Какво означава фразата „Да предадеш някого на Сатана”?

Какво означава фразата „Да предадеш някого на Сатана”?

Това е въпрос, който ми беше зададен наскоро от читател и който ме подбуди да напиша тази кратка статия. Нека започнем, разглеждайки няколко библейски стиха, засягащи темата пряко или косвено:

„Дори се чува, че между вас имало блудство, и то такова блудство, каквото не се споменава дори между езичниците, именно, че един от вас има бащината си жена. И вие сте се възгордели, вместо да скърбите, за да се отлъчи от вас този, който е направил това нещо. Затова аз, макар и да не съм телесно при вас, но с духа си съм и осъдих вече в името на нашия Господ Исус Христос този, който е извършил това, като че съм там – като сте събрани вие и моят дух със силата на нашия Господ Исус – да се предаде такъв човек на сатана за погубване на плътта му, за да се спаси духът му в деня на Господ Исус.” (1 Коринтяни 5:1-5)

„Но ако някой ме е наскърбил, не е наскърбил само мен, а донякъде (да не кажа премного) всички вас. За такъв един е достатъчно наказанието, което му е било наложено от повечето от вас; така че вече е по-добре да му простите и да го утешите, да не би такъв да бъде погълнат от прекомерна скръб. Затова ви моля да го уверите в любовта си към него. Понеже затова и писах, за да ви изпитам дали сте послушни във всичко. А на когото вие прощавате нещо, прощавам и аз; защото ако съм и простил нещо, простих го заради вас пред Христос, да не би Сатана да използва случая против нас; защото ние знаем неговите замисли.” (2 Коринтяни 2:5-11)

„Това поръчение ти предавам, чедо мое Тимотее, според пророчествата, които първо те посочиха, за да воюваш съобразно с тях доброто войнстване, имайки вяра и чиста съвест, която някои като отхвърлиха, отпаднаха от вярата; от които са Именей и Александър, които предадох на Сатана, за да се научат да не богохулстват.” (1 Тимотей 1:18-20)

„И ако съгреши брат ти спрямо теб, иди, покажи вината му между теб и него насаме. Ако те послуша, спечелил си брат си. Но ако не те послуша, вземи със себе си още един или двама и от устата на двама или трима свидетели да се потвърди всяка дума. И ако не послуша тях, кажи това на църквата; а ако не послуша и църквата, нека бъде за теб езичник и бирник. Истина ви казвам: Каквото вържете на земята, ще бъде вързано на небесата; и каквото развържете на земята, ще бъде развързано на небесата. Пак ви казвам, че ако двама от вас се съгласят на земята за каквото и да било нещо, което да поискат, ще им бъде дадено от Моя Отец, Който е на небесата. Защото, където двама или трима са събрани в Мое име, там съм и Аз посред тях.” (Матей 18:15-20)

Съпоставяйки тези библейски пасажи (съветвам те да прочетеш всеки един от тях по няколко пъти), можем с голяма увереност да направим следното заключение относно „предаването на някого на сатана”:

Това е отлъчването на християнин от събранието на вярващите (Църквата) поради сериозен и постоянен грях, за който той отказва да се покае.

Целта е отлъченият да достигне до покаяние, изпитвайки последиците на греха си (2 Коринтяни 2:5-11 показва, че отлъченият брат, за когото става дума в 1 Коринтяни 5:1-5, е стигнал до такова покаяние). Очевидно предаването позволява на Сатана да порази тялото на отлъчения (най-вероятно с болест), без обаче да се докосва до новородения му дух.

Отлъчването е много серозна дисциплинарна мярка и трябва да се практикува само от духовно зрели лидери единствено спрямо хора под техен надзор.

Повече по темата за църковната дисциплина можете да намерите в статията Църковна дисциплина.


Екипът на Пророчески Глас иска да ви напомни думите на апостол Яков: „Бъдете и изпълнители на словото, а не само слушатели, да лъжете себе си.“ (Яков 1:22) Насърчаваме ви да изберете поне една истина от посланието, което прочетохте и да я приложите във вашия живот. Можете да споделите вашите мисли, въпроси, и начинът, по който сте приложили наученото, на нашата фейсбук страница.

Сподели в