Липса на баланс

Липса на баланс

„Неточни везни са мерзост пред Господа; а точни грамове са угодни на Него.“ (Притчи 11:1)

Доктриналният баланс е едно от местата, където Църквата е „изгубила баланс“. И докато главното приложение на горецитирания стих определено е в контекста на почтените търговски практики, аз вярвам, че в него също така може да открием и духовен принцип, засягащ и други сфери (за целта на настоящата статия ще се фокусирам конкретно на сферата на християнската доктрина).

Приложен в тази област, принципът би звучал така: „Неправилният доктринален баланс е мерзост в очите на Господ“.

Искам да подчертая, че става въпрос не за баланс между вяра и неверие, а за такъв между две или повече истини от Божието Слово.

Следните примери визират само част от областите, в които сме изгубили доктринален баланс:

  1. Изцеление и здраве: от едната страна на везните са тези, които казват, че Бог не изцелява днес; от другата са тези, които ще те обвинят в неверие, ако не уповаваш единствено в молитва, а отидеш на лекар.
  2. Финансов просперитет: някои поучават, че бедността е добродетел; други твърдят, че изобилието на материалните притежания е знак на духовност.
  3. Дългоденствие: има проповедници, които казват, че то не е обещано на никого; твърденията от другия полюс са, че ако не си го достигал, ти си провалил в живота (ако последното е вярно, то единадесет от Апостолите на Агнето са „провали“).
  4. Подчинение към властите: има християни, готови да приемат всичко, което правителството „стовари“ върху тях; други предпочитат да живеят в анархия.
  5. Съд: някои казват, че „в диспенсацията на благодатта Бог не съди повече нито индивиди, нито нации“; други са на мнение, че повечето от природните бедствия са „съдба от Него“.

Това са само някои от областите, в които сме се отклонили и сме попаднали в канавките от двете страни на шосето. Молитвата ми е да направим необходимите корекции и максимално бързо да се върнем в средата на пътя.

Само там ще намерим безопасност!

Сподели в