Молитва

Има едно нещо, от което дяволът се страхува на тази земя, и това е молещият се християнин. Ето защо врагът полага неимоверни усилия да възпрепятства молитвата на Църквата. Има два главни начина, по които той успява да постигне своята цел:

 1. Невежество у християните (Осия 4:6).
 2. Заблудителни учения и доктрини (1 Тимотей 4:1).

Поради всеобщата молитвена криза, в която се намира Църквата, е необходимо да започнем отначало, с основите на молитвата.

 

Проблем с дефиницията

Често молитвата е дефинирана като „разговор с Бог“. Това е добра дефиниция за невярващите, които си представят, че молитвата е мантра или безмозъчно повтаряне на „правилните думи“. Но за християните, които искат да напредват във вярата, тази дефиниция има значителни недостатъци. Истината е, че „разговор с Бог“ е само една от функциите на молитвата и далеч не може да бъде генерална дефиниция на тази духовна практика.

За да разберем дефиницията на молитвата, трябва съвсем накратко да положим някои основи.

 

Същността на вярващия

Хора често казват, че ние сме дух, душа и тяло. От библейска гледна точка това не е акуратно описание на човешката същност. Библията разглежда душата и тялото по-скоро като наши притежания, отколкото като съставни части на нашето естество.

Давид заповядва на душата си „Благославяй, душе моя, Господа“, а Исус говори за душата като за нещо, което може да бъде „изгубено“. Ако мога да заповядвам на душата си да върши определени неща, значи „аз“ не съм душата.

Павел описва своята предстояща смърт като напускане на „телесната хижа“, следователно той не е тялото.

Съответно правилното Библейско описание за човека е, че той Е ДУХ, който ИМА ДУША и ЖИВЕЕ В ТЯЛО. Човекът Е ДУХ и затова когато Бог предупреждава Адам и Ева, че ТЕ ще умрат, ако ядат от дървото, ТЕ, които са дух, наистина умряха. Затова невярващият няма съзнание за Бог, защото ТОЙ, ДУХЪТ, е мъртъв. Когато повярвахме, Бог възкреси нашия дух и ни направи способни да общуваме с Него.

Само тази дефиниция за човешката същност прави разбираеми стихове като:

„Никой, който е роден от Бога, не върши грях, защото Неговият зародиш пребъдва в него; и не може да съгрешава, защото е роден от Бога.“
(1 Йоаново 3:9)

и

„… ако върша това, което не желая, то вече не го върша аз, а грехът, който живее в мене.“
(Римляни 7:20)

Бог е наречен Баща на нашия дух (Евреи 12:9), не на нашата душа, нито на тяло ни. Ти, който СИ ДУХ, си роден от Бога. Душата ти НЕ Е родена от Бога и поради тази причина има способността да съгрешава. Един ден ТИ, ДУХЪТ, ще застанеш пред Христовото съдилище, за да получиш според делата си в тялото (2 Коринтяни 5:10).

 

Същността на Бог

Исус ни казва, че Бог е дух и затова ние трябва да Му се покланяме с дух и истина (Йоан 4:24). АЗ, ДУХЪТ, общувам с Бог. След новорождението, ТИ, ВЪЗКРЕСЕНИЯТ ДУХ, и Святият Дух станахте едно цяло (1 Коринтяни 6:17) и заживяхте в твоето тяло, което е храм на Святия Дух (1 Коринтяни 6:19). Твоето тяло е подвижен храм на Бога!

Небесният Баща и Исус са на небето, а Святият Дух е на земята и обитава във вярващите.

 

Взаимодействието между Бог, човека и земята

Библията ни казва, че Бог е дал земята на хората (Псалми 115:16), затова след като хората предадоха властта над земята на дявола, Бог трябваше да стане човек и в човешко тяло да вземе обратно властта от дявола. Той ни възвърна властта, когато победи греха и смъртта на кръста. Забележете: Бог не е взел властта над земята – Той върна властта над земята на ХОРАТА, и по-конкретно на тези, които са присвоили победата на Исус над дявола, като са Го изповядали като личен Господ и Спасител (Матей 28:18-19; Лука 10:19).

Да, Бог е всемогъщ, но Той също така е праведен – Той не се отмята и не променя законите, които е създал. Земята е дал на хората, затова Той трябваше да стане човек!

НИЩО не може да се случи на земята, ако ЧОВЕК не се съгласи с това. Дяволът не би могъл да вземе власт над земята, ако Адам и Ева не се бяха съгласили с неговото предложение. Дори идването на Исус трябваше да бъде пророкувано от човешки уста. Както се казва:

„Господ Йехова няма да направи нищо, без да открие Своето намерение на слугите Си, пророците.“
(Амос 3:7)

 

Какво иска врагът

Дяволът, който е паднал ангел, също е дух (Ефесяни 2:2). Той също има нужда от човешкото съгласие, за да има влияние над земята. Някои хора съзнателно овластяват дявола на земята, като практикуват сатанинско поклонение и изричат проклятия върху територии и хора. Други го овластяват несъзнателно, като практикуват фалшиви религии – духовна дейност, която няма за свой източник Исус Христос (според както е описано в Писанията) и за своя цел основаването на Неговото царство на земята. Дяволът завзема власт също така чрез практикуването на грях на земята – това е причината, поради която покварата на света расте главоломно. Чрез греха човечеството казва на дявола „Ела и властвай“. Антихристът ще бъде човек, изцяло предаден на волята на дявола, както Исус беше човек, изцяло предаден на волята на небесния Баща.

Най-просто казано, дяволът се нуждае от човешки уста, които да извикват неговите намерения в съществувание, и от тела, които да ги извършват.

 

Дефиниция на молитвата

Сега, след като изяснихме каква е нашата същност, каква е същността на Бог и каква е целта на дявола, можем да се върнем към темата за молитвата.

Сега става ясно защо молитвата не е само „разговор с Бог“. В духовния свят има много същества и ти и Бог сте само двама от тях! Нашата роля е да ПРЕДАВАМЕ ЧОВЕШКИТЕ НИ ЧАСТИ НА ВОЛЯТА НА БОГ ЗА ТАЗИ ЗЕМЯ. Това е основата на молитвата.

Бог е създал света чрез думи и ние, създадени по Негов образ и подобие, имаме способността да създаваме действителност на Земята чрез нашите думи. Ето защо всяка фалшива религия има свои мантри, заклинания и пр. Молитвата е ИЗГОВАРЯНЕ НА ДУМИ НА ЗЕМЯТА, КОИТО БОГ ИСКА ДА БЪДАТ ИЗГОВОРЕНИ, ЗА ДА ДОЙДЕ НЕГОВОТО УПРАВЛЕНИЕ В ТАЗИ СФЕРА.

 

Два основни вида молитва

Библията ни нарича „царско свещенство“ (1 Петрово 2:9) – ние сме царе и свещеници. Царят на царете е наш Баща. Също така Той е и наш Бог. На базата на тези две наши позиции спрямо Бог можем да разделим молитвата на две основни категории: 

 1. Взаимоотношение;
 2. Служение.

 

Молитва-взаимоотношение

В тази категория попада молитвата тип „разговор с Бог“. Под „разговор“ се има предвид диалог с Бог – ние споделяме с Него и Той споделя с нас. Чрез този вид молитва ние изпълняваме нашето вечно предназначение – да опознаваме Бог като Личност и да израстваме в любов към Него. Библията нарича това „общението на Святия Дух“ (2 Коринтяни 13:14). Псалм 63 е добър пример за молитва-взаимоотношение.

Бог е наш Баща. Исус е наш Любим, ние сме Неговата Невяста. Святият Дух е наш най-добър Приятел. Бог ни обича с безкрайна любов и копнее да познаем Неговата любов и да бъдем изпълнени с Неговата пълнота. Бог иска да се грижи за нас, да ни изцелява, освобождава и благославя. Той иска да снабдява нашите нужди и да ни радва с благата Си. Той иска да изгради близост с нас и да ни разкрива Своите тайни – някои са само за нас, други можем да споделим с другите.

Този вид молитва има една-единствена цел – изграждане на близост с Божията Личност. Но поради факта, че Бог е източникът на всяко благо, ние не може да бъдем в това взаимоотношение, без да бъдем блажени и благословени във всяка сфера на живота ни.

 

Молитва-служение

Този вид молитва е нашата „работа за Бог“. Ние сме Божии свещеници и като такива действаме като посредници между Бог и земята. Забележете, ние не сме посредници между Бог и човека – само Исус Христос е Посредник между Бог и човечеството. Но ние, Църквата, като хора, сме тези, които казват „да“ на Божиите намерения за земята. Така ние сме инструментът, чрез който Бог извършва Своето дело тук. Свещениците в Стария Завет са имали отговорността да кадят на Бог. Ние като новозаветни свещеници сме отговорни да „кадим“ с принасяне на молитви към Трона.

 

Господната молитва

Когато учениците молят Исус да ги научи да се молят, те не питат как да изградят молитва-взаимоотношение. Човекът е създаден, за да общува с Бог, и няма нужда да бъде учен на този вид молитва. Учениците молят Исус да ги научи на молитва-служение и Той ги учи да се молят така:

Отче наш, Който си на небесата,
да се свети Твоето име!
Да дойде Твоето царство,
да бъде Твоята воля,
както на небето, така и на земята!
Дай ни днес насъщния хляб
и прости ни дълговете,
както и ние простихме на нашите длъжници,
и не ни въвеждай в изкушение,
но избави ни от лукавия,
защото е Твое царството
и силата, и славата до вековете.
Амин!
(Матей 6:9-13)

Отговорът на Исус разкрива, че има правилен начин да се молим – не правилна мантра, нито правилен словоред, a правилен метод.

Врагът не иска да се извършва Божията воля на земята, затова се е потрудил да разпространи своите заблуди сред светиите. Ето някои от неговите лъжи, които той изпраща към Църквата:

„Молитвата е само разговор с Бог.“ Ако беше така, защо Исус не просветли учениците Си и не им каза: „Как да ви науча? Просто говорете с Бог!“

„Бог е всемогъщ и Той ще извърши волята Си на земята и без нас.“ Ако беше така, защо Исус ни казва да казваме: „ДА ДОЙДЕ Твоето царство, ДА БЪДЕ Твоята воля“?

„Божието царство е вече тук.“ Да, царството е тук, В НАС, вярващите (доколкото сме позволили на Бог да се възцари в живота ни, както е възцарен в духа ни) но не е установено на земята!

Отговорът на Исус показва не само, че има правилен метод на молитва-служение, но също така, че молитвата-служение има 7 конкретни цели:

 1. Свързване с Небесния Баща.
 2. Издигане на Божието име.
 3. Извикване на Божието царство и воля.
 4. Искане Бог да снабди нуждите ни.
 5. Искане и даване на прошка за грехове.
 6. Молитва за закрила от врага.
 7. Издигане на Божието царство, сила и слава.

Когато се молим по този начин, ние изпълняваме заръката на Исус.

Служители като Пол Йонги Чо и д-р Лари Лий, основатели на многохилядни църкви, където чудесата и знаменията са ежедневие, споделят, че служението им към Бог е преживяло главоломен растеж в сила и ефективност, след като са се предали на призива за молитва според структурата на молитвата „Отче Наш“.

 

Молитва на непознат език

Въпреки че днес повече християни, отколкото когато и да било на планетата Земя, имат способността да се молят на непознат език, все още малцина разбират важността на постоянството в молитвата на непознат език. Някак си сме свикнали да казваме една-две думи на непознат език, преди да започнем да се молим на български, и не виждаме, че молитвата на непознат език е много повече от „увод“ към молитвата на разбираем език. Молитвата на непознат език не е само нашата „антена“, която ни включва на правилната честота, тя е мощно оръжие срещу царството на тъмнината и инструмент, чрез който съвършено да изпълняваме нашата функция като свещеници. Защо „съвършено“? Защото Библията казва, че молитвата на непознат език е според съвършената Божия воля (Римляни 8:27).

Ето 5 начина, по които молитвата на езици действа в живота ни:

 

I. Молитвата на непознат език ни дава свръхестествено разбиране на Божиите тайни

„Защото който говори на непознат език, той не говори на човеци, а на Бога, защото никой не го разбира, понеже с духа си говори тайни.“

(1 Коринтяни 14:2)

Святият Дух знае всички тайни на небето и Той иска да ни ги разкрие. Когато се молим на непознат език, ние говорим езика на Святия Дух, а Той „издирва всичко, даже и Божиите дълбочини” (1 Коринтяни 2:10). Когато се молим на непознат език, започваме на разбираме неща, които преди са били неясни за нас, и непознатото става все по-ясно за нас.

 

II. Молитвата на непознат език ни дава достъп до други дарби на откровение на Святия Дух

„Защото на един се дава чрез Духа да говори с мъдрост, а на друг – да говори със знание чрез същия Дух… на друг – да върши велики дела, а на друг – да пророкува; на друг – да разпознава духовете; на друг – да говори разни езици; а пък на друг – да тълкува езици.“
(1 Коринтяни 12:8,10)

Опитът показва, че молитвата на езици отключва другите дарби на откровение на Святия Дух – слово на мъдрост, слово на знание, пророчество, разпознаване на духовете. Ние не се молим в естественото измерение, а в духовното, затова често по време на молитва на непознат език към нас идва свръхестествено разбиране за неща, което ни води да се молим за конкретни хора и ситуации.

 

III. Молитвата на непознат език отключва Библията по нов, жив начин

„А когато дойде Онзи, Духът на истината, ще ви упътва към всяка истина; защото няма да говори от Себе Си, но каквото чуе, това ще говори и ще ви извести за идващите неща.“
(Йоан 16:13)

Същият Свят Дух, Който вдъхнови Писанията, живее в нас. Той иска да ни води през Библията, да прави стихове да оживяват за нас, да ни дава разбиране, да ни дава сила да прилагаме Божието Слово в живота ни, да участваме в пророческите обещания от Словото и да ни помогне да открием своята роля в Божието дело на земята. Когато се молим на непознат език, ние изграждаме по-близко взаимоотношение със Святия Дух, Който от Своя страна ни разкрива Писанията.

 

IV. Когато се молим на непознат език, говорим директно на Бог

„Защото който говори на непознат език, той не говори на човеци, а на Бога…“
(1 Коринтяни 14:2)

Молитвата на непознат език е нашата директна връзка с Бог. Врагът може да успее да ни разсее по време на молитва на български, но когато се молим на непознат език, умът ни не е ангажиран и молитвата ни винаги е ефикасна. Мнозина четат Библията по време на продължителна молитва на непознат език и, разбира се, нямат никакъв проблем с разбирането на текста.

V. Молитвата на непознат език ни дава способност да воюваме във всички обстоятелства

В контекста на духовното воюване апостол Павел ни насърчава да се молим „в Духа по всяко време с всякаква молитва и прошение“ (Ефесяни 6:18).

В момент на духовна атака срещу нас лесно можем да се обезсърчим и да започнем да се молим на български с молитви, изпълнени със страх и неверие, които издигат проблема, а не неговото решение. Молитвата на непознат език ни овластява да се съгласим с Божия победоносен план за битка за нашия живот и за конкретните обстоятелства. Това не е отричане на реалността, а съгласие с по-висша истина от Писанието – че победата е вече извоювана и е наша чрез Исус Христос.

 

Качество или количество

При молитвата е важно и качеството, и количеството. Относно качеството трябва да знаем, че ефективната молитва е умение. Кенет Хегин казва:

„Зная, че Бог ни е помагал на по-ниско ниво, когато не сме знаели много, но ние трябва да растем в молитва. Библията ни учи, че съществува прилика между физическия и духовния растеж. Никой не се е родил зрял човек. Раждаме се бебета и после растем. Трябва да можем да израстваме в молитва, както подобряваме физическата си сръчност и умение.“
(„Тайни за молитвата“)

Както всяко друго умение, ние ставаме по-ефективни в молитва, като често я практикуваме. Апостол Павел ни насърчава да бодърстваме в молитва с неуморно постоянство (Ефесяни 6:18). Затова можем да кажем, че количеството помага на качеството.

Същото важи и за молитвата на непознат език. Мнозина свидетелстват, че когато за първи път са проговорили на непознат език, той е звучал като един език – приличащ на арабски, италиански или друг непознат за тях. След като постоянствали в молитва на непознат език, този език се превърнал в „езици“ – звучащи различно, обогатяващи се непрестанно.

 

Някои практически насоки

Кога да се молим

Псалмите говорят за молитвата сутрин (Псалми 5:3; 57:8; 63:1; 90:14). Новият Завет казва, че Исус се е молил рано сутрин (Марк 1:35). Това не е случайно. Молитвата сутрин е като даването на десятък – не даваш просто част от деня си на Бог, а даваш първата част. Както даването на десятък благославя останалите 90% от финансите ни, така даването на първия плод от деня благославя целия ни ден.

Словото също така говори за непрестанната молитва (1 Солунци 5:17). Смит Уигълзуърт – благовестител, който е ходил в невероятна сила, веднъж казал, че никога не се моли повече от 20 минути, но никога не минават повече от 20 минути, без да се моли.

Накратко, да започваме деня си с молитва и да бъдем в отношение на молитва през целия ден!

Къде да се молим

Ако искаме да отделим конкретно време за молитва, е добре да бъдем на място, където можем да се фокусираме върху Бог. Някои хора споделят, че имат ефикасни молитви сред природата. Исус често се е качвал на планината за молитва. Други споделят, че ако не са в стаята си, лесно губят концентрация. Важното е ти самият да откриеш най-доброто място за теб.

Предупреди семейството си, че ще прекараш време в молитва, и ги помоли да не те прекъсват. Ако беше на среща с Президента, никой не би помислил да я прекъсне. Е, сега ще си на среща с Владетеля на цялата вселена! Изключи телефона си, защото врагът знае кога заставаш на молитва. Защо мислиш, че леля ти, която никога не ти звъни по това време, винаги се сеща да ти се обади точно когато се молиш?

Покани Святия Дух да дойде, да ти даде сили да се молиш и да те води в молитвата. Отдай се на най-висшата форма на служене на Бога – молитвата, и само гледай какви чудеса Бог ще започне да извършва във и чрез живота ти!


Автор: Лина Хотнишка

За повече насоки за молитвата препоръчваме да прочетете книгите за молитвата, които публикуваме в раздел Книги.