Застъпници в пролома (1) – Исус Христос – център в живота ни

Застъпници в пролома (1) - Исус Христос – център в живота ни

Ако сме направили Христос център в живота си, в нас ще започне да струи нова светлина, чрез която ще раз­бираме същността на нещата. Светлината на открове­нието, което просветлява пътя ни, за да вървим в стъп­ките на нашия Господ. Ще започнем да чуваме от Бога онова, което не сме чували досега и ще започнем да виждаме онова, което не сме виждали. Христос трябва да бъде център на всеки един от нас, за да достигнем стандартите на словото Му! Не нашите деца и внуци, домовете и работата ни, образованието, дори здравето ни. Нищо не заслужава да обхване цялото ни внимание, заслужава го само Исус Христос, Богът на спасението и Източникът на живота ни!

Исус Христос трябва да бъде център на живота ни. Ако не е така, ние, християните, ще имаме стихийни проблеми.

Не мамете себе си! Не е правилно да твърдите, че Той е вашият център, ако все още не е така. Кажете ясно и смирено: „Да, Господи, Ти все още не си център на жи­вота ми, интересът ми е в други неща. Все още азът мие център в живота ми и Ти не управляваш живота Ми, но сега желая нещата да се променят и Ти да станеш моят център и ясна цел. Аз желая, копнея и решавам оттук нататък Ти да бъдеш моят център и всеки миг от живота ми да бъде основан върху Твоето Слово!

Бог трябва да бъде център в живота ни! Ако не е така, нашият път е суетен. Помнете, че Христос е центърът на Вселената! Само Христос може да удо­волетвори сърцето на Отец! Ние трябва да изявяваме Христовия живот. Него, Сина Си, Отец постави като Глава на цялото творение! (Ефес. 1:22) Божият Син е центърът на Вселената! Колко повече Божият Син, Исус Христос, трябва да бъде център в живота ни, в мислите ни, в цялото ни същество! Това е богатството на слава­та!

Много християни вярват в Бога от дълго време и Го на­зовават „свой Господ”, но в действителност Той все още не е станал техен център. Ето защо имат много пробле­ми в семействата си, с децата си, и не разбират корена на проблемите си. Мислят, че Христос е техен център, а всъщност „азът” им е в центъра на ръководната дей­ност, мисловният им процес е под обсега му и в повече­то случаи се ръководят от чувствата и емоциите си.

За да се обучаваме да издигаме Божиите думи, Божи­ите истини в живота си, са ни необходими много и раз­лични ситуации и обстоятелства, които трябва да овла­дяваме чрез вяра в онова, което казва Бог. Бог знае как да се оправя с всеки един от нас, за да ни научи да при­емем Исус Христос като център в живота си. Ние имаме нужда от Божието откровение, за да разберем къде и как стоим пред Бога и какво е в действителност мястото Му в живота ни. Никой не може да вижда ясно за себе си, освен ако Бог не му открие. В себепреценката има подвеждащи фактори.

Какво означава Христос да бъде нашият център? Оз­начава Той да ръководи, да управлява, да поеме ръко­водството и господството във всяка сфера на живота ни. Да покорим нашата воля единствено на Него, така както Той е покорявал Своята воля единствено на Своя Небесен баща! Неговият център е „волята на Отца ми”. И нашият взор да бъде насочен единствено и само към Него. Тогава ще бъдем изобилно благословени и про­дуктивни.

Вие знаете ли, че най-благословените хора са тези, които правят Исус Христос свой център? Това е бла­годат и живот! Оттам започва истинското християнство и ходене с Бога!

Откъс от Книгата на Жана Георгиева – Гарден „Застъпници в пролома”. Пророчески глас горещо препоръчва тази книга както на хора, които искат да бъдат съдове за почетна употреба в ходатайското служение, така и на онези, които искат да напреднат в жизненоважния процес за всеки един християнин – освещението.


Екипът на Пророчески Глас иска да ви напомни думите на апостол Яков: „Бъдете и изпълнители на словото, а не само слушатели, да лъжете себе си.“ (Яков 1:22) Насърчаваме ви да изберете поне една истина от посланието, което прочетохте и да я приложите във вашия живот. Можете да споделите вашите мисли, въпроси, и начинът, по който сте приложили наученото, на нашата фейсбук страница.

Сподели в