Коя е „правата вяра“? (2) – Заблуда #1: „Не съществува „права вяра“ – Бог се разкрива на всички индивидуално“

Коя е „правата вяра“? (2) - Заблуда #1: „Не съществува „права вяра“ – Бог се разкрива на всички индивидуално“

В увода посочихме, че настоящето поучение ще започне с разглеждането на три основни заблуди по темата за „права вяра“. В тази статия ще насочим вниманието си към първата от тях, а именно вярването, че не съществува „права вяра“, защото Бог се разкрива на всички индивидуално.

Ако едната половина на едно изречение е вярна, тя прави ли и другата половина вярна? Не разбира се! Бог действително се разкрива на всички индивидуално, но това, което Той разкрива за Себе Си – Своите природа, воля и  пътища – не са индивидуални за всеки човек, а са строго конкретни и непроменими. Затова съществува и „права вяра“, т.е. правилно разбиране и откровение за Бога и за Христовото учение. Съответно всяко вярване, в разрез с правата вяра, ни отдалечава от целта на християнството, която е познаването на Бога.

Както при други наши доктрини, така и при анализа на правата вяра, Библията трябва да бъде върховен авторитет, а тя е категорична, че „права вяра“ има. Идеята за наличието на „права вяра“ е ясно поставена в посланията на апостол Павел към Тимотей и Тит. В тях които апостолът ясно дефинира правата вяра (или „здравото учение“) и наставлява учениците си колко е важно да внимават да се придържат към нея, имайки предвид разпространението на лъжеучения, за които и Господ Исус (Матей 24:11) и Святият Дух (1 Тимотей 4:1) предупреждават, че ще съпътстват последното време. Допълнителни пояснения за белезите на правата вяра можем да намерим в посланията на Павел към Коринтяните, Солунците и Галатяните, както и в съборните послания на апостолите Петър и Йоан. 

В следващата част ще разгледаме втората заблуда относно правата вяра.


Екипът на Пророчески Глас иска да ви напомни думите на апостол Яков: „Бъдете и изпълнители на словото, а не само слушатели, да лъжете себе си.“ (Яков 1:22) Насърчаваме ви да изберете поне една истина от посланието, което прочетохте, и да я приложите във вашия живот. Можете да споделите вашите мисли, въпроси, и начинът, по който сте приложили наученото, на нашата фейсбук страница.

Сподели в