Христовият дух

Христовият дух
от

Бях в автобуса на път за работа. Бог ми говори да чета от Евангелията и аз започнах да чета от Евангелието от Лука 3-та и 4-та глава. Четейки, започнах да се питам как така Исус се изпълни със Святия Дух, а бе изпитан в пустинята, докато ние искаме само Божията сила и говорим само за нашите права и благословен живот?

Лука 3: 21-22 – И когато се кръсти целият народ, и когато и Исус се кръсти и се молеше, небето се отвори и Святият Дух слезе върху Него в телесен образ като гълъб, и един глас дойде от небето, който казваше: Ти си Моят възлюбен Син; в Теб благоволих.

Лука 4:1 – А Исус, пълен със Святия Дух, след като се върна от Йордан, беше воден от Духа из пустинята в продължение на четиридесет дни.

Тук пак се замислих. Ние искаме сила, благословение, изцеление и всичко, което ни принадлежи, а Исус беше воден в пустинята. Вместо благословение прие лишение, вместо храна – глад, вместо сила – немощ (в плътта).

Лука 4:3 – И дяволът Му каза: Ако си Божият Син, заповядай на този камък да стане хляб.

Тук виждаме как Исус беше изкушен да вземе Своето Си.

След това дяволът продължи да Го изкушава с благословенията и властта, които бяха обещани на Месия:

Лука 4:5-7 – Тогава дяволът Го изведе на една висока планина и като Му показа всичките царства на света в един миг време, Му каза: На Тебе ще дам цялата власт и слава на тези царства, защото тя е предадена на мене и аз я давам на когото си искам. И така, ако ми се поклониш, всичко ще бъде Твое.

Накрая дяволът, използвайки Божиите обещания, Го изкуши с Божията протекция и спасение:

Лука 4:9-11 – Тогава Го заведе в Ерусалим, постави Го на крилото на храма и Му каза: Ако си Божият Син, хвърли се оттук долу, защото е писано: „Ще заповяда на ангелите Си за Тебе да Те пазят; и на ръце ще Те носят, да не би да удариш в камък крака Си.“

Бог започна да ми говори:

Изпълването с Духа не е изпълване със сила, а изпълване с личност – с характера, мислите, волята и плода на Духа. Изпълването с Духа ни помага да победим дявола чрез упование в Бога чрез Словото Му. Духът взема словото, което е в нас, и с Него побеждава дявола чрез смирение и кротост!

Важно е да разберем, че дяволът изкушаваше Исус с обещания от Божието слово! Начинът да победим изкушението е, като стоим изпълнени не само със Словото, но и с Божия, Христовия Дух, който е Дух на кротост, смирение и Божията любов.

Исус отхвърли изкушенията не защото обещанията бяха лъжа, а защото не бяха в Христовия Дух, т.е. Сатана беше извадил обещанието от целия контекст на Словото и Духа на Писанията!

Духът на антихрист, който не е Божият Дух, изкарва словото и обещанията от контекста на Писанията и от Духа на Писанията! Ако Божият Дух ни държи в кротост, смирение и зависимост от Бога, то духът на антихрист е дух на арогантност, гордост и независимост, който приема с голяма радост божиите обещания, но не и Божиите заповеди и съд.

Светии, изпитайте себе си! Ако днес бъдете изкушени, изпълнени ли сте с Божието слово, знаете ли какво говори Духът на вас и на църквата днес чрез пророчески слова и пророците, които Бог е издигнал?

Светии, изпитайте себе си! Ако днес бъдете изкушени, изпълнени ли сте с Христовия Дух на кротост, смирение и зависимост от Бога?

Светии, изпитайте себе си! На кого и на какво се покланя сърцето ви днес – какво обичате и на какво уповавате?

Светии, изпитайте себе си! Ако днес бъдете изкушени, ще приемете ли Божиите обещания, пренебрегвайки Христовите заповеди и изпитвайки Бога?

Лука 4:4 – Но Исус му отговори: Писано е: „Не само с хляб ще живее човек, но с всяко Божие слово.“

Лука 4:8 – А Исус в отговор му каза: Писано е: „На Господа, твоя Бог, да се покланяш и само на Него да служиш.“

Лука 4:12 – А Исус в отговор му рече: Казано е: „Да не изпитваш Господа, своя Бог.“

Сподели в