Що е претеризъм и има ли той почва у нас?

Що е претеризъм и има ли той почва у нас?

Най-общо претеризмът може да бъде дефиниран като есхатологическо учение, което твърди, че всички или поне по-голямата част от библейските пророчества (по-специално тези, свързани с второто идване на Христос) са вече изпълнени. Въпреки че идва в множество вариации, претеризмът основно може да се раздели на пълен и частичен. Форматът на тази статия не ми позволява да адресирам множеството грешки и несъответствия, които съм срещнал, изследвайки тази доктрина, а и не мисля, че е нужно. Моята цел по-скоро е да предоставя на читателя набор от принципи, които да го мотивират да направи по-дълбоко самостоятелно изследване, да му позволи да анализира  това учение и да се убеди в неговата несъстоятелност. Искам да подчертая, че въпреки категоричното ми несъгласие с тази доктрина, не я считам за определящ тест за това дали някой е спасен, или не. Познавам солидни вярващи, които се придържат към нея. От друга страна, не мога да си затворя очите пред опасността дори частичният претеризъм да доведе до пълна ерес!

Кои са някои от гореспоменатите принципи или групи от принципи, които претеризмът нарушава?

Първо, ще си позволя да направя някои аналогии с правото и ще кажа, че първият такъв принцип е ПРЕЗУМПЦИЯТА ЗА НЕВИНОВНОСТ (ПН е правна фигура, основаваща се на предположението, че всеки е невинен до доказване на противното). Какво имам предвид? Цялото скеле на претеризма е основано на идеята, че исторически приетата датировка на книгата Откровение „може и да не е точна“.

Поддържниците на тази теория изразяват безпочвеното мнение, че „Ириней, ученикът на Поликарп, ученикът на Йоан, може да се е объркал“ в твърдението си, че книгата е написана след 70-та година. Защото, ако не се е объркал (КОЕТО Е НОРМАЛНАТА ПРЕЗУМПЦИЯ!) и книгата е написана след разрушаването на храма в Ерусалим през 70-та година, това означава, че ПРОРОЧЕСТВАТА В НЕЯ СЕ ОТНАСЯТ ЗА БЪЩЕТО, което от своя страна пък означава, че водещата претеристична теза (твърдението, че пророчествата в книгата са изпълнени с разрушаването на храма) е ФАЛШИВА! Този възглед е нокаутиран преди да е излязъл на ринга, още в съблекалните!

Не знам дали осъзнавате абсурда на претеристичния подход в тази ситуация, затова ще си позволя следното сравнение: Това е все едно да твърдиш, че книгата „Война и Мир“ е написана след Октомврийската революция, защото някой руски мужик, превърнал се в политкомисар, е намерил това за удобно! Истината е, че цялото здание на претеризма почива на МНОГО, МНОГО, МНОГО крехка основа!

Втората група от принципи, които претеризмът рутинно нарушава, са някои базисни принципи на библейско тълкуване. Повечето теолози прилагат следната установена методика при разглеждането на даден библейски текст:

1. Буквален прочит и приемане, ако са възможни
2. Контекстуално тълкуване
3. Евентуално метафорично значение
4. Евентуално алегорично значение

Това, което съм забелязал при претеристите, е тенденцията без нужда да се прескачат първите две задължителни стъпки и да се търсят метафорични и алегорични значения. Примерите са безбройни, но накратко ще се спра на два.

Част от претеристите твърдят, че второто идване на Исус вече се е случило през 70-та година с разрушаването на храма в Ерусалим. Подобно твърдение е абсурдно на много нива, но искам да видим  как това нарушава в частност принципа на буквалното тълкуване. Нека погледнем само малка част от библейските текстове, описващи второто Му идване:

И като изрече това и те Го гледаха, Той се възнесе, и облак Го прие от погледа им. И като се взираха към небето, когато възлизаше, ето, двама човека в бели дрехи застанаха при тях, които и рекоха: Галилеяни, защо стоите та гледате към небето? Тоя Исус, Който се възнесе от вас на небето, така ще дойде както Го видяхте да отива на небето.“ (Деяния 1:9-11)

Ето, иде с облаците; и ще Го види всяко око, и ония, които го прободоха; и всички земни племена ще възридаят за Него. Така е. Амин.“ (Откровение 1:7)

„И ще побегнете през тоя дол на Моите хълмове, защото долът на хълмовете ще стига до Асал. Да! Ще побегнете както побягнахте от земетръса в дните на Юдовия цар Озия. И Господ, моят Бог, ще дойде и всичките свети ангели с Него.“ (Захарий 14:5)

Ако комбинираме фактите от тези текстове, ще стигнем до заключението, че Исус ще се върне с/на облаците обратно на Елеонския хълм, откъдето и се възнесе, и всяко око ще Го види! Лансираното от претеристите метафорично и метафизично пришествие на Христос през 70-та година не може да устои на най-базисните принципи на библейския прочит!

Христос не е единственият образ, който „страда“ в ръцете на претеристите. Неговият антагонист – Антихрист, е сполетян от същата съдба. Някои от претеристите считат, че Антихрист вече е дошъл и си е отишъл (загинал), но аз искам да погледнем твърденията на тези, които казват, че Той не е човек, а система или дори само метафора! Нека видим два текста, чиито буквален прочит опровергава подобна теза.

Никой да не ви измами по никой начин; защото това няма да бъде, докато първо не дойде отстъплението и не се яви човекът на греха, синът на погибелта“ (2 Солунци 2:3)  

„И звярът биде уловен, и с него лъжепророкът, който бе извършил пред него знаменията, с които измами ония, които бяха приели белега на звяра и които се покланяха на неговия образ; те двамата бяха хвърлени живи в огненото езеро, което гори със сяра.“  (Откровение 19:20)

В текста от 2 Солунци Антихрист е наречен „ЧОВЕКЪТ на греха“. Абсурдно е да се твърди, че това е система или метафора. Още по-голям абсурд е да се приеме, че система или метафора могат да бъдат хвърлени в огненото езеро (Откровение 19:20)!

Третата група от принципи, които претеризмът погазва, са тези на историческата обективност. На различни места Библията ни казва, че когато Христос се върне втори път, ние ще бъдем утешени с вечна утеха и всяко страдание ще изчезне.

Той ще обърше всяка сълза от очите им и смърт не ще има вече; нито ще има вече жалеене, ни плач, ни болка; първото премина. (Откровение 21:4)  

„Понеже е справедливо пред Бога да въздаде скръб на ония, които ви оскърбяват,  а на вас, оскърбените, да даде утеха (както и на нас), когато се яви Господ Исус от небето със Своите силни ангели,  в пламенен огън да даде възмездие на ония, които не познават Бога, и на ония, които не се покоряват на благовестието на нашия Господ Исус. Такива ще приемат за наказание вечна погибел от присъствието на Господа и от славното явление на Неговата сила, когато дойде в оня ден да се прослави в Своите светии и да се покаже чуден между всичките повярвали, (следователно и между вас, защото вие повярвахте нашето свидетелство).“  (2 Солунци 1:6-10)  

Ако Христос се е върнал през 70-та година, както много претеристи твърдят, защо е още цялото това страдание? Защо всяка година повече от 90 000 християни биват избивани заради вярата си? Претеризмът има своите малки клишета и за това, но в току-що споменатите стихове те граничат с цинизъм!

Четвъртата група от принципи, които претеризмът нарушава, са тези на интелектуалната честност. Когато играех шах като дете, особено се наслаждавах на края на партията, на т.нар. ендшпил (разбира се, когато печелех!). Беше вълнуващо да притиснеш опонента си в някой ъгъл и методично, ход след ход, да го утесняваш, докато няма вече накъде да бяга!

Аз се стремя да не влизам в дебати с претеристи (както и с други братя и сестри), но когато ми се наложи, обикновено отивам в Захария 14-та глава (глава, за която те смятат, че е изпълнена през 70-та година) и стъпка по стъпка се опитвам да оборя съпротивата им.

Обикновено те нямат друг избор (не поради моята интелигентност, но поради безпочвеността на тяхната позиция) освен да извършат АКТ НА ИНТЕЛЕКТУАЛНО ХУЛИГАНСТВО!

Няма да забравя реакцията на един високообразован брат, когато му казах, че армията, която атакува Ерусалим в тази глава е описана като МНОГОНАЦИОНАЛНА КОАЛИЦИЯ и затова не може да бъде РИМСКАТА АРМИЯ, разрушила града през I век. Отговорът му беше, че в римската армия е имало войници от различни националности! Това ми напомни за една партия шах преди много години, когато матираният от мен опонент се ядоса толкова много, че се опита да ме ритне под масата, но вместо мен изрита един от краката й!

Примерите за несъстоятелността на претеризма са безбройни. Затова вместо да дам техен изчерпателен лист, се опитах да ви насоча към четири категории от принципи (ПРАВНИ, ТЕОЛОГИЧЕСКИ, ИСТОРИЧЕСКИ, ЕТИЧЕСКИ), към които,  ако се придържате (не само при разглеждането на тази доктрина, но и на всяка друга), няма да паднете, но ще стоите!

 

Сподели в