Плодът на Духа (1) – Любов

Плодът на Духа (1) - Любов

За разлика от т.нар. „дарби на Духа”, които се проявяват чрез вярващите по усмотрение на Святия Дух и които се изразяват във ВРЕМЕННА, концентрирана и експлозивна помощ предимно за другите, плодът на Духа е ВЕЧЕН продукт, който ние имаме задължението да развием в живота си от семето на Божието Слово, чрез което сме новородени (1 Петрово 1:23).

Докато дарбите на Духа могат да бъдат мощно проявявани и чрез плътски хора (основаната от апостол Павел църква в Коринт е нагледен пример в това отношение), култивирането на плода на Духа е целенасочен процес, който включва всекидневно умъртвяване на „делата на плътта” (1 Коринтяни 15:31, Галатяни 5:19-21). Това умъртвяване не включва физическо посегателство върху нашите тела, а изработване на дисциплина, чрез която да можем да контролираме страстите им и да кажем НЕ на позивите, идващи от необновените области в нашите умове.

Култивирането на този плод започва с приемането на семето на Божието Слово в нашите сърца (духове) и се осъществява чрез трансформирането на мисленето ни съобразно новооткритите истини от това Слово, като се изразява в увеличаващо се предаване на нашите тела (външния човек) на плана на Бог (Римляни 12:1-3, 2 Петрово 1:5-9).

Всяка една съставка на плода на Духа отразява определена черта от характера на Бог и проявлението ѝ в живота ни Го прославя.

Съставките (компонентите) на плода на Духа са изброени от апостол Павел в посланието му до Галатяните:

„А плодът на Духа е: любов, радост, мир, дълготърпение, благост, милосърдие, вярност,  кротост, себеобуздание; против такива неща няма закон.” (Галатяни 5:22-23)

Култивирането на този плод е зрелостта („съвършенството”  в някои преводи), за която редица новозаветни текстове говорят (Евреи 6:1, Ефесяни 4:11-13) и която трябва да бъде една от основните цели на християнския живот.

Любов

Безбройни думи са изговорени и изписани за любовта. И докато в гръцкия език от началото на новозаветната епоха има няколко различни думи, които могат да бъдат преведени на български като „любов”, Святият Дух, Който е Авторът на Писанието, избира една не много употребявана дума – „αγάπη- агапе”, за да опише отношението на Бог към човечеството. Този вид любов не предполага никаква заслуга на обичания, а е основана в естеството на обичащия и отразява решението му да прави добро дори с цената на саможертва.

Хора наричат този вид любов „безусловна”, но някои крайности в употребата на това определение ме карат да не го приемам напълно (виж статията ми „Безусловна любов?”).

Библията не казва просто, че Бог има такава любов, а че Той Е тази любов (1 Йоаново 4:8)! Въпреки че някои заблудени учители твърдят противното, Библията никъде не казва, че Бог е благодат, вяра или друго подобно нещо (виж статията ми за хиперблагодатта).

Ако погледнем на естеството на плода на Духа, описан в Галатяни 5:22-23, ще открием, че любовта не само е първата му съставка, но също така и обвивката около всички други части, както и „лепилото”, което ги държи заедно и ги прави да работят в хармония!

Това твърдение е в унисон и с думите на Исус, записани в Матей 22:36-40:

Учителю, коя е най-голямата заповед в закона? А Той му каза: „Да възлюбиш Господа, твоя Бог, с цялото си сърце, с цялата си душа и с всичкия си ум.” Това е първа и най-голяма заповед. А втора, подобна на нея, е тази: „Да възлюбиш ближния си, както себе си.” На тези две заповеди се крепят целият закон и пророците.”

Как да ходим в любов? Толкова е просто (не казвам, лесно), че често го пропускаме или се правим, че не знаем как! Библията е пределно ясна:

„И така, всяко нещо, което желаете да правят човеците на вас, така и вие правете на тях; защото това е същината на закона и пророците.”  (Матей 7:12)

„Любовта не върши зло на ближния; следователно любовта изпълнява закона.” (Римляни 13:10)

Просто го направи!


Екипът на Пророчески Глас иска да ви напомни думите на апостол Яков: „Бъдете и изпълнители на словото, а не само слушатели, да лъжете себе си.“ (Яков 1:22) Насърчаваме ви да изберете поне една истина от посланието, което прочетохте и да я приложите във вашия живот. Можете да споделите вашите мисли, въпроси, и начинът, по който сте приложили наученото, на нашата фейсбук страница.

Сподели в