Дарбите на Святия Дух (6) – Пророкуване

Дарбите на Святия Дух (6) – Пророкуване

Библията ни наставлява да не бъдем невежи както към Истината като цяло (Йоан 8:32Осия 4:6), така и в специфични области (1 Коринтяни 12:12 Коринтяни 2:11). Една от тези области и предмет на настоящата серия от статии е това, което Църквата често нарича „9-те дарби („проявления“ би бил по-точният превод от гръцки) на Святия Дух“. Всички  статии ще имат общ увод, последван от дефиниция на разглежданата дарба с примери от Библията и от моя живот (аз вярвам, че всяка една от деветте дарби на Духа се е проявявала по едно или друго време в служението ми). За завършек ще давам кратки инструкции за това как да оперираме в специфичната дарба.

Нека първо да разгледаме някои общи положения относно изследвания предмет:

 1. Можем да кажем, че 9-те духовни проявления/дарби, изброени в 1 Коринтяни 12, са производни от 7-те характеристики на Святия Дух, описани в Исая 11:2.
 2. Те са концентрирани проявления на Божието откровение и сила, разпределяни суверенно от Святия Дух (1 Коринтяни 12:11).
 3. Човешкото взаимодействие е необходима част за това тези проявления да имат пълен ефект.
 4. Поради това че Духът на Бога живее във всеки новороден християнин, вярващият има всичките девет дарби в латентен вид.
 5. Диапазонът на проявленията на Святия Дух покрива всяка нужда, която би възникнала в нечий живот или служение.
 6. Деветте духовни проявления често биват разделени в три групи:
 • дарби на откровение (слово на мъдрост, слово на знание, разпознаване на духове);
 • дарби на сила (специална вяра, дарби на изцеления, дарба на правене на чудеса);
 • дарби на изговор (говорене на непознати езици, тълкуване на непознати езици, пророкуване).
 1. Всяка от тези дарби е за днес. Виждането, че тези проявления са престанали след Ранната Църква, няма сериозна библейска основа.
 2. Библията ни наставлява да копнеем за тези проявления на Духа (1 Коринтяни 14:1).
 3. Проявленията на Духа са дадени за обща полза, тоест за доброто на цялото Христово Тяло (1 Коринтяни 12:7).
 4. Проявлението на дарбите не е доказателство за правилността на нечия доктрина, нито е атестат за светостта на този, чрез когото се проявяват. Църквата в Коринт имаше сериозни морални проблеми, но въпреки това апостол Павел каза, че те не остават назад в никоя духовна дарба (1 Коринтяни 1:7).
 5. Любовта към Бога и към хората е това, което прави дарбите да функционират в пълния си потенциал (1 Коринтяни 13).
 6. Правилата за функциониране на някои определени дарби, посочени в 1 Коринтяни 14, са по-скоро инструкции за достигане на този потенциал, а не безпрекословни заповеди.
 7. Много често дарбите функционират „на гроздове“ – по две, три или дори повече едновременно.

Дарбата пророкуване

Тази дарба представлява проявление на Святия Дух, при което Той използва вярващия да предаде послание на език, познат за него и за слушащите.

Някои от характеристиките на тази дарба са следните:

1. Тя се дава с цел да донесе „увещание, назидание и утеха” (1 Коринтяни 14:3). Дори когато посланието съдържа корекция, тя е направена в светлината на изкуплението (виж посланията на Исус към седемте църкви, записани във втора и трета глава на книгата Откровение).

2. Сама по себе си тази дарба НЕ съдържа свръхестествено откровение, но поради факта, че много често тя се проявява заедно с някои от т.нар. „дарби на откровение” (слово на мъдрост, слово на знание, разпознаване на духове), тя често носи такова.

3. „Духът” на истинското пророчество винаги е издигането на Исус (Откровение 19:10). Дори когато посланието визира Църквата (и дори демонични атаки и активности), това е винаги в контекста на Христовото изкупление и победа!

4. Всеки вярващ може да пророкува (1 Коринтяни 14:31), но това не прави всеки вярващ пророк. Повече информация относно служението на новозаветния пророк можете да намерите в статията ми „Що е новозаветно пророческо служение и има ли то почва у нас?

5. Тази дарба е от специално значение, защото служи за изграждане на църквата. От контекста на 1 Коринтяни 14 можем да заключим, че тя заедно с комбинацията от дарбите говорене и тълкуване на езици представлява т. нар. „по-добри” проявления (по-добри в сравнение само с дарбата на говорене на езици, без тълкуване).

6. Святият Дух може да използва тази дарба, за да доведе невярващ до покаяние (1 Коринтяни 14: 24-25).

7. Посланието, предадено чрез дарбата пророкуване, трябва да бъде в унисон с писаното Божие слово, с духа на Писанията и със свидетелството на Святия Дух в сърцата на слушателите.

Тази дарба (почти винаги в комбинация с някои от дарбите на откровение) се е проявявала нееднократно в моя живот и служение. В по-голямата част от случаите проявленията НЕ са били драматични, но понякога драматизмът не е липсвал. През 2012 г. по време на молитвено събрание в местната църква, която посещавах, пророкувах божествена корекция по отношение на една от мощните и привидно проспериращи религиозни организации в Атланта – мястото, където живея. Около 12 часа след пророчеството ръководителят на тази организация беше арестуван за домашно насилие.

Подобно нещо се случи и през лятото на настоящата (2019) година. По време на молитвено събрание пророкувах, че много скоро американската църква ще преживее сериозно разтърсване, някои популярни служители ще отстъпят от вярата, но ние не трябва да гледаме на тях, а на Исус. За по-малко от месец след това пророчество две от големите имена в американското християнство заявиха, че повече не вярват в Бог.

Както казах по-горе – драматизмът, придружаващ тази дарба, е по-скоро изключение отколкото правило. Съветът ми е да не го търсиш, а когато и както Бог те води, да служиш на хората с назидание, увещание и утеха.

На долните линкове може да видите някои от пророчествата (почти винаги придружени с проявления на дарби на откровение), които съм публикувал на този сайт:

Пророчески думи за България
Видение за последната битка
Укрепете основите

За по-нататъшно изследване на темата бих препоръчал следните статии:

Що е новозаветно пророческо служение?
Защо някои пророчества не се изпълняват?

Статията „Как работят дарбите пророчество и слово на знание” адресира някои от злоупотребите с дарбата пророчество и как да ги избегнем.

Искам да завърша тази статия с апел, подобен на увещанието, което апостол Павел отправи към църквата в Коринт:

„Братя и сестри, нека копнеем за духовните дарби и преди всичко за дарбата на пророкуване!”


Екипът на Пророчески Глас иска да ви напомни думите на апостол Яков: „Бъдете и изпълнители на словото, а не само слушатели, да лъжете себе си.“ (Яков 1:22) Насърчаваме ви да изберете поне една истина от посланието, което прочетохте, и да я приложите във вашия живот. Можете да споделите вашите мисли, въпроси, и начинът, по който сте приложили наученото, на нашата фейсбук страница

Сподели в