Защо думите ни са от изключително значение? (2-ра част)

Защо думите ни са от изключително значение? (2-ра част)

В първата част на настоящата статия разгледахме различни примери за влиянието на думите върху живота ни. В тази втора част ще изложа кратка библейска аргументация, обясняваща това влияние.

До голяма степен Божията сила е „механична“. Какво имам предвид като казвам това? Тя присъства на всяко място по всяко време и всеки, който притежава знание за нея, може да я приложи както в своя живот, така и в полза на нуждаещия се.

По време на земното служение на Исус виждаме това да се случва многократно. В много случаи хората, мотивирани от вярата си в Бог (а не Той Самият), инициираха чудесата и благословенията си. Типичен пример в тази насока е жената с кръвотечението от пета глава на Евангелието от Марк. НЕЗНАЙНО за Исус, тя „почерпи“ от силата, с която Той беше помазан. Интересно е, че процесът на това „източване“ от силата Му започна с ДУМИ!

Жената си каза, че ако само се допре до дрехите Му, ще оздравее. След това тя действа съобразно думите си и получи изцеление. Виждаме същия принцип, приложен от Давид, при победата над Голиат. Преди да атакува физически гиганта, той на няколко пъти ИЗГОВОРИ думи на увереност в това, че Бог ще му даде победата.

Можем да открием и много други библейски примери, потвърждаващи този принцип – ПОБЕДАТА ЗАПОЧВА С ДУМИТЕ НА НАШАТА УСТА!

Както казах по-горе, Божията сила е достъпна по всяко време и на всяко място, но от нас зависи дали ще се „включим“ в нея, първо, чрез думите, а след това и чрез действията си.

По подобен начин, тъй като живеем в покварен от Сатана свят, проклятието, освободено на земята поради предателството на Адам и Ева, е също универсално присъстващо. Начинът, по който се „включваме“ в него, е същият – първо, чрез думите, а след това и с делата.

В светлината на казаното дотук става ясно, че думите ни имат изключителна важност и че устата ни е ключът, който използваме, за да се свържем или с генератора на благословението, или с този на проклятието. Сега можем да разберем в нова дълбочина посочените по-долу библейски стихове (както и множество други, покриващи същата материя).

„Смърт и живот има в силата на езика и онези, които го обичат, ще ядат плодовете му.“ (Притчи 18:21)

„Истина ви казвам: Който каже на тази планина: Вдигни се и се хвърли в морето, и не се усъмни в сърцето си, а повярва, че онова, което казва, се сбъдва – ще му стане.“ (Марк 11:23)

„И ви казвам, че за всяка празна дума, която кажат човеците, ще отговарят в деня на съда. Защото от думите си ще се оправдаеш и от думите си ще се осъдиш.“ (Матей 12:36-37)

„Защото ако изповядаш с устата си, че Исус е Господ, и повярваш със сърцето си, че Бог Го е възкресил от мъртвите, ще се спасиш. Защото със сърце вярва човек и се оправдава, а с уста прави изповед и се спасява.“ (Римляни 10:9-10)

Отговорността да освободим силата на Бог в този свят е в устата ни, затова нека ги изпълним с Неговите думи!

Сподели в