Израстване в Бога и истинската победа над врага (14) – Греховната плът

Израстване в Бога и истинската победа над врага (14) – Греховната плът

В предните две статии изучавахме храненето и леността като области, в които виждаме преплитане между двете тълкувания на понятието „плът“, като посочихме, че други две области, които отразяват тази връзка, са сексуалността и снабдяването на финансовите ни нужди.

Господ Исус предупреждава Своите ученици да се пазят от две групи хора: от лъжепророците (Матей 7:15) и от фарисеите и садукеите (Матей 16:6).  Въпреки че тези две групи са много различни една от друга, те имат една обща характеристика и именно тя е причината, поради която Писанията описват влиянието и на едната, и на другата група върху вярващите като пагубно. Тази обща характеристика е фактът, че и двете групи се отнасят към падналата човешка природа по начин, който се противопоставя на Божията воля.

В статията „Лъжеслужителите, облечени в истина“ става ясно, че лъжепророците проповядват, сеейки в човешката плът, като обещават на своите слушатели духовно израстване и близост с Бога, независимо от тяхното отношение към греха и плътските страсти, и като са фокусирани предимно на земното. Така лъжепророците падат под проклятието на „онези, които наричат злото добро, а доброто – зло; които заменят тъмнина за светлина, а светлина за тъмнина“ (Исая 5:20), понеже не се вслушват в предупреждението, че не могат да служат „на двама господари“ (Матей 6:24) и отхвърлят истината, че в Бога „няма никаква тъмнина“ (1 Йоаново 1:5).

Господ Исус предупреждава Своите ученици да внимават и да се пазят от кваса на фарисеите и садукеите“ (Матей 16:6), т.е. от тяхното „учение“ (Матей 16:12). В Лука 12:1 Господ ни казва, че „фарисейския[т] квас… е лицемерие“ и продължава така:

„Няма нищо покрито, което да не се открие, и тайно, което да не се узнае. Затова, каквото сте говорили в тъмно, ще се чуе на светло; и каквото сте казали на ухо във вътрешните стаи, ще се разгласи от покрива.“ (Лука 12:2-3)

„Покритото“, „тайното“ и казаното „във вътрешните стаи“ се отнася до греха и духовната тъмнина в сърцата на фарисеите, която те умело прикриват чрез външни проявления на тяхното религиозно посвещение. Исус казва за тях:

„Защото приличате на варосани гробници, които отвън изглеждат хубави, а отвътре са пълни с мъртвешки кости и с всякаква нечистота. Също така и вие отвън изглеждате на човеците праведни, но отвътре сте пълни с лицемерие и беззаконие.“ (Матей 25:27-28)

Така, за разлика от лъжепророците, фарисеите не парадират със своята плътщина и липса на реално духовно обновление – те се преструват, че в тях няма духовна тъмнина, като всячески се опитват да убедят останалите, че външното им поведение е отражение на вътрешна духовна реалност (Матей 25:27-28). Затова в същия пасаж Господ Исус предупреждава учениците Си да не се боят от човеците, а от Бога, който има власт да хвърля в пъкъла (Лука 12:5), защото фарисеите може би успяват да заблудят хората около тях за истинското им духовно състояние, но те не могат да заблудят Бога, понеже „всичко е голо и разкрито пред очите на Този, пред Когото има да отговаряме“ (Евреи 4:13) и Той „ще извади на светло скритото в тъмнината и ще изяви намеренията на сърцата“ (1 Коринтяни 4:5).

В статията „Коя е „правата вяра“?“ се предлага обстойно изложение на Христовото учение и на освещението като неразделната част от християнското спасение, затова тук ще дам само списък с проявленията на падналата ни природа, над които трябва да надделеем чрез Божията сила, употребявайки духовните инструменти, които Господ ни е дарил за целта. Проявленията на плътта като противните на Бога наклонности в нас, които се пораждат от сърцето, излизат от устата и ни оскверняват (Матей 15:18 – 20) са:

– зли помисли: мисли различни от това, което е „ истинно… честно… праведно… чисто, … любезно, … благодатно, … добродетелно и … похвално“ (Филипяни 4:8);

– убийства: гняв (Матей 5:21-22) или омраза към някого (1 Йоаново 3:15);

– прелюбодейства: мисли за сексуален контакт с човек, с когото нямаме законен брак (Матей 5:27-28);

– блудства: „А блудство и всякаква нечистота… даже да не се споменават между вас“ (Ефесяни 5:3). Примери за това са порнографията и мастурбацията;

– кражби: пожелаване на чуждото, завист (1 Петрово 2:1; Тит 3:3);

– лъжесвидетелства: говорене на неистини, включително преувеличаване на факти и ситуации (Ефесяни 4:25, Колосяни 3:9);

– хули: неприлично говорене (Ефесяни 4:29; 5:4).

Ако разпознаваме някои от тези проявления на плътта в живота си, имаме два избора:

1. Да пренебрегнем този факт. Това може да бъде или в унисон с лицемерието на фарисеите, за които тяхното вътрешно духовно състояние е било по-малко важно от външния вид; може да бъде и в унисон с лъжепророческия дух, който не само, че не осъжда греха, а дори го възхвалява, като представя едно плътско евангелие, което носи само „ползи“ на Земята; може да бъде в унисон и с някое друго лъжеучение, което представя покаянието и изповядването на греховете от страна на новородените като нещо ненужно, дори неправилно (пример за това е лъжеучението на „хиперблагодатта“); може просто да счетем, че този грях не е проблем за духовния ни живот. Каквато и да е причината, поради която ние пренебрегваме духовната тъмнина в живота ни, ние „лъжем себе си“ (1 Йоаново 1:8). Апостол Яков ни предупреждава, че отричането на греха в сърцето ни „не е мъдрост, която слиза отгоре, а е земна, плътска, бесовска“ (Яков 3:15).

2. Да приемем и да се съгласим с истината за нашето духовно състояние, колкото и неприятно или болезнено да е това за нас. Както премахването на тумор в тялото изисква болезнена намеса от страна на хирурзи, така и премахването на „духовни тумори“ може да води със себе си дискомфорт, но е нужно, за да бъдем изцелени! За радост, нашият Хирург, Господ Исус Христос, „състрадава с нас в нашите слабости“, защото „е бил във всичко изкушен като нас, но пак е без грях. Затова нека пристъпваме с дръзновение към престола на благодатта, за да придобием милост и да намерим благодат, която да помага в подходящото време“ (Евреи 4:15-16). Обещано ни е, че „ако изповядваме греховете си, Той е верен и праведен да ни прости греховете и да ни очисти от всяка неправда“ (1 Йоаново 1:9).

Писанията ни предупреждават да се пазим от лъжепророците и от кваса на фарисеите, защото и лъжепророческият дух и духовното лицемерие предлагат на душата бягство от дискомфорта и страданието, свързани с освещението и праведния живот. И двата пътя донасят на душата утеха и удовлетворение, но тези усещания са заблудителни и държат душата далеч от освещението. Християни, които живеят така, няма да прекарат вечността с Бога, както пояснява статиите „Веднъж спасен, завинаги спасен?“ и  „Сигурният начин християнин да иде в ада“. Писанията са категорични:

„А делата на плътта са явни; те са: блудство, нечистота, сладострастие, идолопоклонство, магьосничество, вражди, разпри, ревнувания, ярости, партизанства, раздори, разцепления, зависти, пиянства, пирувания и други подобни; за които ви предупреждавам, както ви и предупредих, че които вършат такива неща, няма да наследят Божието царство“ (Галатяни 5:19-21).

„А колкото за страхливците, невярващите, мерзавците, убийците, блудниците, магьосниците, идолопоклонниците и всички лъжци, тяхната участ ще бъде в езерото, което гори с огън и жупел“ (Откровение 21:8).

„А отвън са псетата, магьосниците, блудниците, убийците, идолопоклонниците и всеки, който обича лъжата и лъже“ (Откровение 22:15).

Виждаме, че без да имаме готовност да претърпяваме страдание и дискомфорт, нашата душа няма да бъде спасена. Ако обаче счетем насладата от наградата на познаването на Господа и израстването в Негово подобие за по-стойностни от преходните комфорт и утеха, които животът без конфликт с плътта ни предоставя, ние ще прегърнем страданията в пътя на освещението, чийто край е живот в Божията слава. Именно този път е предметът на следващата статия.


Екипът на Пророчески Глас иска да ви напомни думите на апостол Яков: „Бъдете и изпълнители на словото, а не само слушатели, да лъжете себе си.“ (Яков 1:22) Насърчаваме ви да изберете поне една истина от посланието, което прочетохте, и да я приложите във вашия живот. Можете да споделите вашите мисли, въпроси, и начинът, по който сте приложили наученото, на нашата фейсбук страница.

Сподели в