Какво би проповядвал Исус?

Какво би проповядвал Исус?

Както може би някои от вас си спомнят, преди години гривните с абревиатурата  „WWJD?” (от английски „What Would Jesus Do?” – „Какво би направил Исус?”) бързо добиха голяма популярност. Предназначението им беше да напомнят на носещите ги, че Исус би проявил любов и разбиране във всяка ситуация.

В тази статия искам да открием от живота и служението на Исус Христос на земята какво би проповядвал Той днес? Живеейки в ерата на изкуствените подсладители, ние често сме изкушавани да мислим, че Неговото послание би резонирало с хипарските призиви за любов и мир. Много проповедници се поддават на изкушението и започват да те убеждават каква красива душа си (сякаш ти не знаеш!), че Бог те приема такъв, какъвто си, че ти не може да разочароваш Бог и други подобни мотиви, способни да вдъхновят и най-летаргичния музикант от 60-те години на миналия век.

Но какво би проповядвал Исус? Той би проповядвал същото, което проповядваше по време на земното Си служение.

Библията е много специфична относно това послание. То беше толкова експлозивно, че винаги произвеждаше чудеса за тези, които го приемеха с вяра (Лука 5:15). Думите на Исус бяха толкова мощни, че религиозните и светски управници на деня бяха ужасени от Неговото влияние. Посланието на Назарянина разпалваше отново надеждата в сърцата на отхвърлените от обществото и издигаше провалилите се до позиция на шампиони. Какво беше в ядрото на това послание? Каква беше тази експлозивна сила, която правеше слепите да виждат, глухите да чуват и сакатите да ходят?

Преди да отговорим на този въпрос, нека хвърлим бърз поглед към едно друго послание, това на Йоан Кръстител, който беше изпратен да приготви пътя пред Исус. Основателно може да предположим, че посланието на последния старозаветен пророк ще отразява поне донякъде това на Първия Плод на Новия Завет. Това, което се случваше, беше преминаване от ерата на Моисеевия Закон към ерата на Благодатта и Истината (Йоан 1:16), но ние ще открием, че в ядрото си тези послания бяха идентични.

Какво проповядваше Йоан Кръстител? Библията е много специфична относно това:

„В онези дни дойде Йоан Кръстител и проповядваше в Юдейската пустиня, като казваше: Покайте се, понеже наближи небесното царство.” (Матей 3:1-2)

Очевидно е, че Исус пое щафетата от Йоан Кръстител. Матей е записал идентичното послание, което Исус започна да проповядва:

„Оттогава Исус започна да проповядва, като казваше: Покайте се, защото наближи небесното царство.” (Матей 4:17)

Един бърз поглед през четирите евангелия би ни открил, че основната тема на Исусовите проповеди и поучения беше БОЖИЕТО ЦАРСТВО. Възстановяването на Царството и осигуряването на падналото човечество с достъп до него беше главната амбиция на Човешкия Син. Земята беше част от това Царство преди първия Адам да предаде господството върху нея на Сатана. Сега последният Адам се яви на сцената, за да вземе обратно владението, да обяви амнистия за каещите се бунтовници и да установи още веднъж Небесната власт върху тази планета. Мисията на Исус беше държавническа, а не религиозна! Той не създаде религия, а представи отново Небесното Царство.

Местата в Писанието, отнасящи се до установяването на Царството, са прекалено много, за да бъдат цитирани в тази статия. С цел изграждането на една добра основа за последващо по-подробно изучаване, ще насоча вниманието на читателя само към няколко пасажа, предимно от Евангелието от Матей.

1. В естествения свят Исус беше от царско потекло

„Родословието на Исус Христос, син на Давид, син на Авраам. От Авраам се роди Исаак; от Исаак се роди Яков; от Яков се родиха Юда и братята му; от Юда се родиха Фарес и Зара от Тамар; от Фарес се роди Есрон; от Есрон се роди Арам; от Арам се роди Аминадав; от Аминадав се роди Наасон; от Наасон се роди Салмон; от Салмон се роди Вооз от Рахав; от Вооз се роди Овид от Рут; от Овид се роди Есей; а от Есей се роди цар Давид. На Давид се роди Соломон от Уриевата жена; от Соломон се роди Ровоам; от Ровоам се роди Авия; от Авия се роди Аса; от Аса се роди Йосафат; от Йосафат се роди Йорам; от Йорам се роди Озия; от Озия се роди Йотам; от Йотам се роди Ахаз; от Ахаз се роди Езекия; от Езекия се роди Манасия; от Манасия се роди Амон; от Амон се роди Йосия; а от Йосия се родиха Йехония и братята му по времето на преселението във Вавилон. А след преселението във Вавилон: от Йехония се роди Салатиил; от Салатиил се роди Зоровавел; от Зоровавел се роди Авиуд; от Авиуд се роди Елиаким; от Елиаким се роди Азор; от Азор се роди Садок; от Садок се роди Ахим; от Ахим се роди Елиуд; от Елиуд се роди Елеазар; от Елеазар се роди Матан; от Матан се роди Яков; а от Яков се роди Йосиф, мъжът на Мария, от която се роди Исус, Който се нарича Христос.” (Матей 1:1-16)

2. Раждането на Исус беше обявено и почетено като раждане на Цар

„А ти, Витлеем Ефратов, макар и да си малък, за да бъдеш между Юдовите родове, от тебе ще излезе за Мен Един, Който ще бъде владетел в Израил, Чийто произход е от начало, от вечността”. (Михей 5:2)

„А когато се роди Исус във Витлеем Юдейски в дните на цар Ирод, ето, мъдреци от изток пристигнаха в Йерусалим. И казаха: Къде е родилият се Юдейски Цар, защото видяхме звездата Му на изток и дойдохме да Му се поклоним.” (Матей 2:1-2)

„И като влязоха в къщата, видяха Детето с майка Му Мария, паднаха и Му се поклониха; и като отвориха съкровищата си, принесоха Му дарове – злато, ливан и смирна.“ (Матей 2:11)

3. Посланието на Исус беше за Небесното Царство

„Оттогава Исус започна да проповядва, като казваше: Покайте се, защото наближи небесното царство.“ (Матей 4:17)

„Тогава Исус ходеше по цяла Галилея и поучаваше в синагогите им, и проповядваше благовестието на царството, като изцеляваше всякаква болест и всякаква немощ сред народа.“ (Матей 4:23)

4. Блаженствата, които Исус прокламира, бяха всъщност правилата на Царството

„Блажени бедните по дух, защото е тяхно небесното царство. Блажени скърбящите, защото те ще се утешат. Блажени кротките, защото те ще наследят земята. Блажени, които гладуват и жадуват за правдата, защото те ще се наситят. Блажени милостивите, защото на тях ще се показва милост. Блажени чистите по сърце, защото те ще видят Бога. Блажени миротворците, защото те ще се нарекат Божии синове. Блажени гонените заради правдата, защото е тяхно небесното царство.” (Матей 5:3-10)

5. Начинът, по който Исус инструктира учениците да се молят, включваше отдаване на царска почит на Отец и молба за намеса на Царството Му в земните дела

„А вие се молете така: Отче наш, Който си на небесата, да се свети Твоето име! Да дойде Твоето царство; да бъде Твоята воля както на небето, така и на земята! Дай ни днес насъщния хляб; и прости ни дълговете, както и ние простихме на нашите лъжници. И не ни въвеждай в изкушение, но избави ни от лукавия. Защото е Твое царството и силата, и славата, до вековете. Амин!” (Матей 6:9-13)

6. Синът на Бог обеща, че ако ние направим Царството наш главен приоритет, ще се наслаждаваме на неограничено снабдяване

„И така, не се безпокойте и не казвайте: Какво ще ядем?, или: Какво ще пием?, или: Какво ще облечем? (защото всичко това търсят езичниците), понеже небесният ви Отец знае, че се нуждаете от всичко това. Но първо търсете Неговото царство и Неговата правда; и всичко това ще ви се прибави.” (Матей 6:31-33)

7. Тези, които не принадлежаха към Израел, също трябваше да разпознаят и приемат Исус като Цар, за да участват в даровете и привилегиите на Царството.

А когато влезе в Капернаум, един стотник дойде при Него и Му се молеше: Господи, слугата ми лежи у дома парализиран и много се мъчи. Той му каза: Ще дойда и ще го изцеля. Стотникът Му отговори: Господи, не съм достоен да влезеш под покрива ми; но кажи само една дума и слугата ми ще оздравее. (Матей 8:5-8)

8. Притчите, които Исус използваше при поученията Си, отразяваха реалностите на Царството

Тринадесетата глава на Евангелието от Матей съдържа седем такива чудесни притчи.

9. Исус позволи на част от Своите ученици да надникнат в реалността на Царството

„Истина ви казвам: Има някои от стоящите тук, които никак няма да вкусят смърт, докато не видят Човешкия Син, идващ в царството Си.“ (Матей 16:28)

„След шест дни Исус взе Петър, Яков и брат му Йоан и заведе само тях на една висока планина. И се преобрази пред тях; лицето Му светна като слънцето, а дрехите Му станаха бели като светлината. И, ето, явиха им се Моисей и Илия, които разговаряха с Него.” (Матей 17:1-3)

10. Няколко дни преди разпъването Си Исус влезе в Ерусалим с царски почести

„А това стана, за да се сбъдне изреченото от пророка, който казва:„Кажете на Сионовата дъщеря: Ето, твоят Цар иде при тебе, кротък и възседнал на осел и на осле, рожба на ослица.“ (Матей 21:4-5)

11. Смъртта Му на кръста беше отбелязана като смърт на Цар

„А над Него имаше и надпис: Този е Юдейският Цар.“(Лука 23:38)

12. След Възкресението Си Исус получи цялата власт на Небето и на земята

„Тогава Исус се приближи към тях и заговори: Даде Ми се всяка власт на небето и на земята.“ (Матей 28:18)

Вярвам, че базирано на авторитета на Божието Слово, успяхме да установим, че Исус не дойде на земята да основе нова религия, а да представи Небесното Царството на бунтовното човечеството и да го прикани към покаяние. И ако това беше Неговата цел, ние трябва да приравним посланието си с Неговото, а именно ПОКАЙТЕ СЕ, ЗАЩОТО НЕБЕСНОТО ЦАРСТВО ПРИБЛИЖИ!

Сподели в