ние оба­че не бива да ги осъждаме, защото и ние не сме по раз­лични в плътта си от тях. Каквото и да прави, както и да задоволява прищевките им Бог, те искат да се вър­нат назад, когато срещат трудности и непредвидени об­стоятелства. Господ е търпял поривите на сърцата им, а Мойсей ги е защитавал и то неведнъж. Падал е по лице пред Бога и горещо Го е молел винаги да ги поща­ди. Дори сега, когато пламва Божият гняв, Мойсей не се бои да се застъпва за своя народ. И променя исто­рията. Вижте как един ефективен ходатай като Мойсей, който познава сърцето на Бога, успява да промени хода на събитията още в древността.

Кандидат-ходатаи, това трябва силно да ви взриви и да го положите на сърцето си като печат. Запомне­те! Вие, като добри ходатаи, ще променяте развоя на обстоятелствата в много сфери, като излезете от това училище. Световни събития ще променяте, ако се за­стъпвате според сърцето и волята на Отец! Това се е случвало и ще се случва и за в бъдеще.

Нека видим фактите още веднъж. Докато Мойсей го­вори на Господа с ходатайско сърце: „Господи, за да не се похули името Твое, моля Те, не ги погубвай!“, той за­почва да говори на Бога за Божествения Му благ харак­тер и да Му припомня Неговите атрибути, това, което е същността, ядрото на Бог. Това означава, че Мойсей добре е познавал Бога. Докато той Му е говорел и Го е увещавал, се е случвало нещо. Поради думите на един човек възпламененият гняв в сърцето на Бог, започва да се уталожва и да намалява. И Бог проме­ня решението Си.

Откъс от Книгата на Жана Георгиева – Гарден „Застъпници в пролома”. Пророчески глас горещо препоръчва тази книга както на хора, които искат да бъдат съдове за почетна употреба в ходатайското служение, така и на онези, които искат да напреднат в жизненоважния процес за всеки един християнин – освещението.


Екипът на Пророчески Глас иска да ви напомни думите на апостол Яков: „Бъдете и изпълнители на словото, а не само слушатели, да лъжете себе си.“ (Яков 1:22) Насърчаваме ви да изберете поне една истина от посланието, което прочетохте и да я приложите във вашия живот. Можете да споделите вашите мисли, въпроси, и начинът, по който сте приложили наученото, на нашата фейсбук страница.

Сподели в