Плодът на Духа (6) – Вяра/вярност

Плодът на Духа (6) – Вяра/вярност

За разлика от т.нар. „дарби на Духа”, които се проявяват чрез вярващите по усмотрение на Святия Дух и които се изразяват във ВРЕМЕННА, концентрирана и експлозивна помощ предимно за другите, плодът на Духа е ВЕЧЕН продукт, който ние имаме задължението да развием в живота си от семето на Божието Слово, чрез което сме новородени (1 Петрово 1:23).

Докато дарбите на Духа могат да бъдат мощно проявявани и чрез плътски хора (основаната от апостол Павел църква в Коринт е нагледен пример в това отношение), култивирането на плода на Духа е целенасочен процес, който включва всекидневно умъртвяване на „делата на плътта” (1 Коринтяни 15:31Галатяни 5:19-21). Това умъртвяване не включва физическо посегателство върху нашите тела, а изработване на дисциплина, чрез която да можем да контролираме страстите им и да кажем НЕ на позивите, идващи от необновените области в нашите умове.

Култивирането на този плод започва с приемането на семето на Божието Слово в нашите сърца (духове) и се осъществява чрез трансформирането на мисленето ни съобразно новооткритите истини от това Слово, като се изразява в увеличаващо се предаване на нашите тела (външния човек) на плана на Бог (Римляни 12:1-32 Петрово 1:5-9).

Всяка една съставка на плода на Духа отразява определена черта от характера на Бог и проявлението ѝ в живота ни Го прославя.

Съставките (компонентите) на плода на Духа са изброени от апостол Павел в посланието му до Галатяните:

„А плодът на Духа е: любов, радост, мир, дълготърпение, благост, милосърдие, вярност,  кротост, себеобуздание; против такива неща няма закон.” (Галатяни 5:22-23)

Култивирането на този плод е зрелостта („съвършенството”  в някои преводи), за която редица новозаветни текстове говорят (Евреи 6:1Ефесяни 4:11-13) и която трябва да бъде една от основните цели на християнския живот.

Вярност/Вяра

Гръцката дума πίστις (пистис) може да бъде преведена на български както като „вяра”, така и като „вярност”. Значението на конкретната ѝ новозаветна употреба трябва да се търси в дадения контекст.

Някои теолози считат двете понятия за взаимозаменяеми, но ако разгледаме това твърдение в светлината дори само на една от основните новозаветни доктрини – тази на оправданието чрез вяра, ще видим, че то не е вярно във всеки един от случаите. За да обясня какво имам предвид, ще дам следния пример:

И до днес в определени клонове на Християнството има хора, които мислят, че могат да бъдат спасени чрез тяхната собствена ВЯРНОСТ, а именно стриктното придържане към религиозни традиции и съблюдаването на човешки поверия. Библията нарича подобно поведение „мъртви дела” (дела, които не водят до познаването на Бог) и посочва, че единственият път за спасение е ВЯРАТА в завършеното на кръста дело на Исус Христос.

От друга страна обаче, ВЯРАТА ни трябва да е положена във ВЕРНОСТТА на Бог да изпълни в живота ни това, което е обещал.

„С вяра и сама Сара доби сила да зачене в преминала възраст, понеже сметна за верен Този, Който бе дал обещание.” (Евреи 11:11)

Разглеждайки различните съставки на плода на Духа, обикновено прилагам списък с библейските стихове, където те са упоменати. Тъй като в настоящия случай има десетки релевантни пасажи, бих искал да те окуража да вземеш Библия, речник и конкорданс, и да ги изследваш сам. Следните мои статии биха ти помогнали при едно такова изследване:

1. За ВЕРНОСТТА

Пророк Данаил – мъжественият евнух

2. За ВЯРАТА

Как да предпазим вярата си от провал

Органична вяра?

Страстта (горещото и интензивно желание) – „пренебрегнатото дете“ на поученията за вярата

Усърдие и решимост – две от забравените съставки на вярата

Две перли от огърлицата на вяра в Евреи 11

Как да местим планини, без те да се „притурят“ и да затрупват овчари?

Кредит или дебит?

Дарбата вяра


Екипът на Пророчески Глас иска да ви напомни думите на апостол Яков: „Бъдете и изпълнители на словото, а не само слушатели, да лъжете себе си.“ (Яков 1:22) Насърчаваме ви да изберете поне една истина от посланието, което прочетохте и да я приложите във вашия живот. Можете да споделите вашите мисли, въпроси, и начинът, по който сте приложили наученото, на нашата фейсбук страница.

Сподели в