Център за временно настаняване

Център за временно настаняване е социална услуга в общноста, която Фондация „Ръка за помощ” предлага от есента на 2013 година. В него се предлага комплекс от дейности, които създават условия за подкрепа на бездомни мъже с цел тяхната социална интеграция, задоволяване на ежедневните им потребности и предоставяне на временен подслон. Капацитетът на услугата е 6 души.

Основните дейности в Центъра целят предотвратяване на социалната изолация, в която се намират лицата и решаване на конкретни социални проблеми. Процесът на социална интеграция е съобразен с конкретните нужди на потребителите. Дейностите са насочени към създаване на условия за социални контакти, битово и трудово устройване.

За постигане на тези цели се организират мероприятия, свързани с:

 • Организиране на индивидуални или групови, социални, медицински, правни и други консултации;
 • Съдействие при издаване на документи за самоличност;
 • Насочване и съдействие за избиране на личен лекар /при необходимост/;
 • Съдействие за устройване с жилище;
 • Съдействие за получаване на доболнична, неотложна или спешна медицинска и стоматологична помощ;
 • Съдействие за подготовка и подаване на документи пред НОИ за отпускане на пенсия;
 • Насочване и съдействие при подготовка на набора от документи необходими за явяване пред ТЕЛК/НЕЛК;
 • Съдействие при подготовка на набора от документи необходими за постъпване в специализирана институция, подходяща за здравословното състояние на съответния потребител /при необходимост/;
 • Съдействие при намиране на работа и/или при регистрация в дирекция „Бюро по труда”;
 • Консултации за формиране на умения за спазване на личната хигиена и поддържане на личното пространство;
 • Социална рехабилитация – създаване на умения за водене на самостоятелен начин на живот;
 • Трудова терапия и организация на свободното време;
 • Формиране на умения за общуване и работа в група.

Услугата се помещава в имот, който е общинска собственост, предоставен на организацията за безвъзмездно ползване на срок от 5 години. Ремонтните дейности в Центъра са реализиарани изцяло със средства на Фондацията.

Повече информация за Фондация „Ръка за помощ” можете да получите на уебстраницата и на фейсбук страницата на фондацията.

За финансова подкрепа:

Сметка на Център за временно настаняване:

„Юробанк и Еф Джи България“ АД – клон Добрич

Фондация „Ръка за помощ“

BIC: BPBIBGSF

Номер на сметка в BGN:

BG54BPBI79381057839503

 

Paypal: hhf.shelter@gmail.com